Budget 2022

05 September 2022

Budget 2022

Als Groen vinden we het steeds belangrijk om transparant te communiceren over zaken die ons allen aangaan. Gent wordt net als vele andere steden en gemeenten geconfronteerd met een historisch hoge inflatie, onder andere als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de impact van de coronacrisis. Dit zorgt voor stijgende kosten aan de uitgavezijde. Daarbovenop moeten de lokale besturen ook vaststellen dat een belangrijke inkomstenbron voor de gemeenten, het Vlaamse Gemeentefonds, de reële, historisch hoge inflatie onvoldoende volgt. 

In deze context is de budgettaire oefening allesbehalve gemakkelijk, maar Gent wordt bestuurd met durf en ambitie

Er worden inhoudelijke en duurzame keuzes gemaakt om de stadswerking efficiënter te maken of het budget aan te passen aan de realiteit. Fourat Ben Chikha, Fractieleider Groen Gent

Er worden inhoudelijke en duurzame keuzes gemaakt om de stadswerking efficiënter te maken of het budget aan te passen aan de realiteit. Inhoudelijke keuzes en geen kaasschaaf die overal, zonder al teveel visie middelen wegsnijdt. Eén van die keuzes is dat we tijdens de budgettaire oefening steeds rekening hebben gehouden met de meest kwetsbaren. We laten niemand achter.

Naast besparen op lopende uitgaven is er ook met durf en vanuit het principe van sociale rechtvaardigheid gekozen voor het zoeken naar bijkomende inkomsten. Door de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing te verhogen en tegelijk de aanvullende personenbelasting te verlagen, vangen we ongeveer 1/3de van de totaal benodigde budgettaire inspanning op. Deze belasting wordt vooral gevoeld bij de eigenaars van een eigendom (woningen, bedrijfs- en andere gebouwen, gronden) in Gent - en dat zijn niet enkel Gentenaars. Wetende dat de helft van de Gentenaars geen eigen woning bezit en deze belastingverhoging niet kan worden doorgerekend in de huurcontracten, betekent dit dat we huurders niet extra belasten. Zo realiseren we een heuse Sociale Taxshift op lokaal niveau. 

We realiseren een Sociale Taxshift op lokaal niveau. Fourat Ben Chikha, Fractieleider Groen Gent

Verkeersveiligheid

Voor we verder ingaan op inhoudelijk gemaakte keuzes, willen we de medewerkers van de Stad, van de verschillende diensten, en in het bijzonder de dienst Financiën, Strategie & Coördinatie en HR bedanken en feliciteren voor de tijd, energie en kunde die ze ingezet hebben om deze complexe uitdaging samen met de politiek verantwoordelijken tot een goed einde te brengen. 

Ontharding en een klimaatrobuuste stad blijven een absolute prioriteit. Schepen Watteeuw heeft ingezet op het vrijwaren van de budgetten voor ontharden. Als we denken aan de huidige zomer, toont het nog maar eens aan hoe essentieel deze investering is voor de komende zomers.

Duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid blijven centraal staan. Zowel bij het Mobiliteitsbedrijf als bij de Wegendienst worden de nodige mensen en middelen behouden om hier werk van te blijven maken.

Investeren in de stad, blijft steeds in het belang van de Gentenaars.

In het belang meest kwetsbare Gentenaars

Er werd recent een ontwerp-vervoersarmoede plan goedgekeurd. De huidige energiecrisis en stijgende prijzen maken dit plan nog belangrijker. Als stad willen we fysieke, mentale, financiële, communicatieve en geografische drempels verlagen zodat iedereen alle kansen krijgt om te kiezen voor duurzame mobiliteit. Actief deelnemen aan de maatschappij vraagt dat mensen zich kunnen verplaatsen. De budgetten zijn er en zullen ingezet worden!

