Werf 12: Iedereen anders, allemaal Gentenaar


Onze Gentse samenleving is superdivers. Gentenaars zijn m/v/x, jong en oud, van verschillende afkomst… Ook binnen elke groep zijn er heel veel verschillen. Dit is een positieve kracht voor de stad. Samenleven biedt ons enorme kansen om ons gezamenlijke welzijn te verbeteren, maar het zorgt ook voor wrijvingen. We gaan voor een open en solidaire stad die mensenrechten hoog in het vaandel draagt en versterken wat ons verbindt. We maken werk van integraal toegankelijke dienstverlening met zoveel mogelijk maatwerk.

Onze stad richt de blik op de wereld. De haven, de universiteit en vele bedrijven trekken mensen uit de hele wereld aan. Gent wil een open stad zijn, waar iedereen zich welkom voelt, zowel expats die zich hier voor korte tijd vestigen als mensen die hun hele toekomst in Gent willen uitbouwen.

Te veel mensen in onze stad krijgen nog onvoldoende kansen om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven of worden ongelijk behandeld. Discriminatie aanvaarden we niet. We ondersteunen emancipatie binnen diverse gemeenschappen en moedigen dialoog aan. We zijn ervan overtuigd dat er in onze stad plaats is voor verschillende overtuigingen en levensbeschouwingen, zonder dat deze het samenleven in de weg staan.

 

Samen met burgers en middenveld

We gaan in dialoog met de verschillende gemeenschappen en stimuleren de onderlinge dialoog. Hiervoor zijn zelforganisaties en doelgroepverenigingen erg belangrijk. Zij zijn een belangrijke partner in het Gentse welzijnsbeleid en verdienen sterke ondersteuning. We onderzoeken hoe we verenigingen beter kunnen ondersteunen op het vlak van organisatie, financieel beheer en dergelijke.

Het vrijwilligerspunt wordt verder uitgebouwd met aandacht voor een diversiteit aan vrijwilligers, maar ook voor partnerschappen met Gentse bedrijven.

Sociale regisseurs en welzijnspartners brengen noden rond welzijn en zorg in kaart en pakken ze aan. Hierbij is er ook de nodige aandacht voor het wijkniveau.

We ontwikkelen een digitale tool om signalen uit het brede welzijnsveld te bundelen en de vaak complexe en sectoroverschrijdende problemen zichtbaar te maken. Vanuit onze regierol inzake welzijn zorgen we ervoor dat deze signalen onderzocht en aangepakt worden in samenwerking met andere overheden.

We stimuleren innovatie in de sociale en welzijnssector. We voorzien budget waarmee we ruimte creëren om in de brede welzijnssector innovatieve en creatieve modellen uit te werken, nieuwe samenwerkingsverbanden te verkennen en in te spelen op hiaten.

 

In Gent ben je niet alleen

We pakken vereenzaming aan en stimuleren sociaal contact. Niet alleen senioren lopen het risico op vereenzaming, maar onder meer ook jongeren, nieuwkomers en mensen in armoede. Kwetsbare groepen moeten volwaardig kunnen deelnemen aan het stadsleven en niet in isolement belanden. We zetten in op deelname aan het vrijetijdsaanbod voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

We omarmen buurtontmoetingscentra die fungeren als levendige vrijplaatsen in de buurt. Die zijn bij voorkeur ook in beheer van de buurt. Bij uitstek buurtbewoners en dienstverlenende organisaties, maar ook lokale sociale ondernemingen (binnen een afgewogen kader) kunnen op die locaties nieuwe initiatieven doen ontstaan. Open huizen en lokale dienstencentra werken samen waar ze kunnen.

We ondersteunen Gentenaars met een handicap om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving. We hebben hierbij extra aandacht voor onderwijs, werk, wonen en mobiliteit.

We versterken de cel toegankelijkheid zodat elke stadsdienst doordrongen wordt van het belang van toegankelijkheid. We maken een masterplan op inzake toegankelijkheid van stadsgebouwen. We waken ook over de toegankelijkheid van het openbaar domein, andere publieke gebouwen, winkels en sanitair.

We verdedigen de rechten van holebi’s en transgenders. We ondersteunen de partners van het regenboogplatform om samen verder te werken aan het welzijn van de LGBT+-gemeenschap in Gent. We hebben hierbij extra aandacht voor positieve beeldvorming en een veilige omgeving.

Gent blijft het voortouw nemen in de strijd tegen racisme en discriminatie. Onze stad omarmt complexloos de superdiversiteit.

We gaan voor gelijke rechten voor m/v/x. We hebben bij elk aspect van ons gelijkekansenbeleid bijzondere aandacht voor het genderaspect dat andere discriminatiegronden doorkruist. Seksisme wordt op geen enkel vlak getolereerd.

Om discriminatie op te sporen en aan te pakken voeren we in samenwerking met academische partners praktijktesten en mystery shopping uit. We breiden de praktijktesten uit naar de hele arbeidsmarkt binnen een wetenschappelijk kader en in samenspraak met de betrokken sectoren. We blijven de strijd aanbinden met discriminatie in het uitgaansleven.

