Werf 6: Innovatief ondernemen


De Gentse economie en arbeidsmarkt zijn divers, dynamisch en innovatief. Kenmerkend is dat ze zowel op technologisch als op sociaal-innovatief vlak sterk staan. Onze economische toekomststrategie kiest duidelijk voor meer jobs en toegevoegde waarde binnen een innovatieve, klimaatneutrale en duurzame economie. De maatschappelijke uitdagingen op het vlak van onder meer grondstoffen, energie, tewerkstelling en korte keten zien we vooral als het begin van een nieuwe dynamiek. Zo maken we een verdere sociaal-ecologische transitie naar een veerkrachtige economie en arbeidsmarkt.

Om economische groei mogelijk te maken, is er nood aan voldoende ruimte om te ondernemen en toegevoegde waarde te creëren. Voor de inrichting van nieuwe bedrijventerreinen mikken we op meer intensief ruimtegebruik door onder andere compacter te bouwen of te stapelen. We bepalen daarnaast criteria rond circulariteit en duurzaamheid, ook wat betreft mobiliteit.

De bedrijventerreinen Tech Lane Ghent, Wiedauwkaai, R4/N70 Oostakker, Afrikalaan en UCO-site worden voltooid en krijgen een duidelijke profilering. Het Eiland Zwijnaarde wordt een kennisgedreven cluster met hoog innovatiegehalte, de Arsenaalsite en Nieuwe Vaart broedplaatsen voor nieuwe maakbedrijvigheid, de UCO-site focust op innovatie en tewerkstelling in de sociale economie, de Wiedauwkaai op maakeconomie voor kmo’s, aan Dampoort en Gent Sint-Pieters wordt de kantoorfunctie verweven met het stadsweefsel. The Loop ontwikkelen we verder als een nieuw stadsdeel met ruimte voor economie. Ook het herontwikkelen van verouderde industriële sites staat hoog op de agenda.


Gent zet de toon

Met Tech Lane Ghent is in het zuiden van Gent een high techcluster in volle bloei en ontwikkeling. Er gebeurt in Gent internationaal toonaangevend werk rond clean tech met onder andere Capture en rond ICT, health tech, biotechnologie. We kiezen resoluut voor Gent als technologische hoofdstad van Europa. Samen met alle belanghebbenden bouwen we de Gentse toekomstgerichte speerpuntdomeinen verder uit. De UGent is met haar waardevolle spin-offbeleid hierbij een geprivilegieerde partner. Samen vernieuwen en diversifiëren we zo de Gentse economie.

Bij de inrichting en het beheer van bedrijventerreinen vormt duurzaamheid (CO₂-neutraal, circulair, energie) een belangrijk aandachtspunt. We begeleiden, ondersteunen en stimuleren bedrijven en bedrijven-verengingen. We vrijwaren woonzones zoveel mogelijk van zwaar vrachtverkeer. Zo worden nieuwe ontsluitingswegen aangelegd voor de bedrijvenzones Wijmenstraat, site Coca-Cola en Zwijnaarde II-III.

We blijven de kantoorbedrijvigheid in de binnenstad stimuleren. De stationsomgevingen Sint-Pieters en Dampoort worden verder ontwikkeld als kantoorlocaties. Daarnaast verweven we niet-hinderlijke bedrijven in het Gents woonweefsel. We ondersteunen ook het gedeeld gebruik van bedrijfsruimte en apparatuur. We bouwen een netwerk uit van incubatoren, fab- en testlabs en bedrijfsverzamelgebouwen.

We versterken de organisaties en instrumenten die hefbomen bieden voor economische ontwikkeling en innovatie. We integreren ze of stemmen ze beter op elkaar af. We voorzien proeftuinen voor nieuwe economische concepten om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan samen met bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgerplatformen en middenveldorganisaties. Innovatief aanbesteden maakt hier een belangrijk deel van uit. We bouwen verder op de opgedane ervaringen met projecten zoals Startup-in-Residence.


De Gentse economie mee maken

We versterken en verduurzamen de maakeconomie. We voorzien ruimtes voor kleinschalige, duurzame en/of cocreatieve maakactiviteiten waaruit economisch en maatschappelijk vernieuwende ideeën ontstaan. We bevorderen samenwerking met kennisinstellingen en maken de maakeconomie circulair. Circulaire economie biedt immers kansen voor de maakeconomie, maar evenzeer voor de handel en de tewerkstelling. Een van de middelen om dit te bereiken is een actief acquisitiebeleid waarbij we zelf op zoek gaan naar maakbedrijven om zich te vestigen op de bedrijfsterreinen. Voor bestaande ondernemingen breiden we de energiescans uit tot circulaire audits. We onderzoeken in hoeverre extra stimulans mogelijk is voor wie werk maakt van circulaire economie.