We kiezen er als stad voor om het woonaanbod en de ondersteuning van de meest kwetsbaren op de woonmarkt te vrijwaren. Schepen Heyse zet onverminderd in op het verhogen van de woonkwaliteit en de energiezuinigheid van de Gentse woningen. Ook hier maken we mensen met een laag inkomen prioriteit. We handelen consequent in het belang van de meest kwetsbare Gentenaars.

We handelen consequent in het belang van de meest kwetsbare Gentenaars. Fourat Ben Chikha, Fractieleider Groen Gent

Onderwijs en opvang zijn sectoren in crisis: er zijn grote noden vanuit de kinderen en jongeren, er zijn grote personeelstekorten en de druk op de mensen is enorm. Schepen Willaert kiest er heel resoluut voor om volop te blijven inzetten op de mensen. Wie voor de klas of in de leefgroep staat, blijft daar natuurlijk staan en wordt ondersteund. We willen ook "iedereen mee": we blijven inzetten op deelname voor iedereen, op armoedebestrijding, op creëren van leerkansen, op het mentaal welzijn van onze leerlingen, enzovoort. En ook hier blijven we de hand uitreiken naar onze meest kwetsbare Gentenaars.

Onze Schepen van Netheid, Toerisme, Werk en Feesten, Van Braeckevelt, onderschrijft dat de netheid van onze stad één van de aandachtspunten blijft van het Gents bestuur. Dienstverlening vanuit Ivago aan de burgers blijft behouden, inzet op openbare netheid gevrijwaard en het tarief op huisvuil wordt niet verhoogd.

Geen naakte ontslagen

We verhogen het aandeel hernieuwbare elektriciteit in eigen productie : er wordt ingezet op meer eigen zonnepanelen-installaties en meer burgerparticipatie. Dat zal meer dan 300.000 euro besparen. Dit is bovenop de grote installatie in de haven waarin de Gentenaars mee hebben geïnvesteerd – die komt eind dit jaar online en zal aan de huidige prijzen jaarlijks meer dan 700.000 euro besparen. Dit beste collega's, toont nog maar eens aan dat groene keuzes: hernieuwbaar, lokaal, participatief de juiste keuzes zijn om tot een ecologische, maar ook economische én financieel duurzame toekomst te groeien. 

We respecteren de afspraken met de vakbonden, er vallen géén naakte ontslagen. Fourat Ben Chikha, Fractieleider Groen Gent

Personeelsuitgaven vormen een grote brok in het stadsbudget. Het respecteren van de begin deze legislatuur gemaakte afspraken met de vakbonden was voor onze fractie van groot belang. Dit is ook gebeurd en betekent dus dat er géén naakte ontslagen vallen en dat er niet wordt geraakt aan de arbeidsvoorwaarden van het stadspersoneel. 

Afspiegeling samenleving

Onze Groene schepen, El-Bazioui, bekrachtigt dat het welzijn van onze medewerkers voorop blijft staan in tijden die turbulent kunnen aanvoelen. Het intern heroriënteringsplan zal met zorg voor elke betrokken medewerker uitgerold worden en er wordt heel bewust niet bespaard op de kern-opdracht van opleiding en vorming. Opdat alle medewerkers aan boord kunnen blijven, worden er voldoende kansen aangeboden om in onze organisatie een boeiende en gevarieerde loopbaan uit te bouwen. 

We schakelen om van onze medewerkers een afspiegeling te maken van onze samenleving. Daar zijn we nog niet. Niet uit gebrek aan divers talent in onze stad, niet uit gebrek aan goede wil bij ons huidige personeel. Wel omdat er onzichtbare drempels blijven die de instroom van diversiteit bemoeilijken. We hebben ook hun talenten nodig in onze organisatie en dus zullen we meer samenwerken met organisaties van ervaringsdeskundigen om de pijnpunten bloot te leggen en aan te pakken.

Deze turbulente tijden vragen van ons allen extra inspanningen. Het is net op deze moeilijke momenten dat we als stad en als Groen erop inzetten dat iedereen mee is. We laten de Gentenaars niet los.

Lees hier meer over de budgetwijziging 2022.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.