Subsidies voor meer en betere buitenschoolse opvang

12 Maart 2020

Subsidies voor meer en betere buitenschoolse opvang

Gezinnen staan steeds meer onder druk om werk en gezin te combineren. Er is een grotere nood aan kinderopvang en de scholen hebben niet altijd de mensen en middelen om daaraan tegemoet te kunnen komen. De Stad Gent lanceert vanaf 1 april een nieuw subsidiereglement dat de scholen financieel en inhoudelijk ondersteunt bij het aanbieden van hun buitenschoolse opvang. Schepen Elke Decruynaere: “Dit is een eerste belangrijke stap naar een meer uitgebreid en gelijkwaardig aanbod.”

Bevragingen wijzen het keer op keer uit: ouders willen het liefst meer thuis zijn met hun kinderen, kinderen willen vaker bij hun ouders zijn. Dat is een belangrijk signaal in het kader van leefbaarheid en werkbaar werk, dat we niet mogen negeren. Tegelijk is de realiteit dat er meer eenoudergezinnen zijn, meer gezinnen waarvan beide ouders werken, meer ouders in activeringtrajecten, grootouders blijven langer aan het werk etc . Dat leidt tot een grotere vraag naar opvang en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen. Voor oplossingen wordt richting de scholen gekeken, maar het is voor hen niet simpel om deze taak erbij te nemen.

"Ik wil ouders en scholen helpen om de puzzel te leggen voor opvang op school. Daarom start ik een subsidie op waarmee we scholen helpen en dus ook ouders. Dit is een eerste maar belangrijke stap naar een meer uitgebreid en gelijkwaardig aanbod.” - Elke Decruynaere

Momenteel organiseren veel scholen wel opvang, hoewel het niet tot de opdracht van de scholen behoort en ze er ook geen financiering voor krijgen. De opvanginitiatieven zijn ook niet gelijklopend, voor alle scholen. Kinderen van het stedelijke net kunnen terecht in de stedelijke opvanginitiatieven, die trouwens ook kinderen van andere netten opvangen op woensdagnamiddag en vakantiedagen. Schepen Decruynaere: "Ik wil ouders en scholen helpen om de puzzel te leggen voor opvang op school. Daarom start ik een subsidie op waarmee we scholen helpen en dus ook ouders. Dit is een eerste maar belangrijke stap naar een meer uitgebreid en gelijkwaardig aanbod.”

Verschillen tussen onderwijsnetten wegwerken

De verschillen tussen scholen en onderwijsnetten wil het stadsbestuur stap per stap wegwerken door enerzijds het aanbod uit te breiden en anderzijds scholen ook te ondersteunen. Het nieuwste initiatief hierin is het subsidiereglement rond de buitenschoolse opvang op niet-stedelijke scholen, dat al in werking treedt op 1 april. Dit reglement biedt de mogelijkheid om per schooljaar een kwart miljoen euro te verdelen over de schoolnetten, voor de organisatie van buitenschoolse opvang in het gewone en het buitengewone basisonderwijs. Het systeem is bewust eenvoudig gehouden, om de planlast voor scholen tot een minimum te beperken. Met deze maatregel helpen we scholen van het niet-stedelijk net en hun ouders omdat de scholen meer en betere opvang zullen kunnen organiseren.

Hoe werkt het?

Per schooljaar krijgen scholen een basisbedrag van €2.000 en daarbovenop, op basis van hun leerlingenaantal een extra bedrag per leerling. Ook voor woensdagopvang ontvangt de school een bijdrage. Tot slot zijn er ook subsidies wanneer scholen vorming aanbieden aan de opvangbegeleiders. Voor de opzet van de vorming kunnen ze rekenen op de expertise van de Dienst Kinderopvang van Stad Gent.

Het nieuwe subsidiereglement is een van de bouwstenen waarbij we werken in de richting van een gelijkwaardige opvang voor alle Gentse gezinnen. We gaan ook nog in overleg met Vlaanderen want voor dit thema is terecht ook aandacht voor in het Vlaams regeerakkoord. We roepen de Vlaamse overheid op om ook over de brug te komen, om deze concrete nood van ouders en scholen op te vangen.