We willen in Vlaanderen een voortrekker zijn in sociaal-innovatieve vormen van ondernemerschap zoals coöperatief ondernemen, deeleconomie of commons en verankeren ze lokaal. We werken aan een ‘Gents Commons Transitieplan’ en ondersteunen pilootprojecten die hierin passen.

We versterken het bestaande start-up- en scale-upbeleid. Ter ondersteuning wordt het actieplan digitaal ecosysteem verder uitgerold. Het ruimtelijk economisch beleid houdt rekening met de noden van scale-ups. De Startersfabriek en het Wintercircus spelen hierin een cruciale rol. Het Wintercircus wordt ontwikkeld als centrum voor innovatie. Ook de Startersfabriek krijgt een uitvalsbasis in het Wintercircus en kan op die manier bijdragen aan het start-up- en scale-upbeleid.

De Startersfabriek wordt verder uitgebouwd als het platform dat alle Gentse startersinitiatieven bundelt. Hierbij is er ook aandacht voor starters uit kwetsbare doelgroepen. Het project The Box, waar startende en creatieve ondernemers hun concept kunnen uitproberen, krijgt verdere uitbreiding. We stimuleren ook de ondernemingszin via rolmodellen en initiatieven in het onderwijs.

We promoten microkredieten zodat mensen die geconfronteerd worden met financiële drempels ontdekken dat een eigen zaak echt mogelijk is en geen verre droom hoeft te blijven.


Belangrijke partners voor Gent

Als hefboom voor de creatieve economie wordt Ministry of Makers samen met de betrokken partners verder uitgebouwd.

We trekken actief nieuwe (buitenlandse) investeerders en bedrijven aan door een samenwerking op te zetten met FIT en de versnipperde initiatieven te bundelen. Om internationale bedrijven en onderzoekers te blijven aantrekken, moedigen we een secundaire afdeling van de Internationale School Gent aan. We zetten samen met relevante partners de troeven van Gent en de Gentse ondernemingen in de verf via een gerichte economische stadspromotie.

We richten de Ghent Economic Board op voor overleg tussen het stadsbestuur en belangrijke betrokkenen zoals de Universiteit, de Haven, de Vlaamse en federale overheid en de werkgevers- en werknemersorganisaties en andere relevante betrokkenen.

De werking van OOG, het uniek aanspreekpunt voor ondernemers, wordt verder uitgebouwd. Via accountmanagers willen we ondernemers bijstaan in hun relatie met de Stad. We maken verder werk van administratieve vereenvoudiging en digitalisering zodat ondernemers hun dossier online kunnen opvolgen. We monitoren economische data en stellen die ter beschikking van ontwikkelaars en ondernemers.

De grensoverschrijdende havenfusie is een ambitieus project. We verankeren het lokaal stakeholdersmanagement en vragen daarbij aandacht voor stadsregionale beleidsdoelstellingen bij verdere havenontwikkelingen. Zo bouwen we verder aan een draagvlak voor de haven in de stad.

We willen dat North Sea Port blijft kiezen voor jobs en toegevoegde waarde, eerder dan tonnenmaximalisatie. Zo blijft de haven een voortrekker van duurzaamheid en innovatie. Rekening houdend met de internationale klimaatdoelstellingen trekken we voluit de kaart van hernieuwbare energie, van de ontwikkeling van een waterstofcluster, het hergebruik van afvalstromen en de recyclage van CO en CO2 tot nuttige grondstoffen. Biomassa kan een aanvullende rol spelen, als ze afkomstig is van reststromen.

Het is onze ambitie om North Sea Port te laten uitgroeien tot een aansprekende duurzame haven, binnen de randvoorwaarden van concurrentie met andere havengebieden. We onderzoeken de mogelijkheid van productie van ‘groene’ waterstof en andere milieuvriendelijke alternatieven voor de verschillende transportmodaliteiten. 

De schaal van de haven is nu groter, toch blijft de haven afhankelijk van ontwikkelingen in regionaal, nationaal en internationaal verband. De bouw van een nieuwe zeesluis in Terneuzen en het Seine-Schelde-project bieden kansen. We onderzoeken hoe ingrepen op het kanaal Gent–Terneuzen de nautische toegankelijkheid van de haven kunnen verbeteren.

Verdichting en intensief ruimtegebruik zijn de algemene uitgangspunten waarbij we ook streven naar synergie en clustering van bedrijven. Onder meer de sanering van brownfields biedt mogelijkheden.

