Werf 11: Gent vecht tegen armoede


Elke Gentenaar moet kansen krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen en om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Een ambitieus sociaal beleid vertrekt van een integrale en transversaal aanpak, want alleen samenwerking over alle beleidsdomeinen heen leidt tot resultaat. Er komt een stadsbrede strategie voor sociale stijging. We maken van Gent een echte kansenfabriek en betrekken alle partners en alle beleidsniveaus.

Een sociaal inclusieve samenleving is goed voor iedereen: zowel voor de sterken als de zwakkeren. In het streven naar een rechtvaardige samenleving kiezen we uitdrukkelijk voor een warm sociaal beleid. We richten ons tot alle Gentenaars, zonder onderscheid, maar geven mensen in een precaire leef- en woonsituatie prioriteit. We hebben bijzondere aandacht voor de groeiende groep alleenstaanden en voor eenoudergezinnen. Het sociaal beleid waarborgt de sociale grondrechten en zorgt ervoor dat die voor iedereen vervuld worden.

Beleidsparticipatie neemt de komende jaren een hoge vlucht. Het is van fundamenteel belang dat ook mensen in armoede mee nadenken en inspraak krijgen over hoe hun stad/wijk/buurt vorm krijgt. We waken hierover in samenwerking met armoedeorganisaties.

 

Een integraal en proactief armoedebeleid

Het OCMW is de regisseur van het Gentse armoedebeleid om structureel armoede te voorkomen en te bestrijden. De lokale overheid verankert het armoedebeleid door krachten te bundelen en netwerken te vormen met mensen in armoede, middenveldorganisaties en andere overheidsdiensten.

De integrale aanpak van armoedebestrijding en het gelijkekansenbeleid is van toepassing op élke beleidsnota en belangrijke beleidsbeslissing. De gelijkekansenmethodiek passen we breed toe, zodat elke stedelijke dienst beleid maakt dat rekening houdt met de grote diversiteit in onze stad.

Het OCMW zorgt voor automatische en proactieve rechtentoekenning zodat Gentenaars die recht hebben op steun of sociale voordelen deze effectief krijgen. Hiervoor werken we ook samen met andere organisaties en overheidsdiensten. We gaan aanklampend te werk en leveren extra inspanningen voor mensen die afhaken of die hun weg naar de hulpverlening niet vinden.

Vanuit een integrale benadering geven we ondersteuning aan mensen die in armoede leven of het moeilijk hebben. Daarvoor is het cruciaal dat we voldoende basis- en veldwerkers hebben. We willen een gezonde verhouding tussen ondersteunende en regiefuncties en mensen die op het terrein werken.

In Gent zorgen we voor een geïntegreerd en breed onthaal en laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in de wijken. Van daaruit helpen we mensen op weg naar dienst- en hulpverlening.

Het is belangrijk dat wie OCMW-steun krijgt, ook de afspraken nakomt die daaraan verbonden zijn. Deze worden vastgelegd in een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) op maat van de cliënt en in onderling overleg. We behouden de werking van de controlecel om sociale fraude tegen te gaan.

We willen een geïntegreerd model waarbij straathoekwerk, buurtwerk, OCMW, sociale regisseurs, politie en welzijnsorganisaties met elkaar overleggen en een traject op maat ontwikkelen. Het outreachend werken, waarbij men mensen niet naar de voorzieningen haalt, maar zelf naar mensen toestapt, wordt versterkt, onder meer door een trajectcoach in te schakelen.

 

Gent doorbreekt generatiearmoede

Kinderen verdienen een onbekommerde jeugd. Dat betekent een jeugd zonder armoede. Kinderarmoede niet aanpakken leidt bijna automatisch tot generatiearmoede. Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de emancipatie.

Via onderwijs kan kinderarmoede opgespoord worden, maar ook door outreachend te werken en in samenwerking met wijkpartners, Kind en Gezin en het jeugdwelzijnswerk.

Scholen moeten een plek zijn waar kinderen zich veilig en geborgen voelen. En waar elk kind tot leren komt, ongeacht de thuissituatie. Het project ‘Kinderen Eerst’, dat armoede op school opspoort en aanpakt, wordt verder uitgerold. Openstaande schulden op de schoolrekening zijn hierbij een expliciet signaal.

Via kostenbeheersing en andere maatregelen zetten we stappen in de richting van een maximumfactuur in het stedelijk secundair onderwijs.

