Werf 7: Vlot en veilig door Gent


De Gentenaar wordt mobieler door een dalende autoafhankelijkheid. Het verbeteren van de duurzame mobiliteitsmogelijkheden in combinatie met het verbeteren van de leefkwaliteit maakt van Gent een levendige, aangename en bereikbare stad.

 

Verkeersplannen voor alle Gentenaars

We richten het nieuwe autovrij gebied kwalitatief en aangenaam in, zodat het duidelijker wordt dat auto’s er te gast zijn en dat de weg voorbehouden is aan fietsers en voetgangers. De ruimte die vrijkwam door het Circulatieplan krijgt een kwaliteitsvolle inrichting.

We zijn ervan overtuigd dat een inrichting van het openbaar domein op maat van kinderen en ouderen, en met aandacht voor mensen met een beperking, noodzakelijk en kwaliteitsvol is voor elke Gentenaar.

Ook in de deelgemeenten willen we de leefkwaliteit fors verhogen. Het weren van doorgaand verkeer en het verhogen van de leefkwaliteit vormen de leidraad bij de opmaak van verkeersplannen voor de woonkernen in de deelgemeenten. We hanteren hierbij het STOP-principe. We werken de verkeersplannen uit in samenspraak met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden om zo te komen tot een gedragen plan. Uitgebreide communicatie begeleidt het traject van opmaak tot uitvoering.

Rekening houdend met de dringende nood om in te grijpen, starten we met Sint-Amandsberg, Wondelgem, Muide-Meulestede en Gentbrugge-Ledeberg. Een verkeersplan omvat onder meer vlotte, veilige fietsverbindingen doorheen de wijk en deelgemeente, korte en veilige voetgangersroutes, locaties voor gedeelde mobiliteit, routes en haltes voor openbaar vervoer en een visie op leveringen en laden en lossen in de wijk.

We zijn ervan overtuigd dat een inrichting van het openbaar domein op maat van kinderen en ouderen, en met aandacht voor mensen met een beperking, noodzakelijk en kwaliteitsvol is voor elke Gentenaar.

 

Iedereen stapt

Iedereen is op een bepaald moment voetganger. De voetganger is daarom de maat voor de aanleg van het openbaar domein. Er komt een volwaardig actieplan. We installeren een voetgangersbewegwijzering die afstanden in tijd weergeeft. We stellen een netwerk op van veilige voetgangersroutes doorheen woonwijken en in de deelgemeenten. We verbeteren in alle wijken de voetpaden en zorgen voor kwalitatieve trage wegen. Daartoe werken we op maat van kinderen en van senioren. Het moet mogelijk zijn voor zowel kinderen als senioren om zich veilig en zelfstandig door de wijk te verplaatsen.

De voetganger is de maat voor de aanleg van het openbaar domein!

Het wandelnetwerk is veilig, aantrekkelijk en uitdagend voor een kind en verbindt plaatsen om te spelen. Zo blijft stappen een logische verplaatsingsvorm binnen de wijk. Alle drukke wegen krijgen veilige oversteekpunten. We maken het openbaar domein beter toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens, en bewaken dit principe ook bij werken. Een doordachte inplanting van objecten in het openbaar domein is daarbij cruciaal. Ondanks stevige investeringen in de heraanleg van trottoirs worden bijkomende budgetten voorzien. We experimenteren met slimme verkeerslichtenregeling, bijvoorbeeld sneller groen voor voetgangers als het regent, en ijveren voor conflictvrije kruispunten.

 

Vooruit met de fiets!

Elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling en haar omgeving worden gescreend op fietsvriendelijkheid. Er komt voldoende fietstoegankelijkheid en fietsfaciliteiten. We leggen meer fietsparkeerplaatsen en fietsonderdoorgangen aan.

Voor kinderen van 10 jaar moet het mogelijk zijn om veilig alleen door de wijk te fietsen.

Fietsen moeten goed en diefstalveilig gestald kunnen worden. Een goede fietsstalling is veilig, toegankelijk, diefstalbestendig, kwaliteitsvol en servicegericht, en houdt rekening met buitenmaatfietsen. Er komen extra screenings om bijkomende fietsenstallingen te plaatsen op het openbaar domein op maximum 100 meter van de woning.

