6,25 miljoen euro wijkbudget

25 Juni 2020

6,25 miljoen euro wijkbudget

Deze week keurde de Gemeenteraad het nieuwe reglement op de wijkbudgetten goed. Het wijkbudget vormt de opvolger van het eerdere experiment ‘burgerbudget voor Gent 2016-2018’. Voor de Groen-fractie was een herijking van de wijze waarop Gentenaars kunnen participeren en de Stad mee vorm geven, absoluut nodig. Met dit reglement komt schepen De Bruycker hieraan tegemoet.

Via het wijkbudget krijgen de Gentenaars in totaal 6,25 miljoen € in eigen handen gelegd om ermee aan te slag te gaan in hun eigen buurt en uitdagingen die zich daar stellen aan te pakken, mits enige  gedragenheid natuurlijk. Het totale budget dat over alle 25 Gentse wijken ingezet wordt is zo 5 maal groter dan het burgerbudget van einde vorige legislatuur. 

Sao Paolo

Burgerbudgetten zijn de laatste jaren een steeds populairder instrument geworden om de burger meer inspraak te geven in het besteden van het gemeentelijk budget en in het verbeteren van zijn eigen leefomgeving. Van Sao Paolo tot Gent wordt ermee geëxperimenteerd. Het is maar één van de vele zogenaamde participatie-instrumenten die in Gent in ontwikkeling zijn en ingezet worden, maar wel één waarbij de Gentenaar ook heel concreet kan vaststellen wat het betekent als je meedenkt over je eigen leefomgeving.

“Met deze wijkbudgetten geeft de stad het vertrouwen aan burgers om mee te denken en te besteden. Dit is trouwens een essentiële stap in het krijgen van vertrouwen voor belangrijke, ingrijpende maatregelen die soms moeilijker te verteren zijn door burgers.” - Tine De Moor

Sociale correctie

In vergelijking met de aanpak van de vorige legislatuur zijn er een aantal belangrijke aanpassingen gebeurd, die alle betrokkenen ten goede moeten komen. Naast de vervijfvoudiging van het budget, wil het bestuur met dit reglement op wijkniveau aan de slag gaan en rekening houden met de eigenheid van iedere wijk, De meeste Gentenaars zullen wel begrijpen dat het in het belang van de hele stad is dat daar waar de noden groter zijn, er ook meer investeringen moeten komen. 

Pijnpunten weggewerkt

Een van de pijnpunten die we konden vaststellen bij de eerste versie van het burgerbudget tijdens de vorige legislatuur was de nogal grote impact van het al dan niet beschikken over een groot netwerk en zo ook het beschikken over capaciteit om stemmers te mobiliseren voor je ingediende project. Het laten selecteren van een project via een pop poll bleek toch niet zo’n goed instrument te zijn om alle Gentenaars evenwaardige kansen te geven. 

Selectie via dialoogkamer

In de huidige versie van de wijkbudgetten wordt de selectie van te weerhouden projecten geregeld via een dialoogkamer, die op haar beurt kan kiezen uit drie types evaluatie. In de verschillende wijken kan de uiteindelijke selectie dus verschillend gebeuren: Deliberatie met gesprekstafels, Geloot wijkpanel, Online en offline stemmen door Gentenaars. Daarnaast komen er ook begeleidende trajecten om kansengroepen te begeleiden bij de procedure en voor hen drempels te verlagen.

Concreet zal het wijkbudget uitgerold worden in 2 fases. In de periode van september 2020 tot december 2023 zullen de eerste 11 wijken aan bod komen, later zal het wijkbudget ook over de andere 14 wijken uitgerold worden.