Plannen voor een gezonder Gent

18 Juni 2020

Plannen voor een gezonder Gent

Dinsdag 16 juni presenteerde milieu- en klimaatschepen Tine Heyse haar plannen om luchtvervuiling en lawaai in Gent aan te pakken. Van elektrische deelauto’s tot luwteplekken: onze schepen heeft haar huiswerk grondig gemaakt.

Met de ontwerpbeleidsnota ‘Luchtkwaliteit en geluidshinder’ leggen we de lat hoog voor propere lucht en een stillere leefomgeving. Dit zijn belangrijke strijdpunten, want luchtvervuiling en lawaai zijn een aanslag op de gezondheid van de Gentenaars, in het bijzonder bij kinderen, ouderen en mensen met een zwak gestel.

Gezonde lucht

Onder meer dankzij het circulatieplan en de vele mensen die kiezen voor wandelen en fietsen, gaat het de goede kant op met de Gentse luchtkwaliteit. Ook de lage-emissiezone zorgt voor een forse stap in de goede richting.

Toch zijn er nog meer maatregelen nodig voor we écht tevreden kunnen zijn. De belangrijkste oorzaken van fijn stof en roet in de Gentse agglomeratie zijn het verkeer en huishoudelijke houtverbranding. Daarop moeten we dus inspelen, onder meer met een stapsgewijze en weloverwogen uitbreiding van de lage-emissiezone.

"Niets is belangrijker dan de gezondheid van de Gentenaar. Luchtvervuiling en geluidsoverlast maken ons ziek en zorgen voor vroegtijdige sterftes. Met het beleidsplan 'luchtkwaliteit en geluidshinder' pakken we deze problemen grondig aan!” - Schepen Tine Heyse

Gemeenteraadslid Evita Willaert bevestigt het goede nieuws rond de luchtkwaliteit en juicht nieuwe maatregelen toe: "Sinds de invoering van het circulatieplan verminderden de concentraties stikstofdioxides in de Gents binnenstad gemiddeld met 18%. De luchtkwaliteit verbeterde hier dubbel zo snel als gemiddeld in de rest van Vlaanderen. Maar we moeten verder werken, want de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie blijven nog steeds buiten bereik."

Groene stadsvloot

Ondertussen werken we verder aan de vergroening van de vloot van Stad Gent – tegen het einde van deze bestuursperiode maken we al onze auto’s en bestelwagens dieselvrij. Dienstverplaatsingen worden zo veel mogelijk beperkt en verduurzaamd.

Bij taxi’s, openbaar vervoer en deelvoertuigen promoten we het gebruik van elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen.

Om sterker beleid te kunnen voeren, verfijnen we onze kennis. Aanvullend op de vaste meetstations van de Vlaamse Milieumaatschappij installeren we daarom extra luchtkwaliteitssensoren.

Wat betreft de industrie is Gent grotendeels afhankelijk van het Vlaamse bestuursniveau; Vlaanderen is bevoegd voor zogeheten klasse 1-bedrijven. Dat houdt ons niet tegen om uitgebreid werk te maken van onze adviesverlenende functie. Wat betreft de andere bedrijven organiseren we een doorlichting van luchtverontreinigende activiteiten.

Kan het een beetje stiller?

Geluidshinder is een onderschat probleem en vaak hebben mensen er ongemerkt toch last van. Het verkeer is de belangrijkste oorzaak. Meer dan tienduizend Gentenaars worden in de buurt van hun woonst blootgesteld aan lawaai van meer dan 70 decibel, veroorzaakt door wegverkeer. 70 decibel wordt de absolute maximumwaarde voor wegverkeer nabij alle Gentse woningen. Voor lokale wegen en voor nieuwe weginfrastructuur ligt de lat nog een pak hoger (respectievelijk 65 en 55 decibel).

Snelheidsbeperkingen, meer stille (elektrische) voertuigen en kwaliteitsvolle wegdekken maken hier een groot verschil. Verder worden de Gentse luwteplekken beschermd en in aantal uitgebreid.  

“Er ligt heel wat werk op de plank”, besluit schepen Heyse. “Eén ding is zeker: de komende jaren maken wij onze stad opnieuw gezonder en aangenamer.”

De ontwerpbeleidsnota lezen? Dat kan hier.