Werf 13: Blauw meer op straat


Veiligheid is een basisrecht voor elke Gentenaar. Dat moet altijd en overal gegarandeerd zijn. Alles start met preventie en sensibilisering. Overlast en criminaliteit worden met aangepaste, proportionele en adequate middelen aangepakt. Wie toch de wet overtreedt of het samenlevingsklimaat verzuurt, moet beseffen dat er sancties volgen. Van burgers verwachten we dat zij actief meewerken aan een veilige leefomgeving. We beschouwen de Gentenaars en het middenveld als belangrijke partners. Respect voor elkaar en voor de basisregels van de samenleving zijn immers noodzakelijke voorwaarden voor een democratische rechtstaat.

Het Gentse stadsbestuur kiest voluit voor een integraal veiligheidsbeleid met een stadsbrede coördinatie. Zo kunnen we veiligheid en leefbaarheid in een zo breed mogelijke context benaderen en de kwaliteit van de basispolitiezorg garanderen.

 

Gent voorkomt problemen

Omdat veiligheid begint met preventie, blijven de politie én stadsdiensten zoals gemeenschapswachten of buurtstewards inzetten op socio-preventieve initiatieven. Een goed samenspel tussen basiswerk, sociale regie, overlastregie en politie is daarbij cruciaal. Het versterken van de sociale cohesie, de sociale controle en de betrokkenheid van de inwoners van de stad zorgt voor een veilige samenleving.

Nazorg zoals slachtofferbejegening vormt het sluitstuk van de keten en de integrale visie over veiligheid. We breiden de bestaande methodieken bij het Zorgcentrum Seksueel Geweld uit naar andere domeinen en delicten. Ook richten we een mobiel zorgteam op voor gewelds- en vermogensdelicten zoals slagen en verwondingen, diefstal met geweld, inbraken, car- en homejacking. We verduidelijken de toegankelijkheid van de diensten voor slachtoffers, getuigen of omstaanders van een incident.

Essentieel voor preventie en veiligheid is een doorgedreven samenwerking tussen de politie, het parket en de inspectiediensten.

 

Een gekende wijkagent

Onze politie is gemakkelijk en vlot aanspreekbaar. De Gentenaars kennen dan ook hun wijkagent. De Gentse Flikken hebben namelijk een lange traditie van gemeenschapsgerichte politiezorg en nabijheid, waarvan de wijkagent de spilfiguur is. We versterken daarom de werking van de Buurtstewards en van het team Straathoekwerk. Ze werken samen met het maatschappelijk middenveld. Het stedelijk project ‘Burenbemiddeling’ wordt voortgezet. Door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken en door gemakkelijk aanspreekbaar te zijn voor de bevolking, houdt de politie voeling met de ganse samenleving. Zo zorgen we ervoor dat onze gemeenschapsgerichte politie dicht bij de mensen staat. Ook evalueren we het project ‘Buurt Bestuurt’.

We investeren volop in een toegankelijke wijkwerking. Commissariaten zijn vlot bereikbaar, modern en toegankelijk met aangepaste openingsuren, via telefoon of op afspraak. De wijkpolitie is door meer voet- en fietspatrouilles duidelijk aanwezig in de Gentse straten. Elk wijkcommissariaat organiseert jaarlijks een opendeurmoment voor de wijkbewoners.

De politie communiceert snel en helder over haar werking en acties met de Gentenaar, zowel wijkgericht als thematisch en stadsbreed. De politie omarmt de mogelijkheden die de sociale media bieden en breidt het elektronisch loket verder uit.

We stimuleren bewoners om zich te abonneren op de dienst van Be-Alert, zodat ze op de hoogte gehouden worden in geval van alarm of rampen.

 

Een modern en performant korps

We willen de lokale politie zo veel mogelijk inzetten voor het lokale veiligheidsbeleid. We gaan daarom in overleg met de korpschef over het operationeel kader van ons Gents politiekorps. Ook investeren we in moderne technologie, zoals ICT-tools, en werken we verder aan digitalisering en administratieve vereenvoudiging. We besteden daarbij de nodige aandacht aan digitale ongeletterdheid.

We dringen er bij de federale overheid op aan om de KUL-norm te herzien en vragen om de lokale politie te ontlasten van andere taken die eigenlijk tot de bevoegdheid van de federale politie behoren, zoals de paleisdienst.

We willen dat ons korps de diversiteit van de Gentse samenleving weerspiegelt. Daarom zetten we in op wervingscampagnes en bijstand in de procedure. Het korps biedt ook meer ruimte voor opleidingen en vormingen om de drempels tussen de gemeenschappen te verlagen en in interactie te treden met de verschillende organisaties.

