Een veilige stad, een warme thuis voor ons allemaal

27 Januari 2021

Een veilige stad, een warme thuis voor ons allemaal

Op dinsdagavond 26 januari werd het Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme goedgekeurd door de Gemeenteraad. Onze fractieleider Fourat Ben Chikha hield hierbij een bevlogen betoog. "De strijd tegen racisme en discriminatie moet niet enkel aangepakt worden met woorden maar ook met daden". We gaan hieronder verder met de woordelijke tussenkomst van onze fractieleider Fourat Ben Chikha.

Iedereen anders, allemaal Gent.

" ‘Iedereen anders, allemaal Gent.’ Dit is onze krachtige Gentse slogan waar steeds opnieuw daad bij woord wordt gevoegd.

"We bewezen al meerdere malen dat bij het bundelen van onze krachten Gent een stad wordt voor iedereen.", fractieleider Fourat Ben Chikha

Door het preventief en actief inzetten op een antiracisme en antidiscriminatiebeleid komen we steeds dichter bij die diverse samenleving waar iedereen zich goed voelt en niemand uit de boot valt.

Een samenleving waar diversiteit een normaliteit is en waar racisme en discriminatie niet alleen aangepakt worden met voornemens, maar ook in daden."

Trotse Gentenaar 

"Ik zit hier vandaag dan ook, als trotse Gentenaar, trots op de ambities van het nieuwe Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025.

Trots op het ganse stadsbestuur die deze belangrijke thematiek over de verschillende beleidsdomeinen en bevoegdheden heen aanpakt en zo kiest voor een integrale aanpak van het sluipend maatschappelijk virus dat racisme en discriminatie is. 

Zoals jullie al wel weten collega's, is de strijd tegen racisme en discriminatie ook één van de belangrijkste redenen waarom ik mij maatschappelijk engageer, en waarom ik ook politiek actief geworden ben. "

Tijd voor actie

"Racisme en discriminatie dienen niet alleen aangepakt te worden met woorden maar ook met concrete plannen en middelen. De Stad Gent neemt al jarenlang het voortouw in de strijd tegen structureel racisme en discriminatie en geeft het duidelijke signaal dat racisme en discriminatie niet getolereerd worden in onze stad.

Het huidige actieplan bouwt verder op het voormalige 10-punten-actieplan, dat de diensten met alle betrokkenen evalueerden, en beschrijft concreet hoe we verder aan de slag kunnen gaan om structureel racisme en discriminatie actief te bestrijden.

De nadruk ligt op verbinding en overleg, de enige manier om dit succesvol in de praktijk om te zetten."  

Slachtoffers en omstaanders steunen

"Het huidige actieplan focust op 8 thema’s en wil zowel slachtoffers als getuigen van discriminatie of racisme weerbaarder maken. Bij ongepaste incidenten kunnen we slachtoffers en omstaanders niet aan hun lot overlaten, noch bij het incident, noch bij de verwerking na de vaak traumatische gebeurtenis."

Trauma's for life? 

"Slachtoffer zijn van discriminatie en racisme, duwt je niet alleen naar de zijkant van de samenleving, het laat ook levenslange littekens na", fractieleider Fourat Ben Chikha.

Dat zie ik vaak genoeg in mijn directe omgeving (bij familie en vrienden, helaas ook bij mezelf), bij de mensen die ik tegenkwam toen ik rond deze thematiek professioneel actief was in het middenveld, en bij de mensen die ons hun ervaringen onder ogen brengen en hopen dat we er vanuit onze politieke functie iets aan zullen doen.  Belangrijk dus dat we naast de structurele aanpak van racisme en discriminatie ook inzetten op een kwaliteitsvolle slachtoffer-ondersteuning op maat."

Etnic profiling is zo ongents ....

"We maken samen met de Gentse flikken werk van meer diversiteit in het korps en een goede dialoog met de vele gemeenschappen die onze Stad rijk is. Onze fractie is dan ook tevreden dat er aan de slag wordt gegaan met de signalen van Gentenaars die in contacten met de politie situaties van etnisch profileren ervaren en dat de effecten van het gehanteerde handelingskader professioneel profileren worden onderzocht.

"We werken verder samen met de politie om professioneel profileren op de agenda te zetten en etnisch profileren tegen te gaan.", fractieleider Fourat Ben Chikha

Dat blijft een uitdaging, niet alleen in Gent maar ook in Gent.

