Samen met de bewoners voor een veilige Brugse Poort

25 Mei 2020

Samen met de bewoners voor een veilige Brugse Poort

In de Brugse Poort was er de voorbije weken een verhoogde druggerelateerde criminaliteit merkbaar, tot groot ongenoegen van de bewoners die zich niet langer veilig voelen in hun eigen buurt. Een aantal dealers werden opgepakt. Recent werd een heus drugslab opgerold, mede dankzij de tips van buurtbewoners en sterk werk van onze ordediensten. “We moeten zorgen voor een structurele oplossing voor de Brugse Poort, samen met de Brugse Poort”, licht Sara Matthieu toe tijdens de Gentse gemeenteraad.

Laat ons in deze discussie niet vergeten dat drugs een stadsbreed probleem is dat zich uiteraard niet enkel in de Brugse Poort manifesteert. Het heeft daarenboven ook een nationale en internationale dimensie. Handhaving is in deze uiteraard belangrijk, en moet in de eerste plaats gericht zijn op grote dealers en de stadsoverschrijdende criminele netwerken, maar die noodzakelijke handhaving biedt nog geen oplossing voor de verslavingsproblematiek. Dit is een hardnekkig probleem dat langdurige en intensieve behandeling vergt en een brede aanpak vanuit het beleid noodzaakt. “We hebben daarom in Gent een uniek drugbeleidsplan, dat wel degelijk zorgt voor verbetering op het terrein. Er is minder openlijk gebruik en er worden minder spuiten aangetroffen. Maar zolang drugs in de wijk makkelijk te verkrijgen zijn, wordt het begeleidingstraject van mensen met verslavingsproblematiek er uiteraard niet makkelijker op”, licht gemeenteraadslid Sara Matthieu toe, “Laat ons ook afstappen van het cliché van de verslaafde die dringend zijn spul nodig heeft. Ook meer welgestelde gebruikers kopen drugs, ook in de Brugse Poort.”

"We hebben daarom in Gent een uniek drugbeleidsplan, dat wel degelijk zorgt voor verbetering op het terrein." - Sara Matthieu

Er is heel wat discussie losgebarsten naar aanleiding van de communicatie en de aangekondigde maatregelen inzake handhaving in de Brugse Poort. Het leek met de aankondiging van ID controles, roadblocks en camera’s alsof de straten van de Brugse Poort opeens niet meer van de buurtbewoners zijn. Het is cruciaal om dat beeld bij te stellen en duidelijk te maken dat de intrinsieke bedoeling van de acties er enkel en alleen mag zijn om zeer gerichte controles uit te voeren naar daders die reeds gekend zijn bij onze ordediensten en niet om willekeurige acties. Willen we de dialoog tussen de politie en de buurt opnieuw op 1 spoor krijgen en het vertrouwen herstellen dan is het ontzettend belangrijk dat de buurtbewoners goed weten wat precies de bedoeling is. Namelijk: een tijdelijke actie die er op gericht is de leefbaarheid voor alle bewoners opnieuw te herstellen.

Tegen ethnic profiling

Maar laat ons tegelijk niet naïef zijn: dat vertrouwen is soms zoek. Wanneer je als jonge Gentenaar met een migratieachtergrond voor de zoveelste keer zonder duidelijke reden aan een ID-controle onderworpen wordt, is het moeilijk om dat vertrouwen te blijven houden.

Een onderzoek van Amnesty International in 2018 bevestigde dat bij alle politiekorpsen in Vlaanderen ethnic profiling, racisme en discriminatie voorkomen. “In Gent kunnen en mogen we onze ogen niet sluiten voor ethnic profiling. Het is belangrijk dat wanneer er dat soort van discriminerende praktijken zouden gebeuren door de Gentse politie, er een grondig onderzoek plaats moet plaatsvinden op basis van gestaafde feiten. Ik ben er zeker van dat de korpschef en de burgemeester er nét zo over denken”, licht Sara Matthieu toe.

“In Gent kunnen en mogen we onze ogen niet sluiten voor ethnic profiling." - Sara Matthieu

Dat Stad Gent aan de slag wil gaan met een beleid tegen ethnic profiling is niet nieuw, dat stond in het bestuursakkoord van Groen, Open VLD, sp.a en CD&V en dat kan je trouwens ook al terugvinden in het voorontwerp van het beleidsplan Gelijke Kansen. Alle acties op het terrein moeten binnen proportie en gericht zijn op het vatten van specifieke gekende dealers. Daar wil de Groen-fractie ook expliciet over waken.

De Groen-fractie zal hier later in de commissie Algemene Zaken zeker op terugkomen. Samen met de commissie is het belangrijk dat we bekijken hoe we dit het best kunnen doen.