Tegelijk investeren we fors in nieuwe, inpandige kwalitatieve fietsenparkings voor bewoners en bezoekers, hetzij in bestaande panden hetzij in nieuw te bouwen fietsenparkings. Om het openbaar domein maximaal vrij te houden van hinderlijk gestalde fietsen onderzoeken we andere mogelijkheden om de fietsparkeerdruk op te vangen, zoals met pontons, bijkomende fietsenstallingen, inpandige stallingen of waar ruimte is in sommige bestaande ondergrondse parkings. We gaan het gesprek aan met verschillende partners om het aanbod aan private fietsenstallingen uit te breiden.

De Fietsambassade Gent krijgt een meer centrale rol in het samenbrengen van Gentse partners rond fietsfaciliteiten en fietscultuur. Zo wordt de Fietsambassade hét uithangbord van de Gentse fietscultuur. We evalueren de huidige werking rond deelfietsen en spelen in op nieuwe initiatieven.

 

Openbaar vervoer in eigen handen

In combinatie met de verlengde lijn 4 zorgt de vertramming van lijn 7 voor een circle line in Gent.

Gent heeft meer zeggenschap nodig in de investeringen en de exploitatie van het openbaar vervoer. Daarom pleiten we voor een eigen stadsregionaal vervoersbedrijf. De opstart van de vervoersregio’s biedt hiertoe een kans, al is de beleidsruimte binnen dit orgaan beperkt. We maken versneld werk van een verdere vertramming. We pleiten bij De Lijn voor een fundamentele uitbreiding van het kernnet – de vertramming van lijn 7 en lijn 3 – en een grondige herdenking van het aanvullend net. Dit moet inspelen op nieuwe economische en woonontwikkelingen in de stad. In combinatie met de verlengde lijn 4 zorgt de vertramming van lijn 7 voor een circle line in Gent.

Het openbaarvervoersaanbod blijft op peil tot middernacht. Daarna start het nachtnet met een aanbod om de 45 minuten op de hoofdlijnen. We werken een aanvullend aanbod OV-taxi uit, vooral gericht op gebruik in de avonduren, als aanvulling op het nachtnet. Taxi’s worden volledig elektrisch tegen 2025. Tijdens grotere evenementen of speciale gelegenheden zetten we zo veel mogelijk in op kwalitatief openbaar vervoer, met aangepaste regelingen en tarieven.

De doorstroming van het openbaar vervoer wordt structureel verbeterd. We grijpen in op de lichtregelingen in de stad. Een vrije bedding voor intensief openbaar vervoer wordt de standaard.

We pleiten er bij de NMBS en De Lijn voor om samen een echt voorstadsnet uit te bouwen, waarbij de lokale treinstations zoals Wondelgem, Drongen en Gentbrugge volwaardig deel uitmaken van het openbaartransportnet. Lijn 204 is daar een belangrijk onderdeel van. We vragen daarnaast ook om de opstart van de treinstations Muide en The Loop te bekijken. Het station Gent Sint-Pieters is het grootste station van Vlaanderen. Het moet de ambitie zijn om de renovatie te versnellen en volledig te realiseren, dus met een gehele overkapping. Ook het station Gent Dampoort heeft snel nood aan een volledige renovatie.

 

De auto op de juiste plaats

We verlagen de parkeerdruk in de wijken en deelgemeenten door in te zetten op duurzame mobiliteit, een ruimer netwerk van autodelen en de ontwikkeling van buurtparkings, onder andere via een parkeermakelaar, om zo het evenwicht tussen het aantal bewonersvergunningen en parkeerplaatsen op straat te herstellen.

We actualiseren het autodeelplane en blijven autodelen verder promoten met bovengronds gratis parkeren over het hele grondgebied, specifieke voorbehouden parkeerplaatsen voor deelauto’s en concrete opwaarderingen in de publieke ruimte voor autodelers.

Door parkeerplaatsen op straat te vervangen door buurtparkings, maken we ruimte vrij voor meer groen in de stad en ontmoetingsplekken. Buurtparkings kunnen halfondergronds gebracht worden, zodat extra ruimte beschikbaar wordt om bijvoorbeeld speelplekken te creëren.

Bovengronds parkeren is vooral voorbestemd voor de bewoners, autodelers en mensen met een beperking. Ondergronds parkeren en afstandsparkeren zijn vooral voor bezoekers en werknemers.

