De steden doen het anders, Gent doet het anders!

20 December 2019

De steden doen het anders, Gent doet het anders!

“Ondanks alle negativiteit in 2019 ben ik enorm hoopvol”, stelde fractieleider Sara Matthieu tijdens het debat over het meerjarenplan. “Ben ik hoopvol naar een nieuwe lente, naar verandering, naar moed en ambitie. En die hoop komt vanuit de steden. De steden die uiteraard niet alleen de wereld kunnen veranderen, maar samen wel.”

Zo wordt het Vlaamse klimaatplan internationaal bekritiseerd, maar valt Gent wel in de prijzen op de klimaatconferentie in Madrid. Zo bespaart Vlaanderen 60% op de culturele projectmiddelen, maar creëert Gent zuurstof voor vernieuwende initiatieven. Zo weigert federaal al jaren de uitkering op te trekken, maar geeft Gent opnieuw meer middelen uit in de strijd tegen kinderarmoede.

“We mogen trots zijn op Gent, we zijn het voorbeeld geworden voor vele andere, grotere steden. Kopenhagen komt kijken naar het circulatieplan, de Verenigde Naties belonen ons voedselbeleid, Gent werd al meerdere malen fietsstad en tegen 2024 willen we de jongerenhoofdstad van Europa zijn. We hebben ambities en maken ze waar”, aldus Sara.

👉 Bekijk de video en steun onze boodschap van hoop!

Gent pioniert

Er wordt gepionierd in Gent. Wij wachten niet tot anderen de handen uit de mouwen steken. In Gent maken we er geen woorden aan vuil, maar zetten we zelf concrete acties in gang.

  • Onderwijs: Inzake onderwijs betekent dat meer brugfiguren, een beter lerarennetwerk, effectieve ondersteuning op de vloer. Ook in kinderopvang lopen we voorop. We staan heel dicht bij de mensen en de Gentenaars rekenen op ons.
  • Werkgelegenheid: Samen met de sociale partners en de VDAB engageren we ons 2.500 extra banen te creëren. We weigeren ons neer te leggen bij de bestaande mismatch op de Gentse arbeidsmarkt. Inclusieve werkvloeren, levenslang leren en werkbaar werk zijn de gedeelde uitgangspunten om samen met de partners werk te maken van werk.
  • Diversiteit en gelijke kansen: Ons ambitieus diversiteitsactieplan wil van ons personeelsbestand eindelijk een weerspiegeling maken van de Gentse samenleving. Met 600.000 euro per jaar maken we werk van een echt diversiteitsbeleid voor onze stad. Ook op de arbeidsmarkt starten we met praktijktesten.
  • Wonen: Inzake wonen staat er een enorme uitdaging op ons te wachten. Maar liefst 92 miljoen aan investeringen om de woonproblematiek aan te pakken , geen enkele stad doet ons dat na. We investeren vooral daar waar mensen die het moeilijk hebben op de reguliere markt. Via betere en meer sociale woningen, via de bouw van nieuwe sociale huurwoningen door Sogent, door in te zetten op vernieuwende initiatieven.
  • Een sociaal klimaatbeleid: Van de realisatie van de groenpolen en een groot aantal nieuwe wijkparken. Over de inzet op energiezuinige woningen en renovatiepremies voor wie het minder breed heeft, tot een warmtestrategie voor de afbouw van fossiele brandstoffen.
  • De uitrol van de wijkmobiliteitsplannen: deze meerjarenbegroting reserveert geld voor participatie, communicatie, onderzoek, implementatie en evaluatie van de nieuwe wijkmobiliteitsplannen. Elk plan wordt samen met de bewoners opgesteld. Daarmee is mobiliteit het eerste beleidsthema dat de inspraak-ambities van het stadsbestuur echt in praktijk brengt.

“Dit is nog slechts een greep uit de vele acties en ambities van onze stad de volgende 5 jaar. Laat het dus duidelijk zijn, ik stap het nieuwe jaar 2020 in met veel hoop en goesting”, besloot Sara.

Lees hier de integrale tussenkomst van Sara:

Woordelijke tussenkomst van de gemeenteraad van 16/12/2019

Met de kersperiode voor de deur is het een goede gewoonte om eens een staat van zaken op te maken. Jullie hebben deze gewoonte misschien zelf ook: met het nieuwe jaar kijkt een mens al eens achterom en maakt hoopvol een lijstje met goede voornemens voor wat beter kan. Geen zorgen, ik ga jullie niet vervelen met mijn persoonlijke tekortkomingen of voornemens, maar ik wil wel samen met jullie eens terug kijken naar het voorbije politieke jaar.

