Ambitieuze meerjarenplanning voor Gent

18 Oktober 2019

Ambitieuze meerjarenplanning voor Gent

De Gentse begroting voor de komende jaren is rond – en groen. Met deze keuzes zorgen we ervoor dat iederéén kan meegenieten van het vele moois dat Gent te bieden heeft. De klimaatcrisis en de woonnood krijgen een adequaat antwoord. De strijd tegen armoede is een belangrijke prioriteit, en is dan ook doorheen de hele begroting terug te vinden. Zo ligt in het woonbeleid de focus op mensen met een laag inkomen en gezinnen met kinderen. Gent kleurt de komende jaren groener, blauwer én minder geel, dat wil zeggen: meer bomen, meer water en minder afval.

Een dak boven het hoofd

Tine Heyse, schepen van wonen: ‘Het budget voor wonen verdriedubbelt. Daarmee zorgen we voor fors meer sociale en betaalbare huurwoningen, én we verbeteren de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.’

Het aanbod huurwoningen via het Sociaal Verhuurkantoor verdubbelt, en het aanbod woningen van HuurinGent verdrievoudigt. Via Gent Knapt Op kunnen 50 noodkopers per jaar hun woning renoveren. Ook de nachtopvang wordt versterkt, voor intra-Europese woonwagenbewoners wordt een plek ingericht en voor dak- en thuislozen komen er extra instapwoningen.

Gent, proper op zijn eigen en klimaatneutraal

Tine Heyse, schepen van klimaat: ‘We maken Gent klimaatneutraal tegen 2050. Een nieuw speerpunt is de uitrol van een groene warmtestrategie.’ Stad Gent geeft het goede voorbeeld en rust de eigen gebouwen versneld uit met zonnepanelen. We pompen 10 miljoen euro in energiezuinige woningen, onder meer door een versterkte Energiecentrale die premies, advies en energieleningen geeft. De lage-emissiezone wordt in januari 2020 ingevoerd in de binnenstad en breidt tijdens deze bestuursperiode uit naar de woonkernen buiten de R40.

‘We maken Gent klimaatneutraal tegen 2050. Een nieuw speerpunt is de uitrol van een groene warmtestrategie.’ - Tine Heyse

Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid: ‘We kiezen resoluut voor een afvalarme en propere stad. De cel Netheid van Stad Gent breidt uit. We verhogen de handhaving op sluikstorten.’

IVAGO krijgt de bijkomende middelen om te investeren in een duurzaam afval- en materialenbeleid en om de recyclageparken klaar te maken voor de circulaire economie. Met komst van de P+MD-zak verschuift meer afval uit de restafvalzak. Om het sorteren aan te moedigen, passen we de prijs van de restafvalzak aan. Wie goed sorteert, zal niet meer betalen. Grofvuil wordt betalend, zoals Vlaanderen oplegt. Gentenaars die het financieel moeilijk hebben, kunnen blijven rekenen op een sociale correctie mét nu ook pmd-zakken. Voortbouwend op het succes van de herbruikbare bekers tijdens de Gentse Feesten, timmert Gent ambitieus verder aan het circulaire materialenbeleid.

Scholen en jobs

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Jeugd: ‘Het budget voor het onderhoud van scholen wordt flink verhoogd. Meer kinderen betekent meer nood aan plaatsen, en dus is er ook geld voor nieuwe scholen en kinderdagverblijven. In totaal investeren we 120 miljoen euro in onze schoolgebouwen.’ De Triangel krijgt terug een definitieve plek in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. In het oude stadslabo waar de school tijdelijk is ondergebracht, wordt het Huis van de Jeugd in de steigers gezet. Samen met de jongeren worden plannen getekend en de eerste werken worden uitgevoerd. Naast de blijvende inspanningen voor Gent als kindvriendelijke stad komt er extra aandacht voor de jeugd. Het aanbod aan activiteiten voor en door kinderen en jongeren breidt sterk uit. Het Onderwijscentrum zet meer brugfiguren in om ouders en schoolteams dichter bij elkaar te brengen.

