Alle schouders onder de Brugse Poort

23 Mei 2020

Alle schouders onder de Brugse Poort

Nieuwe ontmoetingsplekken. Nauwer contact met de bewoners. 4 miljoen euro voor stadsvernieuwing. Het stadsbestuur schroeft de inspanningen in de Brugse Poort gevoelig op. Na de problemen van de voorbije weken vragen buurtbewoners terecht om de rust en veiligheid te herstellen. En even terecht vragen ze om structurele verbeteringen. Schepen Elke Decruynaere: “Het stadsbestuur engageert zich daarom om een aantal plannen, zoals de herwaardering van de as Bevrijdingslaan-Phoenixstraat, in een stroomversnelling te brengen.”

Voor de meest dringende vraag  - veilige straten – zijn alle ogen gericht op de politie. Burgemeester De Clercq (Open VLD) benadrukt dat onze Gentse flikken met een uitgesproken gemeenschapsgerichte aanpak te werk gaan.

Samen met de buurtbewoners

Een goed contact met bewoners is essentieel, niet alleen voor de politie maar ook voor beleidsmakers. Niet iedereen kent de weg naar stadsdiensten even goed, dat werd de voorbije weken opnieuw duidelijk. Er komen daarom extra inspanningen om de stem van álle wijkbewoners te horen. De komende maanden staan alvast vier gespreksavonden met buurtbewoners gepland. Omwille van de coronamaatregelen worden die digitaal georganiseerd.

Schepen van Buurtwerk en Participatie De Bruycker (sp.a) engageert zich ook om de informatieverspreiding en participatietrajecten van de Stad kritisch tegen het licht te houden om zo blinde vlekken weg te werken.

Deze zomer komt er een nieuwe ontmoetingsplek, waar buurtinitiatieven kunnen groeien. Stad Gent stelt hiervoor een gebouw ter beschikking in het Pierkespark.

Kinderen en jongeren

Groen Schepen van Jeugd Elke Decruynaere: “De voorbije dagen heb ik met tientallen wijkbewoners gesproken, óók met hen die de weg naar het stadhuis minder goed kennen. Totaal verschillende mensen, maar één ding hebben ze gemeen: de liefde voor hun wijk, het engagement. En dat stemt mij hoopvol. Jongeren in het bijzonder hebben een paar rake vragen gesteld. Over ruimte om hun ding te doen. Over luisteren naar wie niet van zich laat horen. Over straathoek- en welzijnswerkers die uit hun eigen midden komen. Met die vragen kunnen en moeten we aan de slag, nu direct, want deze zomer gaan er veel meer kinderen en jongeren in Gent zijn dan gewoonlijk.”

Ruim een jaar geleden begon een grondig traject om het jeugdbeleid een update te geven. Die bevatten heel wat concrete wijzigingen voor alle Gentse wijken. Door de gebeurtenissen van de voorbije weken krijgt de Brugse Poort de primeur. De meest opvallende maatregelen:

  • Er komt een straathoekwerker bij die specifiek zal werken met en voor de jongeren in de wijken Brugse Poort en Rabot.
  • Jeugdwerkingen die de afgelopen jaren door buurtbewoners zelf uit de grond werden gestampt, krijgen budget om zelf jeugdwerkers in dienst te nemen, en extra steun bij de Jeugddienst.
  • Vzw Jong gaat meer samenwerken met andere buurtorganisaties om zo alle jongeren uit de Brugse Poort te bereiken. De vzw zal ook meer aanwezig zijn op straten en pleinen.
  • Jongerenwerking Kaarderij zal vanaf nu ook open zijn op de dagen dat er geen werking is (behalve op zondag) zodat jongeren een extra ontmoetingsplek hebben.
  • Ook op Malem komt op termijn een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren en voor de buurt.

Elke Decruynaere: “Alle kinderen en jongeren verdienen een plek waar ze samen plezier kunnen maken, zich kunnen ontplooien en zich 100% thuis voelen. We staan hier voor een grote opdracht, maar ik zie veel kansen, de voorbereidingen zijn getroffen en de budgetten staan klaar.”

Structurele veranderingen

Elke Decruynaere: “Er is werk op elk beleidsdomein. We moeten niet alleen drugsdealers bestrijden, maar ook leegstand van winkelpanden. We moeten niet alleen zorgen voor veilige straten, maar ook voor aangename straten. En mensen die niet veel geld hebben, mogen door de hoge huurprijzen niet uit hun wijk geduwd worden.”

Er zijn dus langdurig volgehouden structurele veranderingen nodig, niet alleen in de Brugse Poort maar ook in andere wijken. Aan die veranderingen zijn we hard bezig. De grote ommekeer in het Gentse woonbeleid, met de focus op huurders zonder veel middelen, is een belangrijke stap.

Met een budget van 4 miljoen euro voor stadsvernieuwing – vooral voor de as Bevrijdingslaan-Phoenixstraat – kiest de Stad ook resoluut voor een versterkte integrale aanpak. De krachtlijnen: extra dienstverlening en zorg, ingrepen in de publieke ruimte, overlastbestrijding, wonen boven winkels en het stimuleren van ontmoeting.

Buurt beslist zelf over Wijkbudget

Buurtbewoners kunnen ondertussen zelf aan de slag met het Wijkbudget. Omdat de verdeling van de middelen bepaald wordt door het aantal inwoners en enkele criteria rond kwetsbare Gentenaars, krijgen het Rabot en de Brugse Poort het grootste bedrag: 350.000 euro. Daarmee kunnen bewoners dus zelf initiatieven opstarten. De Stad voorziet uitgebreide begeleiding voor mensen bij wie het ook kriebelt, maar die minder ervaring hebben met paperasserij.

“De Brugse Poort is geen probleemwijk, het is een fantastische wijk met problemen. Met de plannen die nu voorliggen, ben ik ervan overtuigd dat we samen met de bewoners de wijk kunnen laten openbloeien. Laat dat het enige zijn dat morgen overblijft van de problemen vandaag: snellere structurele verbeteringen“, besluit Elke Decruynaere