Proper Gent: aanpak sluikstort en zwerfvuil prioritair

17 Juni 2020

Proper Gent: aanpak sluikstort en zwerfvuil prioritair

De komende jaren zal de Stad Gent sterker inzetten op sluikstort en zwerfvuil, met focus op data, burgerbetrokkenheid en handhaving. Daarnaast komen er mobiele recyclageparken in de wijken en investeert Ivago in de modernisering van de recyclageparken en in de circulaire economie. Voor het plan is meer dan 290 miljoen euro voorzien.

Datagedreven acties en meer handhaving

De Stad Gent en Ivago focussen meer op handhaving. Om de pakkans te verhogen, zetten de Stad en de politie alle middelen in: aangetroffen afval zal meer dan vroeger doorzocht worden en er komen extra sluikstortcamera’s en meer prikacties.

"Sluikstort is een veelkoppig monster. We kiezen voor een intensievere en datagedreven aanpak. Met hulp van de Gentenaars, want een proper Gent maken we samen." - Bram Van Braeckevelt

Ook onderzoek en data worden belangrijker. Analyses op basis van de meldingsapp en de netheidsbarometer moeten meer inzicht geven in oorzaken en locaties. Op basis van de verzamelde data wordt actie ondernomen, zoals op de juiste plek sensibiliseren rond peuken, een extra vuilnisbak plaatsen, gerichter sluikstortcamera’s plaatsen enzovoort. Mensen en middelen worden aan de hand van de data ook doelmatiger ingezet.

'Een proper Gent maken we samen'

Onder het motto 'een proper Gent maken we samen' betrekken de Stad en IVAGO de Gentenaars van nabij. Dat gaat van sluikstort melden, over het zelf opruimen met een netheidscharter tot zelf voorstellen formuleren. Daarom zal IVAGO de netheidscharters promoten en toegankelijker maken, en komt er een netheidsbarometer specifiek voor vrijwilligers. Er komen ook gezamenlijke acties in de wijken.

Gemeenteraadslid Bert Misplon beaamt deze aanpak: "IVAGO kan Gent inderdaad niet alleen proper houden. Dit moet in samenwerking met alle burgers maar ook in samenwerking met het middenveld. Bijvoorbeeld: Dokano dat het afval in de Gentse wateren mindert, peukenacties zoals er al in Ekkergem zijn opgestart, GMF die verschillende zaken doet, andere organisaties die opruimacties organiseren... Teveel om op te noemen."

Nog bredere dienstverlening en sociale tegemoetkoming

"Alleen samen maken we van Gent een afvalarme en propere stad. Ik ben blij dat vele Gentenaars mee willen samenwerken voor ons schoon Gent." - Bram Van Braeckevelt

De dienstverlening van IVAGO is al omvangrijk en toegankelijk, ook voor wie het niet breed heeft. De sociale tegemoetkoming omvat naast gratis vuilniszakken of IVAGO-krediet vanaf nu ook pmd-zakken en grofvuil.

IVAGO trekt ook naar de wijken met mobiele recyclageparken. Woensdag 17 juni zal het eerste mobiel recyclagepark opgesteld worden aan de Watersportbaan. Zo kan iedereen vlot zijn afval sorteren, ook wie geen auto heeft. De nieuwe IVAGO-website biedt dan weer laagdrempelige informatie, aanvraagformulieren voor extra dienstverlening én een overzicht van het eigen verbruik.

Afvalpreventie en de omslag naar circulaire economie

IVAGO maakt een masterplan op voor de modernisering van de recyclageparken tegen 2022. Omdat grondstoffen beperkt zijn, wordt daarbij sterk ingezet op de omslag naar de circulaire economie. Maximaal afval vermijden is daarom ook een doelstelling voor het stadsbestuur en IVAGO.

Het stadsbestuur blijft in dat kader sensibiliseren en informeren, en houdt ook statiegeld voor blik en plastic flessen op de agenda. Daarnaast wordt er ingezet op maximaal hergebruik. De mogelijkheden voor hergebruik wil de Stad zichtbaarder maken en stimuleren door de samenwerking met kringwinkels, met deelinitiatieven, via Repair Cafés of met een materialenbank.

Ook recyclage is een speerpunt. Afval maximaal sorteren is daarvoor cruciaal. Daarom komen er meer sorteerpunten, waardoor ook bewoners van hoogbouw groen-, fruit- en tuinafval (gft) apart kunnen aanbieden. De afvaltarieven stimuleren afvalpreventie en zorgen voor een betere sortering. Wie zorgt voor minder restafval en goed sorteert, betaalt minder.

Klik hier voor de (ontwerp)beleidsnota 'Proper Gent'.

Klik hier voor de (ontwerp)beleidsnota IVAGO.