In Sint-Amandsberg, Gentbrugge, The Loop, Wondelgem (R4) en aan de Drongensesteenweg komt er bijkomende P&R-infrastructuur.

De parkeerrichtlijnen worden verder verfijnd en ingeschreven in het algemeen bouwreglement. We werken ook verder aan de P&R-gordel rond Gent. In Sint-Amandsberg, Gentbrugge, The Loop, Wondelgem (R4) en aan de Drongensesteenweg komt er bijkomende P&R-infrastructuur. In het kader van het herdenken van de B401 creëren we een nieuw portaal tot Gent met P&R en een snelle en performante shuttleverbinding in de buurt van de oksel van de E17 en de B401.

Waar De Lijn niet voldoende verbinding tussen park-and-rides en het stadscentrum kan voorzien, organiseren we die zelf, ook al is het garanderen van bereikbaarheid via openbaar vervoer duidelijk de verantwoordelijkheid van De Lijn. Al deze maatregelen zullen leiden naar een lagere nood aan parkeerplaatsen binnen en buiten de R40.

De stadsring krijgt op termijn de allure van een stadsboulevard, met meer evenwicht tussen de verblijfsfunctie en de verkeersfunctie. We maken hiervoor een verkeersstudie en voeren een ontwerpend onderzoek, zodat er bij het begin van de volgende bestuursperiode concrete plannen op tafel liggen voor een significante verschuiving van het verkeer van de R40 naar de R4.

We pakken de problematiek van toeristenbussen in de binnenstad aan.

 

Een vlotte mobiliteit voor een bloeiende economie

We verhogen de begeleiding voor bedrijven bij de opmaak en uitvoering van bedrijfsvervoersplannen.

We werken een duidelijk vrachtroutenetwerk uit en vermijden dat vrachtwagens door woonstraten en schoolomgevingen rijden.

We merken dat woon-werkverkeer een steeds grotere uitdaging wordt, waar verschillende actoren aan uiteenlopende oplossingen werken. We starten een forum waarbij we op Gents niveau verschillende cruciale spelers samenbrengen om antwoorden te formuleren op de uitdaging rond woon-werkverkeer. Een grondige en open dialoog tussen deze verschillende actoren kan de efficiëntie en doeltreffendheid van de acties alleen maar verhogen. Het forum bekijkt ook welke toekomstige uitdagingen en opportuniteiten zich aandienen. Voor het zuiden van Gent bouwen we alternatieven uit voor bedrijven en werknemers via het mobiliteitscoördinatiecentrum.

Ook de Vervoersregioraad biedt opportuniteiten om, ook over de gemeentegrenzen heen, de krachten te bundelen en oplossingen te bieden rond economisch verkeer.

In alle kernwinkelgebieden, zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten, en in de zogenaamde schakelstraten, voeren we een parkeerbeleid op maat, met aandacht voor zowel bezoekers als bewoners en fietsers. Slimme parkeerregimes brengen oplossingen voor verschillende doelgroepen. We voorzien shop&go-plaatsen voor kortparkeren die gehandhaafd worden met automatische sensoren. We breiden ook het aantal fietsenstallingen uit in de buurt van buurtwinkels.

Op vlak van stadsdistributie zetten we de vernieuwing verder met nog meer duurzame innovatie zoals nieuwe, duurzame voertuigen en bundelen van goederenstromen. Het is daarbij de ambitie om het aantal vracht- en bestelwagens en de bijhorende zogeheten drops tot een minimum te beperken en ook om zo veel mogelijk goederen te bufferen aan de stadsrand. GentLevert is daarbij een belangrijk instrument. We werken een duidelijk vrachtroutenetwerk uit en vermijden dat vrachtwagens door woonstraten en schoolomgevingen rijden.

