Werf 14: Gent ontdekken en beleven


Wat je doet in je vrije tijd, speelt een belangrijke rol in je zelfontplooiing en talentontwikkeling. We streven ernaar dat meer Gentenaars deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Samen met anderen sporten, spelen, beleven en creëren in je vrije tijd draagt immers sterk bij tot gemeenschapsvorming en samenleven. Gezien de demografische evolutie maken we een prioriteit van capaciteitsuitbreiding in het vrijetijdsaanbod op het hele Gentse grondgebied.

We investeren in een grotere diversiteit zowel in het aanbod als bij het publiek. We verhogen de participatie van kwetsbare groepen voor wie deelnemen en deelhebben aan het vrijetijdsaanbod niet vanzelfsprekend is. Daarbij richten we ons op een bereikbaar, beschikbaar, bruikbaar en begrijpbaar aanbod. Bovenal zorgen we ervoor dat iedereen aan het rijke cultuur- en vrijetijdsleven kan deelnemen, onder meer via het gebruik van de UiTPAS. De UiTPAS moet een echte vrijetijdspas blijven voor alle Gentenaars, zonder zichtbaar onderscheid voor wie recht heeft op kansentarief.

We investeren in een grotere diversiteit zowel in het aanbod als bij het publiek.

Naast het unieke loket voor vrije tijd op de Zuidsite, zorgen we ervoor dat in het kader van de wijkgerichte dienstverlening mensen ook in de wijken hun weg in het vrijetijdsaanbod vinden. De Stad stimuleert en ondersteunt de organisatoren van het vrijetijdsaanbod in Gent om een gezamenlijke ticketservice te organiseren, in de eerste plaats voor last-minute tickets.

Als stedelijke overheid nemen we onze ondersteunende rol ten volle op en zorgen we voor overleg en samenwerking tussen alle actoren. We geloven ook sterk in het belang van de vrijetijdssector als economische sector en in de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners, bezoekers en investeerders.

 
Cultuur daagt uit

Gent is al jaren dé stad van kennis en cultuur, toegankelijk voor iedereen. Het stadsbestuur blijft investeren in de artistieke ruggengraat van onze stad (de belangrijkste culturele huizen, gezelschappen en festivals). We willen van Gent een vrijplaats maken waar kunstenaars en creatievelingen alle ruimte en ondersteuning vinden om te creëren. Kunst moet de politiek en de maatschappij blijven uitdagen. Zowel artistieke creatieplekken als makers en presentatieplekken verdienen onze steun.

We leveren bijkomende inspanningen voor beeldende kunst, circusbeleid en literatuurbeleid in Gent en spelen de troef van Gent als muziekstad verder uit.

Het stadsbestuur blijft investeren in de artistieke ruggengraat van onze stad (de belangrijkste culturele huizen, gezelschappen en festivals).

De sociaal-artistieke, sociaal-culturele en etnisch-culturele partners slaan in Gent een belangrijke brug naar lokale en vaak wijk- of straatgebonden gemeenschappen. Ze dragen bij tot de identiteitsvorming en cultuurbeleving van de deelnemers en werken daardoor democratiserend. We willen de diversiteit in de cultuursector versterken. Daarvoor ondersteunen we onder meer Social Track, naar het voorbeeld van Green Track, dat we eveneens verder uitbouwen, zodat de Gentse cultuursector een voortrekker blijft inzake duurzaamheid.

We prikkelen de Gentse jeugd reeds op op jonge leeftijd door cultuur door samen te werken met onderwijs en door het ondersteunen van kinder- en jeugdtheater. We besteden extra aandacht aan de creatieve onderstroom in de jeugdcultuur. We ondersteunen uiteenlopende vormen van jeugdcultuur in onze stad zoals toonmomenten, optredens, vernissages, hiphop-, skate- en graffitiprojecten voor en door jongeren.