De internationale politiek geeft ons helaas weinig om vrolijk van te worden, met de Brexit in het vooruitzicht of met een Amerikaanse populist als president wiens functioneren in vraag wordt gesteld en wie weet wordt afgezet.

Nadat één van de ex-zweedse regeringspartijen de regering liet ontploffen omwille van het marakesch pact, een pact dat nota bene niet meer vraagt dan dat de mensenrechten worden gerespecteerd, zitten we met een regering in lopende zaken. Wie vandaag enkel kijkt naar de nationale politiek in ons land ziet weinig meer dan een land in stilstand. De federale regeringsvorming sleept zich langzaam voort, het wie doet het met wie-spelletje wordt al lang niet meer gevolgd door onze bevolking die zich steeds meer riskeert af te keren van de politieke besluitvorming.

Zijn het dan de deelstaten die ons land draaiende houden? De voorbije dagen en weken mochten we toch alweer niet het meest hoopgevende nieuws horen en lezen. Besparingen op de Zelfmoordlijn werden ondertussen teruggedraaid, maar daar zijn bijvoorbeeld het CAW en het inloopcentrum voor daklozen in de Oude Houtlei vet mee.

Toen onze Vlaamse minister van klimaat in Madrid werd geconfronteerd met de Green New Deal van de Europese Commissie en het voornemen om tegen 2030 naar 50% reductie te gaan, kon ze niet meer uitbrengen dan ‘Ah’. Ah, collega’s, terwijl het stilaan 5 na 12 wordt voor het klimaat en het Europees parlement onlangs de noodtoestand uitriep over het klimaat. Van een ontstellende wereldvreemdheid geproken.

Maar collega’s, voor jullie me verdenken van een winterdepressie of denken dat ik grossier in donkere gedachten, laat ik even Neruda citeren: “You can cut all the flowers but you cannot keep Spring from coming.”

Met andere woorden, collega’s, ben ik ondanks al die feiten in het jaar 2019 enorm hoopvol. Ben ik hoopvol naar een nieuwe lente, naar verandering, naar moed en ambitie. En die hoop komt vanuit de steden. De steden die zich niet laten gijzelen door inertie of politieke spelletjes. De steden die uiteraard niet alleen de wereld kunnen veranderen, maar samen wel. Een paar voorbeelden:

  • Vlaanderen gaat met lege handen naar de klimaattop in Madrid, met een klimaatplan dat nog onder het reeds te lage ambitieniveau duikt ? De steden doen het anders, in Gent met een duidelijk stappenplan tot 2030 en de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hulde Schepen Heyse.
  • Federaal weigert al jaren de uitkering op te trekken boven de armoedegrens om zo iedereen een waardig bestaan te geven? De steden doen het anders, in Gent met een aanvullende toelage met prioriteit met gezinnen voor kinderen. Proficat schepen Coddens.
  • Vlaanderen creeert een kaalslag in ons rijke cultuurveld, met forse besparingen van 60 % op de projectmiddelen? De steden doen het anders, in Gent met een forse stijging van de budgetten voor cultuur en zuurstof voor vernieuwende initiatieven. Waarvoor dank schepen Souguir.

Met andere woorden collega’s, deze meerjarenbegroting maakt mij zeer hoopvol voor de toekomst. We steken als stad onze nek uit, we pionieren op heel wat vlakken en zijn een baken van optimisme en dynamiek, ook in de rest van de wereld.

Ons kleine Gent is een voorbeeld geworden voor vele andere, grotere steden. Vorige week nog kwam een delegatie uit Kopenhagen, hét gidsland voor duurzame mobiliteit, hier in Gent inspiratie opdoen, straf toch?

We winnen er ook internationale prijzen voor, onlangs zelfs nog de klimaatprijs van de VN in Madrid, waarvoor felicitaties voor schepen heyse en het hele college. Faut le faire, als centrumstad uit het kleine Belgie.

Met al die internationale erkenning moeten we straks nog opletten dat onze stad niet overrompelt wordt door inspiratiezoekers. Zelfs daar biedt ons beleid al een antwoord op, via een participatietraject “toerisme van de toekomst” dat vertrekt vanuit de leefbaarheid van onze stad.

Ook in eigen land erkent men onze pioniersrol, denken jullie bijvoorbeeld dat het toeval is dat de minister van onderwijs in zijn eerste maand al samenzat met de schepenen van Gent, Antwerpen en Leuven, over het aanmeldingssysteem. Dat onderhoud betekende een ongelooflijke erkenning van wat in de steden werd uitgebouwd. Men komt inspiratie opdoen over onderwijsbeleid, en niet alleen over aanmelden.

Ik zei het al: er wordt gepionierd in Gent. Wij wachten niet tot anderen de handen uit de mouwen steken. In Gent maken we er geen woorden aan vuil, maar zetten we zelf concrete acties in gang.

