Baanbrekende stappen met genderinclusief personeelsbeleid

15 Juni 2023

Baanbrekende stappen met genderinclusief personeelsbeleid

Het nieuwe LGBTQIA+ personeelsbeleid van de Stad Gent wordt geprezen als een pioniersinitiatief binnen de lokale overheid.

Stad Gent streeft ernaar om een afspiegeling te zijn van de Gentse samenleving. Dankzij het strategisch kader diversiteit en inclusie van Stad Gent hebben we belangrijke hefbomen om de instroom, de retentie en het welzijn van collega’s met uit de LGBTQIA+ gemeenschap, met een arbeidsbeperking of een migratieachtergrond te vergroten.

Met de lancering het nieuwe LGBTQIA+ personeelsbeleid van Stad Gent op dinsdag 13 juni zetten we een belangrijke stap vooruit. Dit beleid is een integraal onderdeel van de bredere inzet van de Stad om een diverse en inclusieve werkomgeving te bevorderen. 

Toewijding van een voltijds diversiteitsteam

Hoe doen we dat nu als Stad? Om ervoor te zorgen dat dit beleid effectief wordt geïmplementeerd en opgevolgd, werd er een volwaardig diversiteitsteam opgericht. Dat team is specifiek belast met het implementeren van een diversiteits- en inclusiebeleid binnen de organisatie.

Een medewerker legt zich voltijds toe op het aanpakken van de drempels en uitdagingen waarmee medewerkers binnen de LGBTQIA+ gemeenschap te maken hebben.

De aanwezigheid van deze voltijdse medewerker die zich specifiek richten op het onderwerp LGBTQIA+ onderstreept het belang dat de Stad hecht aan dit beleid.

Het diversiteitsteam werkt nauw samen met personeelsnetwerken en experten om ervoor te zorgen dat de behoeften en ervaringen van medewerkers binnen de LGBTQIA+ gemeenschap worden gehoord en vertaald worden naar concrete acties en beleidsmaatregelen.

Verlofregeling voor mensen in transitie

Stad Gent heeft haar personeelsbeleid aangepast om meer genderinclusief te zijn, waarbij ze zowel input van personeelsleden uit de LGBTQIA+ gemeenschap als experten hebben meegenomen. Met de invoering van dit nieuwe beleid wil de Stad ook andere organisaties inspireren.

Een van de opmerkelijke maatregelen in het nieuwe personeelsplan is de mogelijkheid voor ambtenaren in transitie om dienstvrijstelling aan te vragen. Dat stelt hen in staat om twintig extra vrije dagen te krijgen gedurende hun transitieproces voor de voor hen noodzakelijke afspraken met specialisten.

"Een genderidentiteit is geen keuze. Voor trans- en genderdiverse mensen is een transitie vaak noodzakelijk en we willen daar een open en inclusief beleid rond voeren." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel 

"Een genderidentiteit is geen keuze. Voor trans- en genderdiverse mensen is een transitie vaak noodzakelijk en we willen daar een open en inclusief beleid rond voeren."

"De doelstelling is een meer open organisatiecultuur, voor alle vormen van diversiteit en dus ook voor deze medewerkers", zegt Hafsa El-Bazioui 

Verder werken aan een inclusief personeelsbeleid

De komende jaren zal Stad Gent verder werken aan een meer inclusieve werkvloer. Een aantal prioritaire acties zijn de inclusieve beeldvorming, het vormen van medewerkers rond genderdiversiteit, het verder bekendmaken en versterken van ons intern meldpunt voor ongewenst gedrag.

Positieve impact op werkomgeving en rolmodel voor anderen

Schepen Hafsa El-Bazioui legde uit: "Iedereen moet zich veilig en erkend kunnen voelen op het werk. Taal speelt hierin een belangrijke rol, en daarom passen we onze terminologie aan om genderinclusiever te zijn."

Het nieuwe LGBTQIA+ personeelsbeleid van de Stad Gent wordt geprezen als een pioniersinitiatief binnen de lokale overheid.

De Stad zet hiermee stappen in de goede richting om een inclusieve werkomgeving te creëren en streeft ernaar een rolmodel te zijn voor andere organisaties.

Door ervaringen te delen en samen te werken, hoopt de Stad een positieve verandering teweeg te brengen en een inclusieve samenleving te bevorderen.

Met dit genderinclusieve personeelsbeleid zet Stad Gent zichzelf op de kaart als een vooruitstrevende en diverse werkgever die het welzijn en de erkenning van al haar medewerkers hoog in het hart draagt.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.