Een nieuw en evenwichtig RUP voor de Antwerpse steenweg

02 Juli 2018

Een nieuw en evenwichtig RUP voor de Antwerpse steenweg

Op de gemeenteraad werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Antwerpsesteenweg - Orchideestraat' goedgekeurd. Bram Van Braeckevelt stelde dat voor de Groen-fractie dit plan een goed evenwicht bewaakt tussen de noden van het jeugdwerk en slim ruimtegebruik. Waar oorspronkelijk een verhuis van de scouts een mogelijke piste was, is dit nu van de baan. Hiermee speelt het stadsbestuur in op de vragen en noden van de jeugd en omwonenden. 

Het RUP dat de raad goedkeurde, voorziet dat de zone van de Scouts een zone voor park wordt. Bovendien voorziet het RUP flankerende maatregelen om de werking van de scouts te vrijwaren door:

o    stedenbouwkundige voorschriften op te nemen zodat beperkte uitbreiding van de

scoutslokalen bij stijgend ledenaantal mogelijk blijft

o    de bijkomende groene ruimte op de te verkavelen site maximaal te clusteren bij het perceel van de jeugdbeweging

o    de jeugdbeweging te betrekken bij de opmaak van het inrichtingsplan

Bram Van Braeckevelt: "Er zijn verschillende noden in de buurt, evenwichten vinden is niet altijd evident. Voor dit RUP zijn we daar goed in geslaagd. Dat er naar de jeugd geluisterd wordt en de toekomst van hun werking gevrijwaard wordt, is een positieve zaak".

 

Tijdens  de bespreking van dit punt kwam uiteraard ook de verkeersveiligheid van de gewestweg "Antwerpsesteenweg" aan bod. Terecht, want die verkeersveiligheid moet echt wel beter, zeker voor de fietsers. Schepen Watteeuw stelde dat hij bij Vlaanderen al langer aandringt op tijdelijke maatregelen om de veiligheid op dit kruispunt te vergroten. Met succes, want tijdens het laatste contact van de schepen met Agentschap Wegen en Verkeer heeft deze  bevestigd er  werk van te zullen maken.