Een ambitieuze modal shift en verdere verduurzaming van de haven en transport zijn afhankelijk van perfecte hinterlandverbindingen, met het spoor, de binnenvaart of via pijp- en buisleidingen. Daarvoor doen we een beroep op nationale en internationale (financiële) steun voor de verbetering van deze verbindingen. We gaan hiervoor op zoek naar samenwerking met andere havens. 

Vrachtwagenverkeer blijft noodzakelijk voor de bedrijven in het havengebied. We willen de leefkwaliteit in de kanaaldorpen garanderen samen met alle betrokken partners. We nemen maatregelen tegen de overlast die het vrachtverkeer veroorzaakt. Ook het parkeerbeleid wordt gehandhaafd en goed gecommuniceerd, opdat ook de door het havenbedrijf ingerichte en gratis truckparkings worden gebruikt. 

We geven het havengebied een status als experimenteerregio waarin arbeid, mobiliteit en duurzaamheid grensoverschrijdend worden aangepakt. Spoorverbindingen en grensoverschrijdende arbeid verdienen prioriteit. Hiervoor werken we samen met het bedrijfsleven en de Europese, Vlaamse, federale en Nederlandse overheden.

We investeren in het maatschappelijk draagvlak voor de havenactiviteiten. Met initiatieven zoals het Huis van de Vrije Schippers, rondvaarten en de Havendagen brengen we de haven dichter bij de Gentenaars. Gentse start-ups, scale-ups, ICT-bedrijven en havenbedrijven brengen we met elkaar in contact zodat kruisbestuivingen ontstaan.

 

Een bruisende stad

De Gentse middenstand en horeca zijn onmisbaar voor een bruisend en authentiek Gent.

Ze hebben een belangrijke plaats in onze stad en verdienen onze ondersteuning. Rekening houdend met een almaar veranderend koopgedrag en een sterke opkomst van de e-commerce willen we onze handelaars ondersteunen om deze omslag succesvol te maken.

PuurGent is de trekker van het middenstandsbeleid en verbreedt haar werking naar de hele stad. Via PuurGent worden initiatieven genomen voor een goeie en snelle communicatie met en tussen handelaars en horeca-uitbaters. We ondersteunen de initiatieven van de Gentse horeca en middenstand rond kindvriendelijkheid en toegankelijkheid. We maken een ‘Actieplan Nightlife’ om het Gentse uitgaansleven te stimuleren, rekening houdend met de draagkracht van de omgeving en de impact op de omwonenden.

We bouwen de belevering via GentLevert en de dienstverlening van GentLevert naar de lokale handelaars verder uit. We onderzoeken of GentLevert kan ingezet worden voor thuislevering zodat zelfstandige Gentse zaken een eigen webshop kunnen aanbieden zonder zelf te moeten investeren in logistiek.

De Visienota Detailhandel en Horeca wordt uitgevoerd. Hierbij worden de handelskernen in het centrum en de deelgemeenten versterkt en krijgen de schakelstraten bijkomende ondersteuning. We zetten de subsidies voor verfraaiing van handels- en horecapanden verder en gebruiken dit instrument ook om het wonen boven winkels verder te stimuleren. We blijven de maandelijkse koopzondagen actief promoten.

We gaan de dialoog aan met de werkgevers- en de werknemersorganisaties over de mogelijke erkenning van Gent als toeristisch centrum.

Lokale besteding versterkt onmiskenbaar de Gentse middenstand. Als stadsbestuur willen we die lokale besteding daarom extra stimuleren. We onderzoeken hoe we een Gentse stadsmunt ter ondersteuning van de lokale handelaars kunnen invoeren. Deze Gentse munt kan gebruikt worden door burgers, lokale handelaars en de lokale overheid om elkaar te betalen.

Ook binnen Groep Gent doen we bijkomende inspanningen om meer lokaal aan te kopen.

Lokale handelaars en markten zijn essentieel voor de leefbaarheid en gezelligheid van onze wijken. De sfeergebieden in de binnenstad krijgen in hun aanleg en aankleding een duidelijke identiteit. Winkelstraten buiten het centrum worden opgewaardeerd in samenspraak met de handelsverenigingen, de handelaars en de bewoners. Zo kunnen lokale handelaars de concurrentie met online shoppen beter aan. We zetten in op het verhogen van de kwaliteit van de bestaande markten en we onderzoeken waar in de Gentse wijken en deelgemeenten bijkomende kleinere markten met lokale producten mogelijk zijn. Ook ambulante handel zorgt voor leven in de stad.