Je hangt je kind toch niet aan de kapstok na school

14 September 2023

Je hangt je kind toch niet aan de kapstok na school

"Het is mijn droom als schepen van Opvoeding in Gent, dat elk kind een kwalitatieve naschoolse tijd kan hebben." - Evita Willaert, schepen van Opvoeding

Ouders worstelen vaak met de puzzel van opvang en vrijetijdsactiviteiten na de schooluren. We dromen van een aanbod dat goed is voor alle kinderen én tegelijk een antwoord biedt op de noden van ouders en scholen. We starten een proefproject met kwalitatieve opvangmodellen in drie Gentse wijken. 

Anticiperen op de nieuwe spelregels

De timing van de proefprojecten is niet toevallig. Vlaanderen lanceerde in 2019 een nieuw decreet voor de hervorming van de buitenschoolse opvang en activiteiten. Dat zet de krijtlijnen uit voor meer en beter naschools aanbod in antwoord op de uitdagingen waarmee ouders en scholen vandaag geconfronteerd worden.

Het decreet treedt in werking in 2026, maar wordt al volop voorbereid. 

"Het is mijn droom als schepen van Opvoeding in Gent, dat elk kind een kwalitatieve naschoolse tijd kan hebben, met zorg en rust, maar ook met uitdagingen en nieuwe ontdekkingen."

"Dat is ook de wens van ouders en het is bovenal waar elk kind recht op heeft in een moderne maatschappij", zegt Evita Willaert, schepen van Opvoeding.

Gent pioniert

In Gent nemen we rond binnen-en buitenschoolse opvang al lange tijd een pioniersrol op. Sinds de jaren 70 passen we in de stedelijke organisatie modellen van kwaliteitsvolle opvang toe, waar beleidsmakers en wetenschappers van dichtbij en veraf komen naar kijken.

We mogen daar echt trots op zijn. We financieren dat als stad quasi volledig zelf. Tegelijk kent het systeem ook manco's. Het kan enkel georganiseerd worden voor kinderen die in de stadsscholen les volgen en is voornamelijk uitgebouwd voor kleuters.

Cruciaal voor ouders

We moeten ernaar streven en eraan werken dat er voor alle kinderen een goede opvang beschikbaar is. Want, naast het belang voor de kinderen, is een goede buitenschoolse opvang natuurlijk ook cruciaal voor de ouders. Vandaag de dag worstelen zij met het combineren van hun werk of opleiding en hun gezin.

Andere ouders gaan gebukt onder problemen, waardoor ze niet de mentale of financiële ruimte hebben om hun kinderen ook de tijd na school goed te kunnen omkaderen. Er zit bij veel kinderen een kloof tussen de onderwijstijd en de vrije tijd waar we kunnen op inzetten.

Buitenschoolse opvang en activiteiten zijn belangrijk

Voor de kinderen én voor hun ouders, maar ook als maatschappij die inzet op een hoge tewerkstellingsgraad, is een degelijke uitbouw van buitenschoolse opvang en activiteiten superbelangrijk. 

We waren hier in Gent dan ook echt blij toen Vlaanderen, na een statengeneraal en lange onderhandelingen, in 2019 het BOA-decreet goedkeurde. BOA staat voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten.

"Op jaarbasis gaat het over 107 euro per kind. Je voelt meteen aan dat dit onvoldoende is om voor alle kinderen en ouders een goed aanbod te kunnen organiseren." - Evita Willaert, schepen van Opvoeding.

Het decreet schiep voor het eerst een kader, waarbinnen we aan de slag kunnen gaan. Toch is ook dit decreet helaas niet zaligmakend. De centen die dit decreet ter beschikking stelt zijn ruim ondermaats om de droom waar te maken.

Een berekening van VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten) in mei van dit jaar toonde aan dat de subsidie tekort schiet om de doelstelling te bereiken. VVSG bepleit dan ook een verhoging van de budgetten de komende jaren. Een pleidooi waar Evita Willaert zich bij aansluit. 

"We maakten ook zelf een berekening, waaruit blijkt dat er vanaf 2026 per dag per kind een halve euro beschikbaar is voor opvang. Op jaarbasis gaat het over 107 euro per kind."

"Je voelt meteen aan dat dit onvoldoende is om voor alle kinderen en ouders een goed aanbod te kunnen organiseren. We dragen als stad meer dan ons steentje bij, en verwachten van de Vlaamse Regering dat ze dat ook doet", zegt Evita Willaert, schepen van Opvoeding.

Proefprojecten in 3 wijken

Toch blijven we niet stilzitten natuurlijk. We hebben in de aanloop naar het decreet heel wat voorbereidend werk gedaan, in samenwerking met vele partners in onze stad.

Momenteel zitten we in de overgangsperiode naar de volledige uitrol van het decreet in 2026. In deze fase zetten we, samen met alle betrokkenen, concrete stappen via een aantal proefprojecten waarvan we de insteek en de wijken samen hebben bepaald. 

In samenwerking met scholen, opvangpartners en vrijetijdsaanbieders gaan we verschillende modellen testen in Oostakker, Gentbrugge en de binnenstad. 

"Samen zijn we gekomen tot een waaier van testmodellen in drie Gentse wijken. Ik kijk uit naar de effectieve opstart en natuurlijk naar de resultaten." - Evita Willaert, schepen van Opvoeding

"Het is fantastisch om te zien hoe de partners deze opportuniteiten hebben vastgepakt. Samen zijn we gekomen tot een waaier van testmodellen in 3 Gentse wijken. Ik kijk uit naar de effectieve opstart en natuurlijk naar de resultaten", zegt Evita Willaert, schepen van Opvoeding.

Haalbaar en betaalbaar

Het eerste proefproject start in Oostakker en zal zorgen voor meer aanbod voor de lagereschoolkinderen van de scholen daar. Verschillende organisaties zullen modellen uittesten.

Bij de aanbieders zitten bv/ Muzaïek vzw, Ghent Basketball, Sportaround vzw, MOEV en HUJO. Alles wordt gemonitord in samenwerking met Ugent en Hogent. De modellen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor de gezinnen, de scholen, de opvangaanbieders en de vrijetijdspartners.

Een tweede project in Gentbrugge test een kader voor goede kleuteropvang. Men gaat er op zoek naar antwoorden op vragen rond de coördinatie van de opvang, hoe kinderbegeleiders vinden/houden/ondersteunen en op welke manier het aanbod betaalbaar kan zijn voor ouders. 

Het laatste project in de wijk binnenstad werkt op zowel een goed kleuteraanbod, als op een uitbreiding van fijne naschoolse activiteiten voor de oudere kinderen. Deze laatste 2 proefprojecten worden ondersteund door VBJK vzw, die streeft naar Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.