We werken zo veel mogelijk bottom-up, in samenwerking met de verschillende cultuurpartners in onze stad. We organiseren een ‘staten-generaal van de Gentse cultuur’. De bestaande overlegstructuren zoals de Cultuurraad, het kunstenoverleg, het zalenoverleg en het muziekoverleg blijven we nauw betrekken bij het beleid. We gaan in op de vraag van de Cultuurraad om de samenstelling, structuur en werking van de raad te hervormen. We geloven in het belang van cultuurbeleid en overleg op het niveau van wijken en deelgemeenten, en herbekijken samen met de culturele spelers in de wijken en deelgemeenten de rol van de cultuurplatforms op dat vlak.

De bestaande subsidiestromen worden integraal herbekeken, met aandacht voor spelers uit binnen- en buitenland, en voor amateurs of individuele kunstenaars. Het stedelijk kunstenbeleid gaat uit van de eigenheid van de stad. Voor Gentse cultuurspelers met een landelijke en internationale werking ligt de grootste verantwoordelijkheid wat ondersteuning betreft bij Vlaanderen. We herbekijken onze kerntaken en subsidiestromen in overleg met de Vlaamse Gemeenschap.

De basis voor een rijk cultureel leven is infrastructuur, een web van kleine en grote presentatie- en creatieplekken.

De basis voor een rijk cultureel leven is infrastructuur, een web van kleine en grote presentatie- en creatieplekken. We zetten in op meer en beter gedeeld gebruik van culturele infrastructuur, grondige renovatie en bijkomende infrastructuur, ook in de wijken en deelgemeenten. We willen leegstaande handelspanden ook activeren als creatie- en presentatieplekken, onder meer door het geven van stimuli aan eigenaars. Ook andere tijdelijke invullingen en herbestemming van bijvoorbeeld kerken kunnen bijkomende ruimte voor cultuur creëren.

We onderzoeken de meerwaarde van het onderbrengen van het beheer en onderhoud van cultuur- en jeugdgebouwen in een nieuwe of bestaande structuur. We bekijken hoe we hiermee ook externe financiering kunnen aantrekken.

Met enkele grote culturele werven zetten we Gent nog meer op de culturele kaart van Vlaanderen. Culturele infrastructuur met (inter)nationale uitstraling kunnen we alleen realiseren met de nodige steun van de Vlaamse overheid. Daarom willen we Vlaanderen overtuigen met de opmaak van een ambitieus maar realistisch investeringsplan in culturele infrastructuur voor de komende 10 jaar in Gent.

De open oproepen via de Vlaamse Bouwmeester voor het Designmuseum, het Gravensteen, het ICC en het Operagebouw worden uitgevoerd, samen met Vlaanderen. Om een meervoudig gebruik mogelijk te maken, wordt het gebouw van Justitie dat deel uitmaakt van het bouwblok van de Opera aangekocht en meegenomen in het masterplan. We starten met de uitvoering van de masterplannen voor de Bijlokesite en het Huis van Alijn, en maken een definitief masterplan op voor de gebouwen in het Citadelpark, met een gezamenlijk programmabeheer en het gebruik van de te restaureren Floraliënhal als moduleerbare presentatieruimte voor beeldende kunst en podiumkunst.

Het unieke samenwerkingsverband tussen Stad, Universiteit Gent en Imec bouwt de Krook verder uit tot dé inspiratieplek voor kennis, cultuur en innovatie. We willen dat de bibliotheken gelijke tred houden met evoluties in de Gentse bevolking, niet alleen in de hoofdbibliotheek, maar ook in de wijken. Daarom zetten we verder in op diversiteit, toegankelijkheid en meertaligheid, zowel in de werking als in de collectie.

We willen meer aandacht en zichtbaarheid geven aan het erfgoed van de diverse gemeenschappen in onze stad en zullen onze erfgoedmusea daar extra toe uitdagen.