 

Broodnodige Vlaamse investeringen

We dringen bij Vlaanderen aan op de snelle realisatie van enkele missing links, zoals de Siffer-verbinding en de aanleg van de nieuwe Meulestedebrug en de Verapazbrug, die de Dampoort ingrijpend moeten ontlasten. Het verkeersknooppunt Dampoort wordt in een tunnel gestoken om doorgaand verkeer veilig te scheiden van lokaal bestemmingsverkeer. Tot slot verleggen we het doorgaand verkeer in het zuiden van het havengebied van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan, zodat er een duidelijke scheiding ontstaat tussen de woongebieden in Meulestede en het havenverkeer. Om de leefkwaliteit te verbeteren in Gentbrugge en Ledeberg pleiten we voor de ondertunneling van de E17. Eenmaal de Verapazbrug gerealiseerd is, wordt het statuut van de Blaisantvest herbekeken. We verduidelijken de bewegwijzering op de R4 naar de verschillende deelgemeenten en de sectoren van de binnenstad.

De oprichting van een mobiliteitsbeheersmaatschappij voor de regio Gent moet ervoor zorgen dat duurzame mobiliteit nooit ondergesneeuwd geraakt bij grote infrastructuurprojecten. Bovendien zorgt een dergelijke structuur voor een maximaal efficiënt inzetten van middelen en mensen.

 

Mobiliteit als service

Zich vlot kunnen verplaatsen, is belangrijk voor elke Gentenaar en Gent-gebruiker. We blijven streven naar klantvriendelijkheid, gebruiksgemak en kwaliteitsverbeteringen op het vlak van verkeer, bewegwijzering en parkeren. Uitgebreide, heldere en proactieve communicatie zijn nodig voor alle mobiliteitsinitiatieven en maatregelen.

Het verkeerscentrum zorgt voor verkeersinformatie op maat van elke weggebruiker, innoveert met slimme verkeerslichtenregelingen, en levert Gentse data en gedragsanalyses aan als basis voor verkeersplannen.

We houden de verkeersdruk van evenementen in het centrum beperkt. ‘Traffic Management as a service’ wordt verder uitgewerkt. Gent speelt hierin een pioniersrol. Het verkeerscentrum zorgt voor verkeersinformatie op maat van elke weggebruiker, innoveert met slimme verkeerslichtenregelingen, en levert Gentse data en gedragsanalyses aan als basis voor verkeersplannen.

Mobiel zijn is een recht. We willen dat mobiliteit in Gent toegankelijk is voor iedereen. Vervoersarmoede gaan we actief tegen. Samen met de betrokken middenveldorganisaties onderzoeken we de betekenis en omvang van vervoersarmoede, en we werken een aanpak uit. We ontwikkelen instrumenten (zowel digitaal – Mobility As A Social Service (MAASS) bijvoorbeeld– als analoog) die duurzame mobiliteitsmodi haalbaar en betaalbaar maken voor iedereen. Daardoor is overal in Gent duurzame mobiliteit de evidente keuze voor iedereen. We begeleiden minder mobielen naar de passende ondersteuningsmogelijkheden.

 

Verkeersveiligheid als evidentie

Gent is een grote onderwijsstad die veel schoolverkeer met zich meebrengt. Om de veiligheid van onze scholieren en studenten te verhogen, richten we schoolstraten in en maken we de ruimere schoolomgeving autoluw en fietsveilig. Zo zorgen we ook voor een betere luchtkwaliteit in de schoolomgeving. We bekijken of we ook schoolvervoer via water kunnen organiseren. Het openbaar vervoer blijft gratis voor jongeren tot en met 14 jaar.

Alle woonkernen krijgen een zone 30.

Tot slot maakt het stadsbestuur in overleg met de politie de komende zes jaar van de verkeersveiligheid een topprioriteit. De intensieve samenwerking tussen politie en stadsdiensten zijn mee onderdeel van een integraal verkeersveiligheidsbeleid. We blijven samen met de politie verder inzetten op zone 30. Alle woonkernen krijgen een zone 30. Handhaving van snelheidsbeperkingen, alcoholmisbruik en gevaarlijk parkeren vinden we prioriteiten voor de politie. Er komen campagnes rond hinderlijk parkeren en gevaarlijk inhalen. We vergroten de hoffelijkheid tussen alle weggebruikers in het verkeer door meer campagnes en handhaving.

De Minder Hinder-aanpak bij (wegen)werken stelt het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers centraal.

Stad Gent herneemt het ISA-project (Intelligent Speed Adaptation) voor voertuigen van de Stad, deelauto’s en taxi’s. We onderzoeken of we de technologie ter beschikking kunnen stellen van de Gentse bevolking.