 

Stad voor alle leeftijden

Gent is een leeftijdsvriendelijke stad, waar bruggen worden gebouwd tussen de generaties. Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. We werken daaraan verder op basis van een breed en geïntegreerd jeugdbeleid met kinderrechten als kapstok, en het betrekken van Gentenaars en het middenveld als rode draad. Onder meer via de jeugdraad versterken we de stem van kinderen en jongeren.

De jeugdparagraaf is een leidraad om de kind- en jeugdvriendelijkheid binnen een bepaald beleidsdomein te verbeteren. We werken bijkomende jeugdparagrafen uit, minstens voor woonomgeving, mobiliteit en openbaar domein.

Het aantal kinderen en jongeren stijgt. Dat maakt een uitbreiding van het vrijetijds- en naschools aanbod nodig, net als het versterken van het jeugdwelzijnswerk (prioritair voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en vertrekkend vanuit vrije tijd). We breiden deze uit in de wijken waar de nood het hoogst is. We starten met het inzetten van meer outreachende jeugdwelzijnswerkers op straten en pleinen.

Als regisseur van het ouderenzorgbeleid brengen we de noden in kaart. We overleggen met de senioren zelf, onder meer via de seniorenraad, en met alle betrokken spelers binnen de ouderenzorg zodat er voldoende aanbod is voor zorg, dienstverlening en vrijetijdsbesteding, ook voor meer specifieke doelgroepen.

Een leeftijdsvriendelijke stad houdt bij de (her)inrichting van de publieke ruimte ook rekening met de noden van haar oudere en minder mobiele inwoners.

We blijven werken aan betaalbare en toegankelijke dienst- en zorgverlening. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor cultuursensitieve zorg. De factuur van het woonzorgcentrum of de assistentiewoning verhalen we niet op de kinderen wanneer de ouder(e) onvoldoende middelen heeft.

We waarderen mantelzorgers en bieden nieuwe vormen van ondersteuning aan. We voorzien daarom ook meer aanbod voor kortverblijf voor mensen met een zware hulpbehoevendheid.

We zorgen voor onze ouderen met dementie en ontwikkelen nieuwe initiatieven in het kader van ‘dementievriendelijke gemeente’.

We ondersteunen onze Gentse ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen in een buurt met voldoende toegankelijke en betaalbare voorzieningen. We zoeken ook oplossingen in aangepaste woonvormen, zoals assistentiewoningen, kangoeroewonen of groepswonen en kleinschalige buurtgerichte woonvormen.

 

Een waaier aan Gentenaars

Een op drie Gentenaars heeft een buitenlandse herkomst. We beschouwen de superdiversiteit van onze Gentse samenleving als vanzelfsprekend en kiezen resoluut voor een open en solidaire stad. We verstevigen wat ons verbindt. Gentenaars met een migratieachtergrond kunnen volwaardig en met respect voor hun identiteit deelnemen aan de Gentse samenleving.

We maken diversiteit vanzelfsprekend binnen alle Gentse sectoren, van de bedrijfswereld tot scholen en verenigingen. We verwachten dat organisaties actief drempels afbouwen. Hiervoor werken we aan ondersteuning op maat vanuit IN-Gent. Zo beschikken organisaties over de nodige tools om overweg te kunnen met de toenemende diversiteit in onze stad. We versterken de interlevensbeschouwelijke dialoog en de positieve beeldvorming over diversiteit.

We omarmen meertaligheid en meerlagige identiteit. Kennis van het Nederlands vergemakkelijkt het vlot samenleven. Daarom werken we op verschillende en aangepaste manieren aan vlotte taalverwerving met formele en informele leerkansen. We organiseren specifieke tewerkstellings- en opleidingsprogramma’s zoals Nederlands op de werkvloer. Tegelijk blijven we mensen die onze taal nog niet machtig zijn, ondersteunen via de dienstverlening Sociaal Tolken en Vertalen. We voeren nauwgezet de engagementen uit van het actieplan taalbeleid om de communicatie tussen overheid en burgers te verbeteren.

We maken van Gent niet enkel een stad van aankomst, maar ook van toekomst. Los van het statuut of traject waarin nieuwkomers zich bevinden is het belangrijk dat ze kunnen aanknopen met de Gentse samenleving. Nieuwkomers kunnen rekenen op een warm onthaal: klantvriendelijke afhandeling van administratieve procedures, correcte juridische informatie en een correcte doorverwijzing. We stimuleren rechthebbenden om een inburgeringstraject te starten en doen het nodige voor een goede kennis van het Nederlands. We ondersteunen nieuwkomers in hun integratie binnen de samenleving. Het aanbod van inburgeringscursussen, taallessen en opleidingen sluit zoveel mogelijk aan op de concrete leefsituatie van mensen. We bieden trajecten en performante dienstverlening aan, ook na het inburgeringstraject.

Via veldwerkers en welzijnsorganisaties houden we contact met mensen zonder wettig verblijf en met rondtrekkende woonwagenbewoners. Dringende medische hulp, onderwijs en noodopvang worden maximaal gegarandeerd.

We zorgen ervoor dat de diversiteit van de Gentse samenleving weerspiegeld wordt binnen de Groep Gent en bij de politie. We voeren gerichte acties om potentiële kandidaten te bereiken.