Werf 5: Gent aan het werk


Gent kent al jaren een zogenaamde arbeidsmarktparadox: tal van vacatures raken niet ingevuld, terwijl de stad toch kampt met een werkloosheid van meer dan 10 procent. Een efficiënt en modern arbeidsmarkt- en activeringsbeleid ondersteunt Gentenaars om aan de slag te geraken en bedrijven te helpen groeien. Werk is een krachtige hefboom voor sociale stijging. Gelijke kansen op de werkvloer en eerlijke arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk voor dit stadsbestuur. We streven naar een arbeidsmarkt die toegankelijk is voor jongeren, kortgeschoolden, kansarmen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking of ouderen.


Een Gents Arbeidspact

Stad Gent wil het stadsregionaal arbeidsmarktbeleid aansturen. Bij aanvang van deze bestuursperiode sluiten we een Gents Arbeidspact met de diverse overheden, sociale partners, VDAB, North Sea Port, onderwijsinstellingen en de partners van Gent Stad in Werking. Ook de jobaanbiedingen in Zeeland worden in deze strategie opgenomen. Dit Arbeidspact formuleert doelstellingen, gezamenlijke prioriteiten en acties. Het reikt oplossingen aan die de verschillende partners samen uitwerken. Het bestaat uit verschillende pijlers, overeenkomstig de drempels naar werk en de verschillende fasen van een loopbaan. We maken competenties en potentieel belangrijker dan verworven diploma’s, onder meer door werkzoekenden beter te begeleiden en te screenen, het opleidingsaanbod aan te passen, training en opleiding op de werkvloer aan te beiden, en door na te gaan of vacatures soms niet te veel voorkennis vereisen. We stimuleren werkgevers om op de werkvloer toekomstgerichte leer- en werkkansen te creëren en te valideren en intrapreneurship breder ingang te doen vinden.

We overleggen met VDAB om een specifiek Gentse, stadsregionale werking uit te bouwen. Hiertoe sluiten we een nieuw samenwerkingsovereenkomst met VDAB. We blijven onverminderd investeren in wijkgebonden werkpunten. Deze aanpak zorgt ook voor oplossingen voor werkzoekenden voor wie de digitale wereld geen evidentie is. Binnen dit kader organiseren we ook jobbeurzen.

Daarnaast richten we in samenwerking met een aantal partners een House of Skills op. Daarin ontwikkelen we loopbaanprogramma’s om werkenden en werkzoekenden met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt te helpen zich verder te ontplooien. Zo worden mensen weerbaarder en kunnen ze beter om met de uitdagingen van een bewegende arbeidsmarkt en conjunctuurschommelingen.

Het Gentse Arbeidspact heeft bijzondere aandacht voor de aanpak van de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs. Samen met werkgevers en VDAB voorzien we voldoende plaatsen voor duaal leren, stages, werkplekken en andere wegen die leiden naar kwaliteitsvol werk. Praktijk- en gastlessen en bedrijfsbezoeken geven jongeren een beter inzicht op de arbeidsmarkt. Ook voor jongeren investeren we in duaal leren en arbeidsmarkteducatie.

We zorgen voor een actieve begeleiding van Gentenaars, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren. We verbinden daarom de bestaande begeleidingsprogramma’s bij VDAB en andere partners. De klemtoon ligt op de verwerving van 21ste-eeuwse vaardigheden.

De begeleiding gebeurt gedifferentieerd, op mensenmaat en op basis van een realistisch stappenplan dat de werkzoekende zelf mee aanstuurt. We stimuleren levenslang leren voor zowel werkenden als werkzoekenden om hun persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. We werken hiervoor samen met het jeugdwelzijnswerk, het onderwijs en andere partners.


Drempels wegwerken

We bouwen het Stedelijk Dienstenbedrijf verder uit, als goede praktijk die werk op maat creëert en doorstroom voorziet. Het Stedelijk Dienstenbedrijf wordt de draaischijf van de sociale-economiepoot voor Stad en OCMW voor opdrachten binnen de doelstellingen van Groep Gent. Tegelijkertijd zetten we een actieve samenwerking op met andere sociale-economiepartners binnen en buiten Groep Gent met als doel elkaar te versterken en aan te vullen.

De sociale economie heeft een duidelijke meerwaarde, zowel economisch als menselijk. We ondersteunen die daarom volop. Op de UCO-site richten we een Huis van de Sociale Economie op, we bouwen het Loopbaancentrum Sociale Economie verder uit om mensen bij doorstroming actief te ondersteunen en we werken het bedrijventerrein voor sociale economie af. Zowel voor sociale economie als voor arbeidszorgplaatsen nemen we onze eigen verantwoordelijkheid op. Tegelijk verwachten we van de Vlaamse overheid dat zij met betrekking tot het aantal plaatsen stappen vooruit zet. We streven naar een veerkrachtige sociale economie en hanteren de stedelijke beleidsimpulsen om de economische en circulaire innovatie te bevorderen. We voorkomen het vroegtijdig afdanken van allerhande gebruiksgoederen zoals huishoudtoestellen, kledij of meubels door onder meer de uitbouw van een netwerk van repaircafés op buurtniveau.

Racisme, sociale dumping en discriminatie zijn altijd onaanvaardbaar, dus ook op de werkvloer of bij sollicitaties. Dit bestrijden we met alle middelen. Daarom versterken we de praktijktesten in overleg met de sectoren en binnen een wetenschappelijke omkadering.

Mobiliteit mag geen drempel zijn om te werken. We zorgen voor een vlotte en duurzame bereikbaarheid van werkplekken. Hiervoor ontsluiten we onze haven en andere economische polen of bedrijventerreinen voor het woon-werkverkeer ook via veilige en comfortabele fietspaden en het openbaar vervoer, onder andere via spoorlijn 204. We verwachten dat De Lijn en de NMBS maximaal hun rol opnemen. Waar nodig nemen we onze verantwoordelijkheid op door het aanbod van Max Mobiel te versterken.