Onderwijs en racisme

08 Oktober 2020

Onderwijs en racisme

Eind september stelde de Europese Commissie haar antiracisme actieplan 2020-2025 voor. Het plan schenkt terecht de nodige aandacht aan de rol van de lokale besturen en het onderwijs in een gedegen antiracisme beleid. Wat onderwijs betreft zowel op het vlak van gelijke, niet discriminerende toegang tot onderwijs alsook het onderwijzen van inclusie en diversiteit op zich. 

Dat racisme op school levenslange wonden slaat, was onlangs nog te lezen in een reportage in het weekblad Humo met beklijvende getuigenissen over racisme op school. Groen Gemeenteraadslid Fourat Ben Chikha, die in deze ook als ervaringsdeskundige spreekt, vroeg schepen van onderwijs Elke Decruynaere wat er in het Gentse onderwijs gedaan wordt om racisme aan te pakken en bespreekbaar te maken.

"Racisme op school moet net zo hard aangepakt worden als pestgedrag." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

"Racisme op school moet net zo hard aangepakt worden als pestgedrag." Het betreft zowel racisme tussen leeftijdsgenoten maar ook mogelijks impliciet of expliciet racisme in de structuren zelf.  

Zowel vanuit het Onderwijscentrum Gent (OCG) als vanuit de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen worden ambities rond racisme geformuleerd.

Vanuit het Onderwijscentrum gebeuren verschillende acties. Zo zet het actieplan ‘Leraar in Gent’ onder andere in op het positief waarderen en bekrachtigen van diversiteit en het tegengaan van discriminatie. Ook heeft het OCG rond verschillende aan diversiteit gelieerde thema’s, zoals taal en meertaligheid, al jarenlange expertise opgebouwd die hier van grote waarde kan zijn. Het is evident dat ook de brugfiguren een belangrijke verbindende rol vervullen. Een brugfiguur ondersteunt en versterkt de school, de leerkracht en de ouders in hun onderlinge communicatie.

Een actieplan in de maak

Vanuit de Diversiteitsscreening Onderwijs (DISCO) willen we tot een concreet actieplan komen voor en met het Gentse onderwijs. Het onderzoek werd, in samenwerking met de Universiteit Gent, bij 1.800 medewerkers in 80 Gentse basis en secundaire scholen afgenomen. Het peilde naar de blik van het onderwijzend personeel op diversiteit op school, naar hoe zij diversiteit ervaren, hoe sterk ze zich voelen in hun omgang met diversiteit en welke noden ze hebben voor ondersteuning op dat vlak.

Tegen het einde van dit schooljaar wordt een actieplan diversiteit in/voor/met onderwijs voorzien, dat de doelstellingen en het aanbod op dat vlak scherp(er) stelt en ze ontsluit voor Gentse scholen. Daarvoor wordt voortgebouwd op de sterktes, noden en uitdagingen die uit de DISCO zijn voortgekomen.

De leerkracht als rolmodel

Daarnaast streeft de Stad Gent ook naar een hoger aandeel leraren met een migratieachtergrond in de Gentse scholen. De Gentse lerarenopleidingen zetten verdere stappen in het toeleiden van leerkrachten met een migratieachtergrond.

Tenslotte wordt in het voorjaar van 2021 door het Onderwijscentrum, de Dienst Welzijn en Gelijke kansen, Orbit vzw en VVSG ook een studiedag rond discriminatie en onderwijs georganiseerd. Dit is 1 van de acties in het vernieuwd actieplan dat onder schepen De Bruycker valt. Op deze studiedag, gericht op leraren, schoolteams, beleidsmedewerkers en lokale mandatarissen, worden good practices gepresenteerd en wordt een sterke dialoog opgestart rond thema’s met betrekking tot discriminatie en racisme in onderwijscontexten.