‘In totaal investeren we 120 miljoen euro in onze schoolgebouwen.’ - Elke Decruynaere

Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk: ‘Met 5,5 miljoen euro voor het Arbeidspact brengen gaan we volop voor de arbeidsmarkt van de toekomst. We helpen 2.500 Gentenaars extra aan werk. Een co-financieringsfonds van 1,2 miljoen euro zal innovatieve projecten mogelijk maken en onze burgers, bedrijven, jongeren en scholen dichter bij elkaar brengen. House of skills wordt een plek voor opleiding, competentieversterking en levenslang leren.’

Meer groen, meer water

Gent hunkert naar meer groen, meer bomen, meer bos. Deze bestuursperiode wordt 50 miljoen euro geïnvesteerd in woongroen, de aanleg of vernieuwing van 20 parken en de inrichting van nieuwe stukken natuur. Het RUP Groen wordt uitgevoerd, waardoor er 109 hectare extra groen en 90 hectare bos bijkomt en 266 hectare bestaand groen wordt beschermd. Minder verharding, meer groen en meer water zorgen voor een koelere stad die ook beter om kan met veel en hevige regenval. We investeren 1,8 miljoen euro in groendaken en 3 miljoen in het plan “Water in de Stad”.

Vernieuwing van de stad

‘We investeren 150 miljoen in de vernieuwing van de publieke ruimte: pleinen en straten met veel ruimte voor stappers, trappers en groen.' - Filip Watteeuw

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw: ‘We investeren 150 miljoen in de vernieuwing van de publieke ruimte: pleinen en straten met veel ruimte voor stappers, trappers en groen. De B401 wordt afgebouwd als verkeersader naar de binnenstad.’

Tramlijn 4 wordt doorgetrokken naar de Dampoort, en Dok-Noord wordt verkeersluw. Voor tramlijn 7 gaan de eerste werken van start en de omgeving van Sint-Jacobs en de Vlasmarkt ondergaat een transformatie. Voor het uitvoeren van mobiliteitsplannen in 7 wijken wordt 7 miljoen vrijgemaakt. Meer dan 100 miljoen euro gaat naar bestaande en nieuwe stadsvernieuwingsprojecten, onder meer naar Bruggen naar Rabot, de Brugse Poort en Nieuw Gent.

Sociaal, divers en samen

Het meerjarenplan toont ook het sociale gezicht van Gent. Meer dan 25 miljoen euro wordt er besteed aan de bestrijding van armoede, in het bijzonder bij (gezinnen met) kinderen. Extra maatschappelijk werkers leiden Gentenaars actief richting de steun waar ze recht op hebben. Die steun wordt ook uitgebreid. Outreachende jeugdwelzijnswerkers, Jong vzw en ook andere organisaties in de wijken krijgen de nodige middelen om kwetsbare jongeren te begeleiden in de vrije tijd.

'Met praktijktesten op de arbeidsmarkt bestrijden we de discriminatie en ook in onze eigen organisatie investeren we vier miljoen euro in diversiteit.' - Bram Van Braeckevelt

Gent is een superdiverse stad en ook daarop speelt het meerjarenplan in. Bram Van Braeckevelt: “Met praktijktesten op de arbeidsmarkt bestrijden we de discriminatie en ook in onze eigen organisatie investeren we vier miljoen euro in diversiteit, bijvoorbeeld via taalcoaching, beroepsinlevingsstages of acties gericht op mensen met een arbeidsbeperking. We blijven kritisch voor onszelf en lichten onze selectieprocedures door.” Zoals al aangekondigd in het bestuursakkoord, gaat er ook heel veel aandacht en middelen naar participatie en co-creatie. 7 miljoen euro gaat er naar wijkbegrotingen en 6 miljoen euro naar de versterking van het middenveld.

En toch financieel gezond

Al die investeringen en werkingsmiddelen vragen natuurlijk veel geld. En dus heeft het stadsbestuur ook eerst financiële ruimte moeten maken. Eerste schepen Filip Watteeuw: “We halen die inkomsten uit een aantal optimalisaties en besparingen binnen de eigen organisatie, maar ook uit nieuwe inkomsten zoals de hervorming van de bedrijfs- en andere belastingen de bijdrage van Vlaanderen in de pensioenfactuur en de handhaving van de Zone 30 en 50.”

Het strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2025 zal voorgelegd worden op de commissies en gemeenteraad van december. De volgende stap in het uitwerken van het beleid is de participatieve opmaak van de beleidsnota’s. De burgemeester en schepenen zullen die presenteren uiterlijk tegen de zomer van 2020.