Iedereen is niet alleen anders, je mag het in Gent ook zijn

15 December 2020

Iedereen is niet alleen anders, je mag het in Gent ook zijn

In de gemeenteraad werd gisteren het Beleidsplan voor Gelijke Kansen en Welzijn goedgekeurd. Fourat Ben Chikha hield hierbij een helder pleidooi om samen het diversiteitsbeleid te ondersteunen en in te zetten op verbindende projecten.  

Diversiteit is een uitdaging én verrijking. Maar de waaier aan verschillen is groot. Een ambitieus plan is daarom noodzakelijk om alle Gentenaren maximale kansen te geven om deel te nemen aan onze samenleving.

We gaan hieronder verder met de samenvatting van de tussenkomst van Groen fractieleider Fourat Ben Chikha.

Alleen maatwerk leidt tot resultaat

“Het concept  “gelijke kansen” klinkt ondertussen wat  achterhaald, beseffen we.  De dagdagelijkse realiteit van veel Gentenaars en hun concrete leefomstandigheden zijn  net iets te complex, te precair,.. Sommige mensen hebben meer dan anderen nood en recht aan kansen op maat, aan kansen die ze kunnen grijpen, … Niemand kiest waar zijn wiegje stond. We verschijnen allemaal anders aan de startblokken. Deze positie van ieder van ons is zo verschillend, dat alleen maatwerk tot resultaten kan leiden en iedereen kans heeft om deel te nemen aan onze Gentse samenleving.

In deze beleidsnota Gelijke Kansen en Welzijn verwoorden we daarom hoe we dit in praktijk willen en moeten omzetten. Met zoveel mogelijk Gentenaars samen.

Niet in het minst met het hele college. Want deze beleidsnota is transversaal. Dat maakt hem ook ambitieus. Het maakt het kansenbeleid tot een uitdaging voor alle schepenen, ieder vanuit zijn bevoegdheid. Daarom ook dat het welzijnsbeleid best zoveel als mogelijk verloopt in goede regie met het onderwijs, jeugd en gezinsbeleid.

Een daadkrachtige en stadsbrede visie

We zijn allemaal verschillend, dat delen we met elkaar. Deze diversiteit zien wij als een uitdaging én verrijking. Binnen de gevarieerde veelheid van onze stad, hebben we minstens één ding gemeen: we zijn allemaal Gentenaars. Maar de waaier aan verschillen is groot. Dit vereist dan ook een daadkrachtige, stadsbrede visie.

Eén van de fundamenten hiervan is mogen zijn wie je bent, zich erkend weten in je zijn.

Daarom zetten we in op verbindende projecten. Ondersteunen we het diversiteitsbeleid in de cultuursector, het onderwijs, de politie en bij de doelgroepverenigingen.

We bouwen aan een gemeenschap, een communauteit van kansen. We sensibiliseren bij problemen waar een stadsbewoner nog te weinig affiniteit mee heeft. We creëren engagement en betrokkenheid op elkaar. Daartoe werden verschillende reglementen gebundeld tot een nieuw subsidiereglement Samen aan zet dat  ontmoeten, verbinden en emancipatie wil stimuleren. Ook een deel van deze subsidies worden daarom vanuit de bevoegdheid gezinsbeleid toegevoegd.

Actief racisme en discriminatie bestrijden

'Iedereen verschillend, allemaal Gentenaar' blijkt een slogan zolang ze de toets aan de realiteit niet doorstaat. Daarom bestrijden we actief racisme en discriminatie in het nachtleven.  

"Blijven inzetten op praktijktesten." - Fourat Ben Chikha, fractieleider

Daarom zetten we verder in op praktijktesten. Een beleid dat niet getest wordt, blijft immers dode letter. Praktijktesten zorgen ervoor dat ze gerealiseerd worden . We blijven inzetten op prakijktesten op de woonmarkt. En zullen we deze ook invoeren op de arbeidsmarkt. Samen met de schepen voor werk zullen we eerst de zaken objectief in kaart brengen, vooraleer in concrete sectoren hiermee aan de slag te gaan. Parallel aan de resultaten op de woonmarkt hopen we dat dit al tot een daling zal leiden.

We pleiten niet alleen voor diversiteit op de werkvloer, we gaan er ook zelf mee aan de slag. Zolang het verschil zich niet weerspiegelt binnen het Gentse stadspersoneel - vooral in leidinggevende functies - is er werk aan de winkel. We hebben er vorige raad uitvoerig over gedebatteerd, wat ons betreft zet Schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt hier de juiste toon.

Welzijn en zorg

Deze hardnekkige corona-tijden doen stadsgenoten afglijden in eenzaamheid. Niet alleen ouderen maar ook veel jonge mensen. Stilaan wordt duidelijk hoe afzondering inhakt op onze jongeren. Ze staan daarenboven laatst in de rij om via een vaccin terug aansluiting te kunnen vinden met hun leven van tevoren. De onheilspellende cijfers over hun geestelijke gezondheidsproblemen duiden op de noodzaak van een goede afstemming tussen welzijn en zorg. De huidige werkwijze binnen de eerstelijnszone is alvast een stap in de goede richting.

Het middenveld en vrijwilligers

Als bestuur kunnen we natuurlijk veel plannen maken, maar daarvoor hebben we natuurlijk partners nodig. En die hebben we in Gent. Een integraal en inclusief stadsbeleid steunt op twee belangrijke pijlers: het middenveld en vrijwilligers.

Over vrijwilligers gesproken: we willen hier even de loftrompet bovenhalen. Velen werken door, ondanks de onzichtbare corona-dreiging: Chapeau! Nen dikke merci! Ook zij hebben noden en verdienen verdere ondersteuning.

Het middenveld - die andere onmisbare partner - wensen we hier ook even in de bloemetjes te zetten. Door middel van allerlei acties werken zij ook ‘gewoon’ door.

"Beste middenvelders, de stad heeft jullie nodig." - Fourat Ben Chikha, fractieleider

Beste middenvelders, de stad heeft jullie nodig. De werking van een stad heeft nood aan een sterk middenveld. Een open stad, wenst zich een kritisch middenveld toe. We zijn het net daarom niet altijd eens met elkaar, maar dat hoeft ook niet - het maakt ons alleszins samen sterker. In dat opzicht juichen we de oprichting van het middenveldparlement hartelijk toe. Na de opstartfase zullen we dit waar nodig bijsturen tot het wordt waarvoor het is bedoeld: geen praatbarak, maar een structurele dialoog.

Ik besluit voor ons dekt de titel van deze beleidsnota perfect de inhoud: iedereen ís niet alleen anders, je mág het hier ook zijn.
Je woont pas ergens echt, als de stad waarin je huis staat, ook als een thuis aanvoelt. Een plek waar je je veilig (safe) kunt voelen. Een thuis die uitnodigt tot participatie. Dat is de ambitie, niets meer en niets minder. 

Het Beleidsplan Gelijke Kansen en Welzijn is online beschikbaar.