Inzake onderwijs betekent dat meer brugfiguren, een beter lerarennetwerk, effectieve ondersteuning op de vloer. Ook in kinderopvang lopen we voorop. We staan heel dicht bij de mensen en de Gentenaars rekenen op ons. We hebben maar 1 doel voor ogen: het leven van de Gentenaars beter maken. En we springen te dikwijls in de leegte die andere beleidsniveaus laten vallen. 

We leggen de lat hoog in Gent, kijk maar naar de ambitie  om Europese jongerenhoofdstad te worden in 2024. Iemand fluisterde de toenmalige schepen van jeugd (de huidige burgemeester) het idee in het oor. En nog voor Mathias De Clercq zijn eed aflegde, hadden hij en schepen Decruynaere al samengezeten met een van de vorige Europese hoofdsteden. De budgetten om het aanbod uit te breiden, zijn effectief ingeschreven en we gaan ervoor om die Europese jongerenhoofdstad waar te maken.

We gingen in de vorige legislatuur volop voor de kindvriendelijkheid van onze stad. We zetten die demarche verder en we doen er nu nog een schepje bovenop met de focus op jeugdvriendelijkheid.En deze ambitie overschrijdt de bevoegdheden. Hoe schoon is het om te zien, in dit samenwerkingscollege, dat het evenzeer gaat over een kind-en jongerenaanbod binnen oa cultuur en sport. We weten dat bvb voetbal een grote droom inhoudt voor heel veel jongeren. Maar het is ook een manier om hen te triggeren, om naschools zinvol bezig te zijn en om aan zoveel andere zaken te werken. Er zal samengewerkt worden en de budgetten zijn op al die disciplines verhoogd.

We laten in dat verband ook niemand los. Naast een jeugdwerking en een jeugdwelzijnswerking, wordt bvb ook ingezet op jongeren die de pedalen kwijt zijn. We willen hen tonen en ervoor zorgen dat ook zij alternatieven zien. Ook voor die jongeren die op school dreigen af te haken, of al afgehaakt zijn steken we een tandje bij: elke jongere heeft zijn talent, en dat willen we de kans geven.

Met diezelfde spirit is ook het Arbeidspact tot stand gekomen. Samen met de sociale partners en de VDAB engageren we ons 2500 extra banen te creëren. We weigeren ons neer te leggen bij de bestaande mismatch op de Gentse arbeidsmarkt. Inclusieve werkvloeren, levenslang leren en werkbaar werk zijn de gedeelde uitgangspunten om samen met de partners werk te maken van werk. 5,5 mio EUR hebben we daarvoor veil.

Een duurzaam economisch weefsel in de stad kan en moet ons helpen die doelstelling te realiseren.  

De Stad heeft als een van de grootste werkgevers natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie.

Ons ambitieus diversiteitsactieplan wil van ons personeelsbestand eindelijk een weerspiegeling maken van de Gentse samenleving. Met 600.000 euro per jaar maken we werk van een echt diversiteitsbeleid voor onze stad. We weten waar het probleem zit, nl aan de instroom van het nieuwe personeel en daar gaan we nu volop werk van maken.   

Gelijke kansen is immers geen slogan, collega’s, maar daar moeten en willen we dagelijks werk van maken. Met ons personeelsbeleid, maar ook door erop toe te zien dat in onze participatietrajecten ook de minder mondige Gentenaars gehoord worden. Door blijvend te investeren in een sterk middenveld, op voorwaarde dat ze emancipatorisch werken hoog in het vaandel blijven voeren. Door het lokaal integratiebeleid verder te versterken, ik denk aan gratis sociaal tolken, aangepaste trajecten op maat van de doelgroepen, …

En uiteraard investeren we niet in verhogen van gelijke kansen, zonder racisme en discriminatie blijvend te bestrijden. Ook op de arbeidsmarkt starten we met praktijktesten. En de praktijktesten op de huisjesmarkt worden herhaald, om effect te blijven hebben. Collega’s, daarmee ben ik bij één van, zoniet de grootste uitdaging voor dit bestuur beland, nl. wonen. We zijn het er allemaal wel over eens, denk ik,  

Inzake wonen staat er een enorme uitdaging op ons te wachten, de wooncrisis in onze stad vraagt duidelijke keuzes en investeringen en dat is precies wat we met deze meerjarenbegroting waar maken. Maar liefst 92 miljoen aan investeringen en 83 miljoen aan ondersteuning voor het tackelen van de woonproblematiek, geen enkele stad doet ons dat na. We investeren vooral daar waar mensen die het moeilijk hebben op de reguliere markt nu in de kou blijven staan. Via betere en meer sociale woningen, via de bouw van nieuwe sociale huurwoningen door sogent, door in te zetten op vernieuwende initiatieven als CLT. Maar dus ook door het voorzien van voldoende ondersteuning bij de Dienst Wonen, Woontoezicht, de Energiecentrale en woonbegeleiding bij het OCMW. En in laatste instantie blijven we opvang voor dak- en thuislozen verzorgen.

