Meer aandacht voor diversiteit bij cultuurparticipatie in Gent

12 Oktober 2023

Meer aandacht voor diversiteit bij cultuurparticipatie in Gent

Er zijn nog heel wat hiaten zijn vooraleer we kunnen spreken van inclusieve en laagdrempelige actieve en passieve cultuurdeelname, zegt de studie.

"Cultuur is geen luxeproduct maar een basisrecht." Onder dat motto werd een bevraging gehouden door de Gentse organisatie Burgerplicht, met ondersteuning van het Gents Kunstenoverleg, onder Gentenaars met een migratieachtergrond over hun participatie aan het Gentse culturele leven.

Op 14 september werden de resultaten van deze enquête voorgesteld aan het grote publiek in het NTGent. 

Alhoewel het om een niet representatieve steekproef gaat, een nuancering die de initiatiefnemers zelf meegeven bij de presentatie, betreft het zeker wel een degelijk uitgewerkt, belangrijk signaal van een stem die onvoldoende gehoord wordt; samengevat luidt het dat er nog heel wat hiaten zijn vooraleer we kunnen spreken van inclusieve en laagdrempelige actieve en passieve cultuurdeelname. 

Een belangrijke, niet altijd gehoorde stem

Fractieleider Fourat Ben Chikha sprak in de commissie cultuur van de Gentse gemeenteraad onze appreciatie uit voor de initiatiefnemers van Burgerplicht en het Gents Kunstenoverleg om deze stem luid en duidelijk te doen weerklinken en hiermee het publieke debat te voeden.

De resultaten zijn een welkome aanvulling en deels ook bevestiging van een gelijkaardig signaal dat eerder, vorig jaar, in een spontaan advies van de Gentse cultuurraad aan Gents schepen van Cultuur Souguir gericht werd. Dat spontane advies van de Gentse cultuurraad is gebaseerd op een onderzoek naar de diversiteit bij de aanvragers van Gentse projectsubsidies. 

Fourat kon zijn teleurstelling over de bevindingen van Burgerplicht en het Gents Kunstenoverleg niet verbergen en vroeg de Gentse schepen van cultuur naar een reactie op deze enquête en of er sinds het eerdere spontane advies van de cultuurraad bijkomende initiatieven ondernomen werden.

Met het oog op Europese Jongeren Hoofdstad (EYC 2024) vroeg Fourat ook extra aandacht voor de aanbeveling uit het onderzoek van Burgerplicht 'dat jongeren meer gehoord moeten worden als creatieveling'. 

Uitdagingen

De schepen bevestigde in zijn antwoord dat de Stad, en de culturele sector, nog steeds voor grote uitdagingen staan en dat er nog veel werk aan de winkel is. Extra aandacht voor diversiteit en inclusie is opgenomen in de  subsidieovereenkomsten (convenanten) met alle cultuurhuizen.

Zowel op het vlak van cultureel aanbod, als op het vlak van personeelsbezetting en doelpubliek rekening dient te worden gehouden met de demografische ontwikkeling van onze stad.

De eigen cultuurdienst neemt deel aan structureel overleg met andere beleidsdomeinen als onderwijs en welzijn om de noden te detecteren om van Gent een nog meer open stad te kunnen maken.

Jongeren

Specifiek voor jongeren is er een structurele afstemming met de stadsdiensten onderwijs, cultuur en jeugd. Het team 2030 stemt regelmatig af met de collega’s van European Youth Capital City met de bedoeling om verder te bouwen op elkaars inzichten.

Men verwijst in de studie ook naar de nood aan cultuur in de wijken. Voor elke wijk werden werkingssubsidies uitgetrokken om samen met de wijkorganisaties en de Gentenaars culturele activiteiten te organiseren.

"Cultuur houdt ons allen een spiegel voor over onze maatschappelijke uitdagingen, om die reden is het bij uitstek een domein waar de volledige samenleving in al haar diversiteit aan zou moeten kunnen participeren." - Fourat Ben Chikha, fractieleider

Zij hebben een belangrijke rol te vervullen in het verlagen van bestaande drempels. De cultuurdienst richtte met hen een lerend netwerk op waar de uitdagingen, waar de sector voor staat, worden besproken.

Fourat Ben Chikha: "Cultuur houdt ons allen een spiegel voor over onze maatschappelijke uitdagingen, om die reden is het bij uitstek een domein waar de volledige samenleving in al haar diversiteit aan zou moeten kunnen participeren."

De schepen antwoordde nog dat het onderzoek niet zomaar in de kast zal belanden, maar ook dat niet op alle aanbevelingen ingegaan zal kunnen worden, Fourat zal dat engagement van nabij opvolgen. 

Ontdek hier de studie Wiens Cultuur Uw Cultuur.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.