Project op Lübecksite toont aan dat meer actie nodig is

21 September 2023

Project op Lübecksite toont aan dat meer actie nodig is

"Ons stadsbestuur is erg moedig geweest, omdat we - tegen de stroom in - wel mensen en middelen uitgetrokken hebben om deze mensen een nieuwe kans te geven." - Zeneb Bensafia, ondervoorzitter gemeenteraad

Om het project wat te kaderen moeten we even achteruit kijken: de uitbreiding van de Europese Unie naar het oosten bracht nieuwe groepen Unieburgers ertoe naar hier te komen, moe van de jarenlange uitsluiting en armoede in eigen land. De Unieburgersrichtlijn staat dat ook toe. Gevolg was dat intra-Europese migranten (IEM-ers) naar Gent en andere Europese steden afzakten, in de hoop hier een beter leven te kunnen uitbouwen. Tevergeefs, hier en elders ontstonden kampementen van deze IEM-ers, voornamelijk Roma. Dit stadsbestuur wou niet blijven toekijken en besliste een alternatief aan te bieden aan deze burgers via een gecentraliseerde opvang en begeleiding, zodat ze hun leven hier of elders opnieuw konden uitbouwen. De politieke afspraak was het project na drie jaar te stoppen

Van de projectleider hoorde Zeneb Bensafia (ondervoorzitter Gentse gemeenteraad) zowel de vooruitgang die heel wat gezinnen boekten op verschillende levensvlakken maar ook dat dit project voor andere gezinnen en personen (ongeveer 1/3 van de bewoners) geen oplossing bood; zij verlieten het project vrijwillig of op vraag van de Stad, omdat ze zich niet konden conformeren binnen de regels en de verwachtingen. Allicht verblijven deze mensen hier of elders opnieuw in erg precaire omstandigheden. 

Heel wat stappen vooruit

Maar de helft van de aanvankelijke bewoners heeft dus ondertussen een stabiele woonsituatie bereikt. De begeleiding naar werk heeft voor velen effectief naar een job geleid, zij het niet altijd duurzaam. Bij de start van het project liep 50% van de kinderen af en toe school, bij de eindmeting was dit 64% die regelmatig schoollopen.

Als we de beginsituatie van deze gezinnen in rekening brengen - erg negatief zelfbeeld, weinig tot geen vertrouwen in de samenleving, veel analfabetisme en zo goed als geen diploma's en beroepservaring ...- dan kunnen we niet anders dan besluiten dat heel wat mensen uit een erg precaire doelgroep heel wat stappen vooruit zetten. 

"Jarenlang 'overleven' in de marge vraagt een zware tol, te zwaar om op enkele jaren te keren." - Zeneb Bensafia, ondervoorzitter gemeenteraad

Zeneb hierover: "Ons stadsbestuur is erg moedig geweest, omdat we - tegen de stroom in - wel mensen en middelen uitgetrokken hebben om deze mensen een nieuwe kans te geven. In Vlaanderen zijn we trouwens de enige stad. Maar tegelijkertijd zijn we te ambitieus geweest, lagen de verwachtingen te hoog alsof drie jaar zou volstaan voor al deze mensen om naar de samenleving te komen. Uiteraard beseffen we nu dat dit zo niet werkt: jarenlang 'overleven' in de marge vraagt een zware tol, te zwaar om op enkele jaren te keren."

Schepen Willaert, bevoegd voor Outreachend Werk, bevestigt: "Mijn diensten hebben hun schouders mee onder dit project gezet, en dat was nodig. Mensen die jarenlang leren overleven hebben, en weinig tot geen vertrouwen hebben in de samenleving, hebben iemand nodig die samen met hen stap voor stap terugzet naar de samenleven, met veel vallen en opstaan."

Resultaten verbloemen noch ontkennen

Voor Zeneb zijn de resultaten wat ze zijn: we moeten ze niet verbloemen, maar zeker ook niet ontkennen. 

Dit was een soort experiment, om een einde te maken aan kampementen waar mensen, Europese medeburgers, in inhumane, mensonterende en erg precaire omstandigheden woonden. Wegkijken of wegjagen waren uiteraard ook opties waarvoor dit bestuur niet gekozen heeft. 

"Mijn diensten hebben hun schouders mee onder dit project gezet, en dat was nodig." - Evita Willaert, schepen van Outreachend Werk

Zeneb drong daarom bij de burgemeester aan om deze resultaten, bijvoorbeeld in het Eurocities-netwerk kenbaar te maken, zodat andere steden kunnen verder borduren op de Gentse aanpak.

Maar bovenal is er nood aan een Europese aanpak van het probleem aan de wortel, en moet deze jarenlange uitsluiting en discriminatie van een hele bevolkingsgroep een halt toegeroepen worden; de gevolgen daarvan voor de betrokken zijn erg nefast, en dat moet stoppen!

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.