Ik had het er daarnet al over: Gent is en blijft de koploper van een sociaal klimaatbeleid. Dit ambitieus beleid blijkt niet alleen bij Dienst Milieu en Klimaat, maar ook in talrijke andere domeinen: de Groendienst (klimaatadaptatie), bij Facilitair Management (energie en eigen patrimonium, wagenpark …), bij mobiliteit en stedenbouw enzovoort.

We kiezen voluit voor energiezuinige woningen, want dat is goed voor het klimaat maar ook voor het wooncomfort en de portemonnee. Om dat te bereiken versterken we de dienstverlening van de Energiecentrale en zetten we in op ontzorgen. We zorgen voor premies voor wie zijn woning wil isoleren, via Gent Knapt Op maken we ook dat het bij de aller zwaksten terecht komt. We werken verder aan een warmtestrategie om het gebruik van fossiele grondstoffen af te bouwen.

We vergroenen en ontharden met het oog op klimaatrobuustheid en klimaatadaptatie. De realisatie van de groenpolen, van een groot aantal nieuwe wijkparken, het RUP groen dat extra groene ruimte verankert: het is duidelijk dat de ambities inzake groen en natuur groot zijn. En logisch ook, want groen maakt gelukkig. We vergroenen ook samen met de gentenaar en de natuurverenigingen, die een verdubbeling krijgen van hun aankoopsubsidies, een bijzonder goede zaak.

We reserveren maar liefst 3 mio euro voor water in de stad, een mooi budget om essentiële dingen te doen. Niet alleen omdat het aangenaam en mooi is, we willen de functie van water in de stad echt opwaarderen als een levensader, mobiliteitsader en verkoelingsader.

Een propere stad blijft een grote prioriteit: nog nooit werden zoveel middelen vrijgemaakt voor netheid. Om maximaal in te zetten op duurzaam afval- en materialenbeleid worden de recyclageparken tegen 2022 omgebouwd om beter te kunnen inspelen op circulaire economie. Iedereen wil leven in een propere, afvalarme straat, met het budget dat we daarvoor uittrekken, en ook het engagement van de burgemeester rond handhaving, neemt dit bestuur alvast zijn verantwoordelijkheid, en forceert ze een omslag tot een meer propere stad.

We zetten met de invoering van LEZ ook grote stap vooruit in luchtkwaliteit en gezondheid.

Mijn fractie kijkt uiteraard bijzonder uit naar de uitrol van de wijkmobiliteitsplannen: deze meerjarenbegroting reserveert zowel geld voor participatie, communicatie, onderzoek, implementatie en evaluatie. Ook de fiets blijft bovenaan het lijstje van ons mobiliteitsbeleid, naast talloze investeringen in fietsinfrastructuur zorgen we ook voor meer fietsparkeerplaatsen. We zien ook een forse stijging van het onderhoudsbudget voor het openbaar domein. Een goede zaak dat hier de inhaalbeweging is ingezet.

Er gaat ook heel veel aandacht aan structurerende projecten, die mee werken aan mobiliteitsoplossingen in de stad. Zoals tramlijn 7, 3 en 4, zoals de R4, zoals het transferium in Wondelgem. Dat doen we samen met Vlaamse overheid, waar we inzake mobiliteit een goede start hebben gemaakt en het nu hopelijk snel vooruit mag gaan.

Onze fractie juicht ook toe dat er opnieuw heel wat middelen worden uitgetrokken voor stadsvernieuwingsprojecten. Stadsvernieuwing zorgt een integrale aanpak van verschillende noden in de stad op vlak van wonen, leefkwaliteit, groen en samenleven. Het zorgt voor nieuwe dynamieken en mogelijkheden. Er wordt onder andere stevig geïnvesteerd in de levendigheid rond de Brugsesteenweg en de Wondelgemstraat in de Brugse Poort en het Rabot. Ook Nieuw-Gent krijgt de nodige impulsen en in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham wordt het eerste studiewerk opgestart. Bestaande projecten zoals de Nieuwe Dokken worden afgerond, inclusief wijkparken en innovatieve ecologische technieken.

Dit is nog slechts een greep uit de vele acties en ambities van onze stad de volgende 5 jaar. Laat het dus duidelijk zijn collega’s, ik stap het nieuwe jaar 2020 in met veel hoop en goesting, met deze meerjarenbegroting, met Gent als een baken van licht in donkere tijden.