Extra middelen om leerachterstand weg te werken

19 November 2020

Extra middelen om leerachterstand weg te werken

Gent maakt 1 miljoen euro vrij voor 'extra handen’ in de Gentse scholen. Zo wil de Stad de scholen, zowel basis- als secundair onderwijs, helpen om leerachterstand bij hun leerlingen weg te werken of te voorkomen. Scholen kunnen deze middelen inzetten voor extra ondersteuning binnen én buiten de lesuren.

Uitval voorkomen

Heel wat Gentse kinderen en jongeren hebben door de coronacrisis extra leerachterstand opgelopen. Op korte termijn heeft dit gevolgen voor hun leerresultaten en hun welbevinden. Op langere termijn verhoogt  leerachterstand het risico op vroegtijdige schooluitval of op heroriëntering (‘onderwijswaterval’). Met dit project levert de Stad een inspanning om het tij te keren.

"Mijn hoop is dat we kunnen voorkomen dat leerlingen ten onrechte geheroriënteerd worden of blijven zitten eind dit schooljaar ten gevolge van corona." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

"De coronacrisis treft het onderwijs heel hard, Gent investeerde al 2,2 miljoen in concrete onderwijs-ondersteuning. We geloven dat we hiermee het verschil maken voor de leerlingen. Mijn hoop is dat we kunnen voorkomen dat leerlingen ten onrechte geheroriënteerd worden of blijven zitten eind dit schooljaar ten gevolge van corona", zegt Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs.

Leerachterstand

Uit recent onderzoek van KULeuven blijkt dat leerlingen die in 2020 de overstap maakten van het basis- naar het secundair onderwijs door de coronacrisis gemiddeld een half jaar leerachterstand opliepen. Daarbij zag men een verband tussen leerachterstand en de socio-economische situatie van de kinderen en jongeren: hoe kwetsbaarder de situatie, hoe beperkter de leerstimulansen thuis, hoe minder adequaat de leeromgeving en hoe groter het risico op leerachterstand.

Met deze financiële injectie willen we remediëren en leerlingen heel concreet ondersteunen.

Verdeling van de middelen

De extra middelen zullen in de eerste plaats ingezet worden om bijkomende mensen aan te werven op de scholen: leerkrachten, maar ook logopedisten of ergotherapeuten. Deze groep zal aangevuld worden met stagiairs, interimarissen, vrijwilligers en bredeschool-organisaties.

Deze "extra handen" moeten mee de leerachterstand wegwerken, bijvoorbeeld door met co-teaching meer differentiatie te bieden in de klas, door individuele leerbegeleiding en door studieondersteuning na de lesuren.

"De coronacrisis treft het onderwijs heel hard, Gent investeerde al 2,2 miljoen in concrete onderwijs-ondersteuning. We geloven dat we hiermee het verschil maken voor de leerlingen." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Scholen bepalen zelf hun aanpak. Het perspectief van de leerlingen staat centraal, met een focus op de overgangsmomenten - zoals de overgang van basis- naar secundair onderwijs of de overgang van OKAN naar gewoon onderwijs voor nieuwkomers - omdat dit sleutelmomenten zijn in een schoolcarrière.

Relanceplan onderwijs

De 1 miljoen euro die nu wordt vrijgemaakt, maakt onderdeel uit van een groter relanceplan voor het Gentse onderwijs, dat onder regie van Onderwijscentrum Gent aangeboden wordt aan de scholen van alle netten.

Tijdens de lockdown vorige lente lag de focus op het blijven bereiken en betrekken van kinderen die geen of beperkte toegang hadden tot de digitale wereld, en op de opvang van kinderen die thuis onvoldoende leermogelijkheden hadden of van kinderen met ouders in ‘essentiële’ beroepen.

Toen de scholen mochten heropstarten, werden ze ondersteund om de regels met betrekking tot social distancing en andere coronamaatregelen te implementeren, en om om te gaan met de sociaal-emotionele en pedagogische gevolgen van de lockdown bij kinderen en jongeren.

Deze zomer werden onder meer via zomerscholen extra ontwikkelingskansen geboden, zeker om ook bij kwetsbare leerlingen een al te grote 'zomerterugval' te vermijden.

Sinds 1 september ligt de focus op ondersteuning om de scholen toe te laten op een coronaveilige manier open te gaan en te blijven, het wegwerken van leerachterstand veroorzaakt in de lente en het ondersteunen van e-inclusie.