We blijven inzetten op de realisatie van een nieuw centraal politiehuis.

We moedigen innovatieve samenwerkingsprojecten aan tussen politie, parket en welzijnsdiensten en ondersteunen die waar mogelijk, uiteraard met aandacht voor ieders positie en doelstelling.

 

Een veilige stad

De ANPR-camera’s worden actief gebruikt om geseinde en onverzekerde voertuigen op te sporen. Voor de onverzekerde voertuigen werken we samen met de douanediensten. Verder kunnen de huidige camera’s gebruikt worden voor crowd control en crowd management bij evenementen en om de rechten van slachtoffers te vrijwaren.

De aanwezigheid van politie op het terrein blijft prioritair. Het inzetten van camera’s is een hulpmiddel dat dit politiewerk ondersteunt. We kiezen voor een selectief en slim gebruik van camera’s in zones waar overlast aanhoudt, zoals de Zuidbuurt en de Overpoortstraat.

De Gentse politie richt zich uiteraard op traditionele criminaliteitsvormen, zoals drugs-, vermogens-, persoons- en zedendelicten. We treden via bestuurlijke handhaving op tegen onder meer geluidsoverlast, inbreuken op de ruimtelijke ordening en stedenbouw, brandveiligheid, het gebruik van de openbare ruimte, openingsuren en vergunningen. Voor handhaving in de uitgaansbuurten werken we met een integraal actieplan.

We pakken overlast en sluikstorten kordaat aan in samenwerking met IVAGO en de bevoegde stadsdiensten, op de drie sporen van het afvalbeleid: sensibiliseren, opruimen en handhaven.

Verkeersveiligheid handhaven is essentieel om onze wijken en onze stad leefbaar te houden. De politie en het Mobiliteitsbedrijf werken daarvoor nauw samen. Zowel preventie als de aanwezigheid van wandel- en fietspatrouilles en controles spelen hierin een grote rol. Foutparkeerders, snelheidsduivels en bestuurders onder invloed worden kordaat aangepakt.

Het anti-fietsdiefstalplan wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd, zodat fietsdiefstallen ernstig aangepakt worden. We pleiten er daarom bij het parket voor om fietsdiefstallen op te nemen in het vervolgingsbeleid.

De overlast in de prostitutiebuurt aan het Zuid wordt nog beter in kaart gebracht. We pakken de mensenhandel aan en werken een integraal actieplan uit om overlast te bestrijden.

We helpen actief mee aan het bestrijden van de georganiseerde bedelarij, de illegale economie en andere economische misdrijven. Deze twee laatste worden samen met andere diensten zoals het parket, de sociale inspectie, de arbeidsinspectie, de douane en de federale politie aangepakt. Voor de georganiseerde bedelarij richten we ons vooral op de netwerken en organisaties die achter deze vorm van bedelarij schuilen en zich ermee in stand houden.

We hernieuwen het stedelijke Drugsbeleidsplan en hebben bijzondere aandacht voor preventie en aandacht voor jongeren binnen dit plan. Repressief richten we ons in de eerste plaats op dealers. We focussen ook op alcoholmisbruik en andere fenomenen zoals steaming, bingedrinken, gokken of cyberstalking.

Discriminatie tekent levens. Daarom blijven we onverminderd inzetten op de bestrijding van alle vormen van discriminatie.

Gewelddadige radicalisering en haatspraak bestrijden we met een gericht en proactief beleid.

 

Stevige steun voor onze hulpdiensten

Als grootste partner van de Hulpverleningszone Centrum blijven we een actieve rol opnemen in de bestuursorganen. Deze rol en onze financiële steun maken het mogelijk om samen met de 17 andere participerende gemeenten een sterk beleid voor veiligheid en hulpverlening te ontwikkelen en te realiseren.

We overleggen met de zonecommandant hoe de dienstverlening kan verbeteren. Om risico’s beter te beheersen, geven we bijzondere aandacht aan preventie en proactief reageren. We streven een optimale dekking over het hele grondgebied na met goed gelegen kazernes en performant materiaal en materieel.

Als stadsbestuur verzekeren we een vlotte doorgang voor de brandweerdiensten in het openbaar domein.

We kijken of we de dringende geneeskundige hulpverlening kunnen uitbouwen met behulp van paramedische interventieteams.

Tot slot blijven we werken met professioneel en goed opgeleid personeel, en we bekijken voortdurend hoe processen verbeterd en vernieuwd kunnen worden.