Het is belangrijk om te voorzien in meer financiële draagkracht voor wie het echt moeilijk heeft. We blijven bij de hogere overheden aandringen om de minimumuitkeringen op te trekken tot boven de armoedegrens. Tegelijk verfijnen we het huidige systeem van aanvullende financiële steun, met prioriteit voor gezinnen met kinderen.

Voor gezinnen met kinderen in een precaire situatie, werken we een bijkomend pakket ondersteunende maatregelen uit, bijvoorbeeld rond schoolmaaltijden of mobiliteit. We bouwen een beleidsvisie uit rond materiële ondersteuning en rond de rol die het middenveld en de lokale overheid kunnen opnemen.

We ondersteunen Gentenaars die dat nodig hebben bij de afbouw van hun schulden en vermijden zo dat ze bijkomende schulden maken. Voor inwoners met schulden bij de Stad handelen we volgens het principe ‘eenheid van schuld’: als blijkt dat mensen ernstige financiële problemen hebben, worden met hun akkoord de schulden gebundeld om bijkomende kosten te vermijden. De procedure voor niet-geïnde schoolfacturen in het stedelijk onderwijs evalueren we en stellen we op punt.

 

Hefbomen voor sociale stijging

Werk en (sociale) activering zijn belangrijke hefbomen voor een menswaardig leven. Hiervoor werken we samen met tal van partners zoals de VDAB, bedrijven en welzijnsorganisaties. Het Maatgericht Activeringscentrum zorgt voor een traject op maat voor OCMW-cliënten. Een deel van hen kan tewerkgesteld worden in het Dienstenbedrijf.

We stemmen ook het mobiliteitsbeleid af op kwetsbare groepen. Betaalbaarheid en toegankelijkheid zijn daarbij essentieel. We stellen een actieplan ‘inclusieve mobiliteit’ op, waarmee we de verschillende aspecten van vervoersarmoede aanpakken. Zo verbeteren we de toegankelijkheid tot het openbaar vervoer en fietssystemen. We voorzien, in samenwerking met het Mobiliteitsbedrijf, een verbeterd systeem van aangepast vervoer voor mensen met een beperkte mobiliteit.

De huidige regelgeving ontmoedigt samenwonen voor mensen met een inkomensvervangende uitkering. We dringen bij hogere overheden aan op een aangepast wettelijk kader waarbij mensen met een uitkering die willen samenwonen om kosten te delen niet langer een deel van hun uitkering verliezen. Op die manier kan men rekening houden met moderne samenlevingsvormen voor mensen met een uitkering. We starten een aantal proefprojecten in Gent waarbij dit ‘kostendelend samenwonen’ mogelijk wordt.

We blijven energiearmoede aanpakken. Via een proactieve rechtenaanpak zorgen we voor een maximaal gebruik van premies en sociale tarieven. In samenwerking met het woonbeleid werken we aan meer energiezuinige huurwoningen om de energiekost te drukken.

Vaak is eerst een stabiele huisvesting nodig voor men ook op andere levensdomeinen vooruitgang kan boeken. We zetten daarom sterk in op huisvestingsgerichte benaderingen zoals Housing First, met begeleiding, rekening houdend met de aanbevelingen vanuit de taskforce wonen.

We blijven de strijd aanbinden met dak- en thuisloosheid in Gent. We durven daarvoor ook nieuwe formules uitproberen, want we aanvaarden niet dat kinderen de nacht op straat moeten doorbrengen. We zorgen voor meer preventie rond uithuiszettingen op de private huurmarkt. Daarnaast zoeken we zowel tijdelijke als duurzame huisvestingsoplossingen voor structureel daklozen.

 

Gent ook internationaal solidair

In de strijd tegen armoede kijken we ook naar de rest van de wereld. Wat wij doen in Gent heeft niet zelden ook een impact in het Zuiden. We willen Gentenaars hierover informeren en sensibiliseren. We versterken het maatschappelijk draagvlak voor internationale solidariteit, steunen Noord-Zuidverenigingen en zijn solidair met slachtoffers van noodsituaties.

Fair Trade blijft een speerpunt in ons beleid van internationale solidariteit. Als historische textielstad blijven we zowel Gentenaars als lokale handelaars en verkopers warm maken voor eerlijke mode en textiel. Zelf doen we dat door de kledij van de Groep Gent te verduurzamen. Ook voor andere sectoren bekijken we hoe we een duurzaam aankoopbeleid kunnen voeren.