De sector cultureel erfgoed en de musea in het bijzonder blijven een bijzonder belangrijke partner van de stad. Het materieel en immaterieel erfgoed uit het verleden geeft mee betekenis aan het nu. Daarom willen we dit niet alleen optimaal bewaren en beschermen maar ook actief ontsluiten en publiek toegankelijk maken. We willen de samenwerking tussen de musea versterken en hen uitdagen om ook buiten de museummuren actief te zijn. We willen meer aandacht en zichtbaarheid geven aan het erfgoed van de diverse gemeenschappen in onze stad en zullen onze erfgoedmusea daar extra toe uitdagen.

We hebben de ambitie om Gent in 2030 Europese culturele hoofdstad te maken.

 

Gent beweegt

Sporten en bewegen zijn cruciaal in een gezonde samenleving. We willen alle Gentenaars aan het bewegen krijgen, ongeacht hun leeftijd, beperkingen of sociaal-economische achtergrond.

We doen dat met aandacht voor de ruime diversiteit aan sporten, en we ontwikkelen een beleidskader voor sociaal-sportieve praktijken. In het georganiseerd sporten investeren we in gekwalificeerde trainers, diversiteit en sociale mix, laagdrempeligheid, en structurele coördinatie van het jeugdbeleid tussen top- en amateurclubs. We moedigen clubs aan om te investeren in G-sport. We geloven sterk in het concept van een ‘community werking’ tussen de Stad en KAA Gent en willen bekijken hoe we die kunnen verbreden naar andere sportclubs. We werken aan een gebiedsdekkende buurtsportwerking met een betere afstemming tussen verschillende actoren in (buurt)sport en jeugd.

We maken een sportinfrastructuurplan op met bijzondere aandacht voor de renovatie en duurzaamheid van bestaande infrastructuur, de spreiding en het gedeeld gebruik. De bouw van buurtsporthallen in Ledeberg, Sint-Denijs-Westrem en de Oude Dokken moet hiaten in het sportaanbod opvullen. Voor grootschalige nieuwe infrastructuur zetten we in op zowel publiek-private samenwerking als op samenwerking met de buurgemeenten.

We willen ook meer investeren in laagdrempelige sportinfrastructuur in de publieke ruimte en de groenpolen. Daarbij is zowel aandacht voor urban sports als voor atletiek en ploegsporten. We zoeken een extra plek om openluchtzwemmen mogelijk te maken.

De Blaarmeersen wordt opgewaardeerd als sport- en recreatiedomein. We maken hiertoe samen met de gebruikers een masterplan op en voeren dat uit.

We leveren bijkomende inspanningen om de sportinfrastructuur van scholen open te stellen voor verenigingen en buurtbewoners, zonder administratieve of logistieke belasting voor de betrokken scholen.

We zetten Gent nog meer in de markt als sportstad. Sportevenementen dragen bij tot het positieve imago van sport in onze stad. De stadslopen brengen heel wat Gentenaars letterlijk en figuurlijk in beweging. Andere grote sportevenementen kunnen dat net zo goed. Ze dragen bij tot het sportieve klimaat en enthousiasme in de stad. Daarom organiseren we zélf sportevenementen, maar kunnen ook evenementen aangetrokken worden als ze de identiteit van de stad versterken. We willen de start van de omloop het Nieuwsblad in Gent behouden en streven ernaar om de klassieker Gent-Wevelgem opnieuw in Gent te laten starten.

We willen onze internationale toppers nog meer als ambassadeurs en promotors van sporten en bewegen inzetten.

 

Kinderen en jongeren: thuis in de stad

In het kader van onze kind- en jeugdvriendelijke ambitie streven we naar een divers en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren in de stad, zowel in het centrum als in de rand.

We maken werk van een kindvriendelijke make-over van het openbaar domein. We voorzien speel- en ontmoetingsplekken in alle wijken en het centrum van de stad, met input van jongeren. We zorgen voor speelinfrastructuur voor kinderen met een beperking.

