Spijbelen als knipperlicht

06 December 2018

Spijbelen als knipperlicht

Jongeren die spijbelen, hebben minder kans op een diploma. Stad Gent zette de afgelopen jaren in op intensieve begeleiding van spijbelaars. De cijfers tonen dat er meer nodig is. Schepen Decruynaere wil een evaluatie en zicht krijgen op de spijbelcijfers per school. Met aanbevelingen uit onderzoek én good practices uit andere centrumsteden wil ze verder aan de slag.

Uittredend gemeenteraadslid Chris Maryns vroeg op de Commissie Onderwijs meer uitleg over de Gentse spijbelcijfers en over de toekomstige aanpak ervan. Spijbelen is een knipperlicht en één van de voorspellers van vroegtijdig schoolverlaten. Met de campagne 'Operatie Geslaagd' zette de Stad deze legislatuur stappen om jongeren die met grote problemen kampen opnieuw op de schoolbanken te krijgen. We zorgden voor trajectbegeleiding en ondersteuning voor de Centra voor LeerlingenBegeleiding door ’t Steunpunt Leerrecht/Leerplicht, het Spijbelactieplan en Spijbeloverleg met politie, parket, Bijzondere jeugdzorg en Schoolspotters. Vanuit Onderwijscentrum Gent startte een werkgroep ‘preventief spijbelbeleid’. We voorzagen middelen voor een schooloverschrijdend inspiratietraject voor beleidsmedewerkers en leraren van secundaire scholen dit schooljaar en ondersteuningstrajecten voor scholen volgend schooljaar. Zover staan we al, maar helaas tonen de cijfers dat we er nog niet zijn.

Er is meer nodig. Net als in andere grootsteden ligt het percentage problematische afwezigheden in Gent een stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Spijbelen in het Gentse basisonderwijs  blijft stabiel, in het secundair onderwijs zien we een lichte stijging. Leerlingen in het beroeps secundair onderwijs, het deeltijdse beroepsonderwijs, het buitengewoon onderwijs en in OKAN-klassen spijbelen het meest. Elke Decruynaere: “Deze spijbelcijfers zijn erg zorgwekkend. Ik wil een evaluatie van het gevoerde beleid, een grondige screening van de onderzoeken van het Steunpunt voor OnderwijsOnderzoek van de Vlaamse Overheid én ik wil kijken in steden met gelijkaardige problematieken welke acties zij ondernomen hebben, die tot meer resultaat kunnen leiden. Daarnaast - en dat vragen we al vele jaren aan de Vlaamse Administratie - willen we als lokale overheid zicht krijgen op de spijbelcijfers per school, om daarmee gericht en samen met de scholen aan de slag te gaan.”