Het heeft de juiste aanpak nodig, mét de focus op het aanwezige professionalisme bij onze Gentse Flikken, maar zonder blind te zijn voor die voorvallen waar het wel fout loopt. Daar worden Gentenaars en de Gentse politie beter van. Bovendien kunnen we blijven rekenen op projecten zoals 'Zo geflikt' om de relatie tussen o.a. jongeren en politie te versterken." 

De aanpak van haatmisdrijven

"Ook de opvolging van haatmisdrijven wordt aangepakt, en dat is een goede zaak.

"Slachtoffers gaan nog steeds te weinig over tot melding aan de autoriteiten.", fractieleider Fourat Ben Chikha

Een algemeen gekend knelpunt hierbij is de meldingsbereidheid.

Hierdoor is er sprake van een te groot 'dark number' bv. bij lgbti-fobie., maar ook bij andere vormen van haat- en discriminerende misdrijven. Ondanks het goede werk van onze Gentse flikken."

Senaat

"Dit laatste werd onlangs nog eens bevestigd in de Senaat, waar momenteel onder impuls van collega D'hose gewerkt wordt aan een voorstel om anoniem klacht in te dienen. Maar er is meer nodig. Diverse groepen in onze samenleving zien zichzelf niet terug in het politiekorps en ervaren een grote drempel bij het melden van misdrijven.

Dit moet anders. Gent moet die stad zijn waar iedereen zich veilig en thuis voelt.

"Dialoog en herkenbaarheid is essentieel om burgers en politie dichter bij elkaar te brengen.", fractieleider Fourat Ben Chikha

Goed dat we als stadsbestuur met dit plan ook inzetten op initiatieven die de verhoging van de meldingsbereidheid tot doel hebben en dit op meerdere domeinen."

Niet iedereen is welkom op de dansvloer

"Er wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar discriminatie in het nachtleven en in samenspraak met de sector worden er tools uitgewerkt en instrumenten voorzien voor een structurele aanpak. Want de realiteit in het nachtleven is dat niet iedereen welkom is op de dansvloer, van mensen met beperking tot mensen van kleur. Iedereen heeft recht om te feesten."

Proactieve aanpak over beleidsdomeinen heen

"Discriminatie op de arbeidsmarkt, de huisvestingsmarkt en op de werkvloer worden proactief bestreden. De nadruk ligt zowel op het voorkomen alsook opsporen en aanpakken van discriminatie.

Praktijktesten blijken een succes te zijn en deze vorm van handhaving zal zowel in de huursector als op de arbeidsmarkt verder worden toegepast om de gelijke behandeling van alle burgers te verzekeren. Gelijke kansen moeten ook gegarandeerd worden in het onderwijs.

"Gelijke kansen moeten ook gegarandeerd worden in het onderwijs.", fractieleider Fourat Ben Chikha

Dit vinden we terug in een geïntegreerd beleid dat leerlingen de kans geeft om zichzelf te zijn en in een leeromgeving die positief omgaat met diversiteit. Leraren en schoolteams spelen een essentiële rol en worden versterkt om een actieve rol op te nemen in het bestrijden van racisme en discriminatie."

Positieve beeldvorming

"Positieve beeldvorming rond diversiteit is cruciaal en zit verstrengeld in de domeinen van het actieplan, zo worden er verschillende communicatie acties toegepast om o.a. te werken aan representativiteit.

Positieve beeldvorming verbreedt het draagvlak van een diverse samenleving. En werkt depolariserend."

Te vaak hoor ik nog 'jij, bent één van de goeie'. Aan de twijfelende Gentenaars heb ik maar één duidelijk boodschap: 'de meeste Gentenaars deugen'. , fractieleider Fourat Ben Chikha

De ambitie van dit actieplan

"De ambitie van dit actieplan is duidelijk inzetten op een stad waar iedereen zich thuis voelt.

Een samenleving waar iedereen zich gehoord voelt en alle Gentenaren maximaal hun kansen kunnen benutten om deel te nemen aan een inclusieve gemeenschap om trots op te zijn.

Ondanks de wegvallende zekerheden en kwetsbare tijden van Corona zetten we als stad weer een stap vooruit met het actieplan.

Dit actieplan kon enkel en alleen tot stand zijn gekomen door de samenwerking van een waaier aan maatschappelijke actoren en diensten én dit stadsbestuur die zich onafgebroken inzetten om structurele discriminatie en racisme samen te bestrijden. Dat zijn we alle Gentenaars verschuldigd.

Dat is zó Gents

Een veilige stad, een warme thuis voor ons allemaal"

 

Meer lezen? 

Bekijk hier meer artikels over discriminatie

Lees hier het Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.