"Armoede is geen keuze"

08 Mei 2020

"Niemand kiest voor armoede." Zo opende raadslid Fourat Ben Chikha zijn tussenkomst op de gemeenteraadscommissie over het Armoedebeleidsplan van de Stad Gent. Het plan, met in totaal voor meer dan 550 miljoen euro aan maatregelen, haalt Gentenaars uit de armoede en biedt ze perspectief op een kwalitatieve woning, financiële steun, ondersteuning op school en een job.

De Stad Gent voorziet een recordbedrag van minstens 550 miljoen euro voor de uitvoering van een integraal armoedebeleidsplan met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. Omwille van de impact van de coronacrisis worden verschillende maatregelen versneld ingevoerd en versterkt. 

Extra financiële en materiële steun

"We vechten al lang voor een verbreding van de aanvullende financiële hulp en voor het proactief toekennen van sociale rechten. Heel blij dat dit nu in Gent wordt gerealiseerd!" - raadslid Evita Willaert

De coronacrisis treft niet iedereen even hard. Het aantal vragen naar financiële hulp neemt sinds half maart sterk toe. Daarom biedt de Stad nu aanvullende financiële hulp aan elk gezin met een inkomen onder het minimuminkomen. Voordien kon dat enkel voor mensen met een leefloon. De Stad vermijdt ook dat mensen schulden opbouwen door te bemiddelen, schulden te bundelen en geen extra kosten aan te rekenen. Gentenaars zullen daarnaast actief hulp krijgen bij het aanvragen van sociale voordelen die ze mogelijk niet kennen. Via ‘rechtenateliers’ in de wijken zorgen gespecialiseerde maatschappelijk werkers ervoor dat mensen automatisch krijgen waar ze recht op hebben. 

Raadslid Evita Willaert: "We vechten al lang voor een verbreding van de aanvullende financiële hulp en voor het proactief toekennen van sociale rechten. Heel blij dat dit nu in Gent wordt gerealiseerd!"

Het stadsbestuur besliste om in het kader van de coronacrisis extra budget toe te kennen voor materiële noodhulp. Organisaties krijgen meer werkingsmiddelen en dankzij twee nieuwe mobiele sociale kruideniers zal er overal in Gent voedselondersteuning zijn.

Kinderen eerst

Het project ‘Kinderen Eerst’ breidt uit: bij meer dan 30 scholen krijgt een maatschappelijk werker een vaste zitdag, in 50 andere scholen gaan maatschappelijk werkers langs op afspraak. Daarnaast zullen een extra 100 gezinnen en 50 jongeren worden begeleid op alle levensdomeinen, wat het totaal op 650 brengt.

Schepen Elke Decruynaere: "We zetten extra brugfiguren in om kwetsbare gezinnen te verbinden met de scholen. We werken ook aan een maximumfactuur in het secundair onderwijs en zorgen ook voor betaalbare, gezonde maaltijden op school." 

Eerst een dak boven het hoofd

Het onderste segment van de woonmarkt wordt versterkt. Daarvoor zorgt schepen van Wonen Tine Heyse. Haar focus ligt in de eerste plaats op het verhogen van de kwaliteit en het aanbod van sociale woningen. Eén element hierbij is het verdubbelen van het aantal woningen in beheer bij het Sociaal Verhuurkantoor Gent tot 532. En via het project ‘Gent knapt op’ krijgen 300 eigenaars budget en begeleiding voor het verhogen van woonkwaliteit en energiezuinige renovatie. De Stad zal ten gevolge van de coronacrisis meer steun bieden aan mensen die hun huur niet kunnen betalen.

"We zorgen in de eerste plaats voor meer kwalitatieve woningen en begeleiding zodat we dakloosheid structureel aanpakken." - Tine Heyse

Het structurele daklozenbeleid maakt een shift van 'opvang' naar 'wonen met begeleiding'. De Stad Gent investeert in robuuste woningen en het versneld toewijzen van een woning aan dakloze Gentenaars. Via housing first staan dak- en thuislozen sterker om met begeleiding ook andere problemen aan te pakken. 

Schepen Tine Heyse: "We zorgen in de eerste plaats voor meer kwalitatieve woningen en begeleiding zodat we dakloosheid structureel aanpakken."

Meer Gentenaars aan het werk

Ook in het Arbeidspact van schepen Bram Van Braeckevelt is er specifieke aandacht voor kwetsbare Gentenaars. Het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT) draagt bij aan het Arbeidspact en begeleidt elk jaar 3.000 kwetsbare Gentenaars naar een job of een zinvolle dagbesteding. Met het armoedeplan zet de Stad extra in op het ondersteunen van jongeren in hun zoektocht naar een opleiding of job. Het plan stimuleert ook jongeren die stoppen met school om toch een diploma te behalen.

"Het Jobteam Gent trekt bovendien de straat op om 1.000 kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven aan een job te helpen," zegt schepen van Werk Bram Van Braeckevelt. "Door de grote impact van de coronacrisis start de Stad Gent de begeleiding van nieuwe werkzoekenden versneld weer op, en komen er extra begeleiders."

Het armoedebeleidsplan bevat tot slot ook maatregelen om de (geestelijke) gezondheidszorg toegankelijker te maken, toegang tot vrijetijdsactiviteiten te verhogen, en vervoers- en energiearmoede tegen te gaan.