Onze Gentse Flikken: blauw meer op straat

Het is ook belangrijk te beseffen dat het voor onze ordediensten bijzonder moeilijke werkomstandigheden zijn geweest de voorbije weken, daar verdienen ze respect voor. Meer algemeen is er wat onze fractie betreft, dringend nood aan meer inzet op onze meest nabije politiediensten. Groen gelooft in een nabijheidspolitie, met een doorgedreven inzet op wijkagenten die hun buurt kennen en wederzijds respect en vertrouwen kunnen opbouwen. Dit in een diversifiëring van het korps, zodat het een spiegel is van onze Gentse samenleving. In bodycams, omdat dat een situatie kan objectiveren en zo politie én burger kan beschermen. In inzetten op anti-discriminatieprogramma’s  en een politie die meer aanspreekbaar is, één die niet gewoon langsrijdt met de auto, maar meer tussen de mensen staat, te voet of met de fiets. “Blauw meer op straat” dus. Op dit moment hebben we in Gent, in tegenstelling tot Brusselse gemeentes of Borgerhout, geen verregaande conflicten tussen bewoners en politie. Dat is de verdienste van vele jaren lang werken aan relaties en aan een specifieke wijze van politiewerk. Dit behouden is nu net wat we hiermee willen bereiken.

Voor de lange termijn

“Voor ons zijn dat de structurele oplossingen die broodnodig zijn voor veiligheid én vertrouwen in onze stad op langere termijn. We zijn als fractie nooit fan geweest van het inzetten op camera’s, dat is voor niemand een geheim”, licht Sara toe. De keren dat Groen Gent wel ingestemd heeft met de plaatsing van camera’s was dat steeds weloverwogen en met doordachte redenen. Wat ons betreft is de inzet van camera’s enkel een zeer selectief te gebruiken middel voor een specifiek omschreven doel. Dit gedurende een afgebakende periode met respect voor de privacy en met duidelijke afspraken over en opvolging van de wettelijke beperkingen. Het is voor Groen belangrijk dat hier steeds een democratisch debat over kan plaatsvinden en dat de inzet van camera’s grondig opgevolgd en geëvalueerd wordt in de bevoegde commissie en/of de raad.

“We mogen immers niet vergeten dat zelfs de tijdelijke plaatsing van camera’s op het Seghersplein, middenin een woonwijk, allerminst evident is voor een aantal bewoners die zich nu al bekeken en gestigmatiseerd voelen”, zegt Sara. Net zoals we zeer aandachtig moeten zijn voor een mogelijk verplaatsingseffect van de drugstrafiek eens de camera’s geïnstalleerd zijn. Daarom is een stadsbrede aanpak nodig.

Veiligheid herstellen en structurele oplossingen

De Brugse Poort is geen probleemwijk, maar een wijk met problemen. We zien gelijkaardige situaties trouwens ook elders in onze stad én in andere steden en andere landen.  Laten we dit moment van verhoogde aandacht voor de Brugse Poort aangrijpen om met z’n allen onze schouders onder de Brugse Poort te zetten en zoveel mogelijk van die problemen samen op te lossen of op te vangen.

“Het ‘woord’ samen is in deze heel belangrijk. We moeten een dam oprichten tegen de polarisering die we hier aangezwengeld zien worden. Niemand vaart er wel bij dat er wonden geslagen worden tussen groepen mensen." - Sara Matthieu

“Het ‘woord’ samen is in deze heel belangrijk. We moeten een dam oprichten tegen de polarisering die we hier aangezwengeld zien worden. Niemand vaart er wel bij dat er wonden geslagen worden tussen groepen mensen, dit gebeurt wel degelijk en niet in het minste op de sociale media. Daar tegenover moeten we bruggenbouwers inzetten’, concludeert gemeenteraadslid Sara Matthieu.

Buurtbewoners vragen terecht om de rust en veiligheid te herstellen. En even terecht vragen ze om structurele verbeteringen. We steunen dan ook vanuit onze fractie volmondig de verhoogde inzet op een aantal reeds bestaande plannen van het stadsbestuur zoals de herwaardering van de as Bevrijdingslaan-Phoenixstraat en extra investeringen voor lokale jongerenwerking en outreachende diensten.

Een goed contact

Een goed contact met bewoners is essentieel, niet alleen voor de politie maar ook voor beleidsmakers. Niet iedereen kent de weg naar stadsdiensten even goed, dat werd de voorbije weken opnieuw duidelijk. De Groenfractie wil daarom dat er extra inspanningen komen om de stem van álle wijkbewoners te horen inclusief de stem van de jongeren. Zoals extra ondersteuning om verenigingen te helpen bij het niet voor iedereen even toegankelijke paperassenwerk om bvb. een erkenning als jeugdvereniging aan te vragen of om een projectvoorstel binnen het kader van het wijkbudget in te dienen.

Ruim een jaar geleden begon een grondig traject om het jeugdbeleid een update te geven. Die bevatten heel wat concrete wijzigingen voor alle Gentse wijken. Door de gebeurtenissen van de voorbije weken wordt er prioriteit gegeven aan de Brugse Poort. Wij kijken uit naar de nieuwe initiatieven die samen met de jongeren uit de buurt kunnen worden opgebouwd.

“Er zijn dus zeker ook langdurig volgehouden structurele veranderingen nodig, niet alleen in de Brugse Poort trouwens, maar ook in andere wijken. Aan die veranderingen zijn we hard bezig. Omdat het nodig is, omdat de inwoners van onze mooie stad dat verdienen. Laat ons voluit gaan voor een participatieve en inclusieve aanpak, samen met de buurtbewoners, om voor een stad te zorgen waar niemand zich in de kou gezet voelt, maar samen verder wil bouwen aan een betere toekomst”, concludeert Sara.