We bouwen een ‘Huis van de Jeugd’ dat plaats biedt aan jeugdverenigingen en jongeren. Met name de Jeugddienst, jeugdorganisaties, het Overkophuis en een jeugdverblijfscentrum krijgen er een plek.

Gent is een stad van sterk jeugdwerk. We focussen in de ondersteuning op voldoende en veilige infrastructuur en diversiteit. We subsidiëren koepelorganisaties om op maat te ondersteunen. Rond jeugdhuizen en speelpleinwerkingen werken we een vernieuwde visie uit samen met de sector. Het jeugdwelzijnswerk, dat vertrekt vanuit de vrije tijd van kwetsbare kinderen en jongeren, wordt versterkt.

We omarmen de grote diversiteit van jongereninitiatieven en willen het opstarten ervan gemakkelijker maken. We actualiseren daarom het jeugdbeleid en passen het ondersteuningskader aan aan de maatschappelijke realiteit. Dat doen we in nauwe betrokkenheid met jongeren. We maken dit vernieuwde kader bekend en bieden ondersteuning opdat men er vlot mee kan werken.

We vergroten de zichtbaarheid vam jongereninformatie voor en door jongeren zelf. We betrekken jongeren als pilootgroep bij administratieve vereenvoudiging en digitalisering.

Gent heeft de ambitie om de Europese Jeugdhoofdstad 2024 te worden. We geloven dat dit ambitieuze project een sterke hefboom kan zijn voor een krachtig beleid op maat van tieners en jongeren.

 

Feesten in Gent

De voorbije jaren werd Gent steeds levendiger. De vele evenementen geven een grote uitstraling aan onze stad in binnen- en buitenland, laten vele bewoners samen genieten en hebben een positieve impact op de lokale economie, maar ze zetten ook druk op de leefbaarheid van onze stad. Om de leefkwaliteit van de binnenstad te beschermen, kiezen we bij evenementen voor kwaliteit boven kwantiteit en verminderen daarbij het aantal evenementen op basis van de impact van evenementen volgens het afwegingskader. We bewaken de spreiding in de tijd en zoeken daartoe het meest geschikte instrument.

Ook zorgen we ervoor dat ook in de deelgemeenten kwaliteitsvolle evenementen plaatsvinden, en niet enkel in de binnenstad. We ondersteunen organisatoren van evenementen met een grote impact in het betrekken en degelijk informeren van omwonenden. We kiezen resoluut voor kwaliteitsvolle, afvalarme en duurzame evenementen die zowel een meerwaarde betekenen voor de Gentenaars als voor de bezoekers aan onze stad.

We onderzoeken de mogelijkheid tot oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) ‘Gent Evenement’ en betrekken hierin minstens het Lichtfestival en de Gentse Feesten, onder meer met het oog op het verkrijgen van financiële ondersteuning van Vlaanderen en Europa.

Uitgewerkte plein- en parkprofielen geven aan welke evenementen geschikt zijn op welke plek. Tegelijk geeft de plein- en parkscenografie richtlijnen mee waaraan die evenementen moeten voldoen om zich maximaal in te passen in de bestaande openbare ruimte. Omgekeerd wordt bij de inrichting van nieuwe pleinen al in de conceptfase zo veel mogelijk rekening gehouden met het gebruik ervan voor bepaalde evenementen.

De Winterfeesten worden een week ingekort.

Om de leefbaarheid te beschermen ontwikkelen we meer luwteplekken waar inwoners tot rust kunnen komen en even kunnen ontsnappen aan de drukte van de stad.

Evenementen op het openbaar domein zijn in principe altijd gratis toegankelijk. We houden ons aan de Vlaamse geluidsnormen voor evenementen met elektronisch versterkte muziek en zijn waar nodig strenger op basis van het Stedelijk Actieplan Geluid dat streeft naar een evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid.

