Werf 4: De stad groeit


Er is nood aan bijkomende ruimte. We vangen dat in de eerste plaats op door verdichting en verweving in wijken en buurten waar dit kan en aangewezen is. We hanteren het principe van de ruimteneutraliteit zoals geformuleerd binnen Ruimte voor Gent: de verhouding tussen harde bestemmingen voor onder meer wonen, economie en infrastructuur, en zachte bestemmingen zoals natuur, parken en landbouw, blijft gelijk.

Binnen die visie gaan we versneld aan de slag met het kwaliteitsvol verdichten en verhogen. Dat levert meer woningen op, onder meer door schakelwoningen te promoten. Verdichten kan uiteraard niet ten koste gaan van een gepast, stedelijk aanbod aan gezinswoningen, noch van voldoende openbare ruimte en gemeenschapsvoorzieningen. Nieuwe projecten maken we maximaal energieneutraal en -onafhankelijk, en we integreren niet alleen groen, maar ook water. Het verweven van noodzakelijke functies als voorzieningen, winkels en bedrijven, vergt een aanpak op maat en is contextgebonden. We ontwikkelen de in Ruimte voor Gent voorziene verwevingsmatrix als toetssteen om te zien wat op een bepaalde plek levenskrachtig kan zijn, om zo vitale en multifunctionele buurten te creëren.


Afwerken en starten

Het stadsontwikkelingsbeleid heeft een impact op tal van andere beleidsdomeinen, niet in het minst mobiliteit, groen en economie. Dit beleid moet dus buurtgericht en geïntegreerd zijn. Momenteel loopt er een traject om de juiste visie, structuur en rolafbakening te bepalen. Bewoners, ondernemers en verenigingen worden in een vroege fase betrokken bij stadsvernieuwingsprojecten en projecten die een grote impact hebben op de wijk. Ook het financiële kader wordt van in het begin uitgewerkt en bewaakt. SoGent is de trekker voor projecten waar Stad Gent een sturende grondpositie heeft.

Bestemmingsplannen ouder dan 15 jaar worden systematisch aangepast aan Ruimte voor Gent, en we actualiseren de Woningtypetoets en het Algemeen Bouwreglement. De bij vooroverleg gemaakte afspraken tussen de administratie en de bouwheer worden in een verslag geformaliseerd. Goede afspraken maken goede vrienden, en zorgen voor een snellere afhandeling van het vergunningsproces. Voor innovatieve projecten kan de gemeenteraad een apart kader creëren. Zo’n experimenteel proces kan later als inspiratie dienen voor aanpassingen aan de regelgeving.

De voorbije decennia kreeg de 19de-eeuwse gordel een belangrijke opknapbeurt. Dat was absoluut noodzakelijk omwille van de vaak kleine en onaangepaste huizen in die wijken. We werken de komende tien jaar die gordel met stadsvernieuwingsprojecten af met En Route aan de Dampoort en Muide-Meulestede Morgen, met voor die laatste wijk bijzondere aandacht voor buffering tegenover de haven. Daarnaast starten we met de Bloemekenswijk en een tweede deel van de Brugse Poort. We herstructureren en herwaarderen de wijk Nieuw Gent ingrijpend. We maken ook werk van de structurele aanpak van slechte bouwblokken.

We geven speciale aandacht aan de Rabotwijk. Deze onderging de voorbije jaren grote veranderingen met een stevige impact op de samenhang van de wijk. Met een ruime blik, betrokkenheid en een integrale aanpak willen we samen met de bewoners en ondernemers de dynamiek en samenhang in de wijk versterken.

Waar op vele plekken in de stad de huizen te klein zijn om te voldoen aan de hedendaagse normen, kampt de 20ste-eeuwse gordel dan weer vaak met te grote percelen en woningen die nooit kunnen voldoen aan de hedendaagse normen van comfort en energiezuinigheid. Deze percelen kunnen herontwikkeld worden om zo meer woningen op te leveren. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van woningen die interessant zijn voor gezinnen met kinderen.


Ruimte voor ruimtelijk beleid

Groep Gent behoudt zo veel mogelijk haar gronden om zo efficiënt mogelijk haar doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld door een zakelijk recht te verlenen aan sociale huisvestingsmaatschappijen, of budgethuurwoningen te ontwikkelen met woningcoöperaties. Sogent maakt een screening van alle goederen in haar patrimonium om na te gaan welke ontwikkelbaar zijn in functie van een groter woningaanbod met de juiste mix inzake prijscategorie en gezinsgrootte.

Sogent is in 2018 gestart met een grondig vernieuwingstraject, dat in 2019 omgezet zal worden in de praktijk. In de Raad van Bestuur wordt plaats gemaakt voor onafhankelijke bestuurders.

Lopende projecten, zoals The Loop (waarvoor in 2019 specifiek voor Veld 12 een traject start met inspraak van alle relevante belanghebbenden in de samenleving), Koningin Fabiolalaan of Oude Dokken, worden snel gerealiseerd, zodat voorziene ontvangsten ook daadwerkelijk binnenlopen en gebruikt kunnen worden om andere projecten te (pre)financieren, vooral in strategische projecten zoals Arsenaal, Bomastraat-Godshuishammeke of Dampoort. Ook economische projecten zoals MIO-Zwijnaarde (het oude UCB-stort) of Lourdeshoek worden gerealiseerd.

Binnen stadsvernieuwingsgebieden zoeken we nieuwe structurele oplossingen in de vorm van zogeheten doorschuifprojecten, in samenwerking met de private sector. Er komen nieuwe woningen in stadsvernieuwingsprojecten voor bewoners van slechte woningen in dezelfde buurt. Die slechte woningen komen dan vrij en kunnen in een volgende fase ofwel worden gerenoveerd ofwel ook vervangen door nieuwe goede woningen.

Slim ruimtegebruik is meervoudig ruimtegebruik. We maken tijdelijk gebruik mogelijk in afwachting van ontwikkeling. Bij grote ontwikkelingen bekijken we of het voor de Stad of andere partners mogelijk is om een deel ervan te gebruiken, bijvoorbeeld voor kinderopvang, een creatieve werkplaats of een wijkbibliotheek. De stadsbouwmeester speelt hierin een belangrijke rol.

In overleg met het Vlaams Gewest starten we het traject op om het viaduct van de E17 in Gentbrugge af te breken en een alternatief te zoeken. Daardoor komen tientallen hectaren vrij en verbetert de leefbaarheid in de omgeving fors. In Wondelgem bouwen een multimodaal vervoersknooppunt uit als noordwestelijke poort tot de stad.

We betrekken de stadsbouwmeester en de Gecoro zo veel mogelijk bij het uitwerken van het ruimtelijk beleid en bij stadsvernieuwingsprojecten.