Corona: Gent helpt met 25 miljoen Gentenaars door de crisis

03 April 2020

Corona: Gent helpt met 25 miljoen Gentenaars door de crisis

Gent zorgt voor u! Tijdens en na de coronacrisis worden vele Gentenaars, verenigingen en ondernemers getroffen. Met een relanceplan van 25 miljoen euro helpen we de meest kwetsbare Gentenaars, zorgen we voor extra opvang, onderwijs en steun en helpen we Gentenaars terug aan werk. De Gentse toeristische en culturele sector krijgt een duw in de rug en ondernemers extra financiële zuurstof om de crisis te boven te komen.

25 miljoen euro. Dat budget wordt nu vrijgemaakt om Gent te doen herleven na de crisis. Een eerste schijf van 15 miljoen wordt op korte termijn al ingezet om de grootste noden te ledigen en ervoor te zorgen dat Gentenaars, verenigingen en ondernemers toch het hoofd boven water kunnen houden. 

Extra steun en opvang

Er komt een systeem van aanvullende financiële hulp voor Gentenaars die het nu financieel moeilijk hebben. En dat zijn er ten gevolge van de crisis meer en meer. De huur en de rekeningen geraken nog moeilijk betaald. Daar gaat de Stad Gent nu bijspringen via het OCMW. Schepen Tine Heyse: "Op de huurmarkt zien we nu meer mensen die in de problemen komen. We zorgen er mee voor dat ze de huur wel kunnen betalen en geen schulden opbouwen."

"Op de huurmarkt zien we nu meer mensen die in de problemen komen. We zorgen er mee voor dat ze de huur wel kunnen betalen en geen schulden opbouwen." - Tine Heyse

Ook voor de meest kwetsbare Gentenaars - daklozen, kwetsbare jongeren - is er extra inzet. Schepen Elke Decruynaere: "Voor de dienst Outreachend Werken gaat de toeleiding en de ondersteuning verder. Men voelt de noden groeien. Er is meer vraag naar noodhulp, voedsel, slaapzakken, etc. De dienst ondersteunt waar mogelijk, ook materieel." 

Jeugdwelzijnswerk en het jeugdwerk hebben hun werking maximaal geheroriënteerd naar de nieuwe context. De convenanten waarbinnen ze werken worden behouden en we bekijken in overleg of extra maatregelen nodig zijn. Ze werken maximaal online maar er wordt ook outreachend contact gelegd met kinderen en jongeren die anders elk contact dreigen te verliezen. Er zijn veel kinderen en jongeren in kwetsbare en moeilijke thuissituaties voor wie het niet evident is om conform corona-maatregelen thuis te blijven. Er wordt onderzocht welke oplossingen kunnen worden aangereikt. Ook worden (met respect voor de maatregelen) 1-op-1 wandelingen georganiseerd met jongeren die nood hebben aan een gesprek, er worden speelgoedpakketten en straks paaspakketten uitgedeeld bij kwetsbare gezinnen, enzovoort. 

Onderwijs en kinderopvang

Voor de scholen is het nu al duidelijk dat, zelfs indien de lessen na het paasverlof terug zouden starten, er een inhaalbeweging nodig zal zijn, in het bijzonder voor leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er werd budget gereserveerd om via het Onderwijscentrum Gent alle scholen daarin zeer concreet in bij te staan tijdens het resterend deel van het schooljaar, maar ook in de zomervakantie als voorbereiding naar volgend schooljaar.

"De Dienst Kinderopvang van Stad Gent zet zich schrap om in het paasverlof ruim 600 kinderen, verspreid over 51 locaties, zélf op te vangen met eigen medewerkers." - Elke Decruynaere

De Dienst Kinderopvang van Stad Gent zet zich schrap om in het paasverlof ruim 600 kinderen, verspreid over 51 locaties, zélf op te vangen met eigen medewerkers. Hen voldoende beschermen en omkaderen is de beste manier om hun moedige inzet op dit moment gepast te waarderen. Daarnaast coördineert de Stad Gent ook het aanbod aan nood-opvanginitiatieven en brengt vraag en aanbod overkoepelend samen.

Vele private kinderdagverblijven of onthaalouders kampen momenteel met onderbezetting of sluiting. Er wordt onderzocht in welke mate de sector voldoende ondersteund wordt door de algemene compensatiemaatregelen, of of er extra injectie nodig is, opdat de opvangcapaciteit na deze crisis op peil blijft.

Gentenaars terug aan het werk

Ook de Gentse ondernemers en bedrijven voelen de crisis en heel wat Gentenaars zijn daardoor tijdelijk werkloos. Gentse ondernemingen krijgen wat extra zuurstof doordat drie maanden aan belastingen zullen worden kwijtgescholden. Filip Watteeuw: "Uiteraard gaat onze eerste bezorgdheid uit naar de kleine Gentse ondernemer voor wie dit aanslagbiljet de druppel kan zijn. Ook voor de taxisector vragen we aan Vlaanderen een tijdelijke vrijstelling."

"Ook voor de taxisector vragen we aan Vlaanderen een tijdelijke vrijstelling." - Filip Watteeuw

De opdracht van de stuurgroep van het Arbeidspact wordt verruimd. Stad Gent, de sociale partners en VDAB werken zo intensief samen om op korte termijn actie te ondernemen, complementair aan wat op Vlaams en federaal niveau gebeurt. In een eerste fase wordt hiervoor alvast 300.000 EUR gereserveerd.

Het stadsbestuur kiest voor een offensieve aanpak. Gentenaars die omwille van de crisis hun job verloren, staan nog dicht bij de arbeidsmarkt en zijn daarom snel opnieuw inzetbaar eens de economische motor weer aanslaat. Deze mensen zullen daarom zo snel mogelijk en met intensieve begeleiding op maat naar een goede job worden toegeleid.

"We reserveren alvast 300.000 EUR voor intensieve begeleiding op maat richting een goede job." - Bram Van Braeckevelt

Verenigingen, cultuur en toerisme

Alle verenigingen die gehuisvest zijn in een gebouw van de Stad Gent, SoGent en Farys krijgen kwijtschelding van 3 maanden huur. Het gaat hierbij om sport- en jeugdverenigingen, culturele verenigingen, sociale organisaties, en verenigingen van etnisch-culturele minderheden. 

In een volgende fase wordt er nog eens 10 miljoen toegewezen aan sectoren die extra financiële steun nodig hebben om de crisis te boven te komen. We denken daarbij aan de culturele sector, maar zeker ook toerisme. Schepen van toerisme Bram Van Braeckevelt werkt samen met de sector aan een plan om na de crisis vakantie in eigen stad te stimuleren én toch ook terug verblijfstoeristen naar Gent te lokken.