Iedereen anders, allemaal Gentenaar


  • We pakken vereenzaming aan en stimuleren sociaal contact. In het bijzonder bij senioren, jongeren, nieuwkomers en mensen in armoede.
  • We omarmen buurtontmoetingscentra die fungeren als levendige vrijplaatsen in de buurt.
  • Om discriminatie op te sporen en aan te pakken voeren we in samenwerking met academische partners praktijktesten en mystery shopping uit.
  • We werken verder aan een breed en geïntegreerd jeugdbeleid met kinderrechten als kapstok, en het betrekken van Gentenaars en het middenveld als rode draad.
  • We breiden het vrijetijds- en naschools aanbod uit en versterken het jeugdwelzijnswerk
  • We houden bij de (her)inrichting van de publieke ruimte rekening met de noden van haar oudere en minder mobiele inwoners.
  • We blijven werken aan betaalbare en toegankelijke dienst- en zorgverlening. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor cultuursensitieve zorg.
  • Via veldwerkers en welzijnsorganisaties houden we contact met mensen zonder wettig verblijf en met rondtrekkende woonwagenbewoners.
  • We zorgen ervoor dat de diversiteit van de Gentse samenleving weerspiegeld wordt binnen de Groep Gent en bij de politie.

Alles over werf 12: Iedereen anders, allemaal Gentenaar