Bij het driejaarlijkse Lichtfestival wordt sterk ingezet op participatie van Gentenaars en samenwerking met Gentse initiatieven. Het blijft ook een presentatieplatform voor opkomende kunstenaars en kunststudenten. Hiervoor werken we ook samen met internationale Lichtfestivals.

De voorbije jaren werd de organisatie van de Gentse Feesten bijgestuurd. Ook de komende jaren willen we op deze weg verder gaan. Het aanbod op de centrumpleinen en in de parken moet gratis en toegankelijk blijven. Tegelijk versterken we de diversiteit binnen de feesten. We versterken de Gentse Feesten als authentiek volksfeest en cultureel ontdekkingsfestival. De Gentse Feesten-subsidies moeten een hefboom zijn voor inhoudelijke versterking op vlak van culturele diversiteit, kindvriendelijkheid, artistieke verdieping en samenwerking met lokale culturele en sociale partners en buurtbewoners. We waken erover dat een prominente plaats wordt voorbehouden voor Gents cultureel talent van verschillende achtergronden.

De Gentse Feesten moeten zich kunnen blijven vernieuwen, ook op het niveau van de feestkernen. We gaan in overleg met de feestkernorganisatoren en nemen in meerjarige overeenkomsten ook een duidelijke evaluatieprocedure op. We ondersteunen organisatoren in hun zoektocht naar bovenlokale middelen. We onderzoeken of we de Gentse Feesten nog afvalarmer kunnen maken door geopend blik te verbieden in de feestenzone. Met de feestkernorganisatoren worden duidelijke afspraken gemaakt over geluid en afvalbeheer die losstaan van het subsidiedossier maar een voorwaarde zijn voor de vergunning inname openbaar domein. Samen met de organisatoren en technologiepartners maken we van de Gentse Feesten een proeftuin voor innovatieve toepassingen op het vlak van cashless payment, informatiebeheer en crowd management.

 

Welkom in Gent!

Het groeiende toerisme is goed voor de economie, maar zet ook druk op de stad. Een slimme en duurzame groei van het toerisme in onze stad moet het streefdoel zijn. Kwaliteitsvol toerisme met respect voor onze levendige stad, levert zowel voor de toerist als voor de Gentenaar een meerwaarde. We maken ook werk van Gent als toeristische bestemming voor gezinnen met kinderen en voor jongeren.

We gaan structureel en regelmatig in overleg met de hotelsector.

We blijven inzetten op cultuurtoerisme. Het nieuwe bezoekerscentrum van het Lam Gods en het Van Eyckjaar 2020 bieden daartoe nieuwe mogelijkheden. We stimuleren het verblijfstoerisme, onder andere door samen met de sector meerdaagse verblijfspakketten te ontwikkelen. Ook het congrestoerisme is belangrijk voor onze stad. We willen meer topcongressen aantrekken die passen binnen de strategische doelstellingen van de stad. De vernieuwing van de congresinfrastructuur van het ICC en de samenwerking met Capitole bieden daartoe kansen.

‘Toerisme in eigen stad’ is nog niet ten volle geëxploreerd. We leveren bijkomende inspanningen om Gentenaars ertoe aan te zetten hun eigen stad te ontdekken en te beleven.

Ook buiten de Kuip heeft Gent veel te bieden. We willen toeristen die rijkdom meer laten ontdekken, en die gebieden zo mee laten profiteren van de economische meerwaarde van het toerisme.

We waken over de leefbaarheid van de stad. We proberen de bezoekersstromen zo veel mogelijk te spreiden in de tijd en in de ruimte. We nemen maatregelen om de duurzaamheid van toeristisch logies en toeristische trekpleisters te vergroten, en maken het toeristische aanbod maximaal toegankelijk voor mensen met een beperking. Eigenaars kunnen de eigen woonst tijdelijk als informeel logies verhuren. Om de toegestane tijdelijkheid van verhuringen beter op te volgen, werken we aan een aangepaste bouwverordening en een lokaal registratiesysteem voor informele logies.