10. Maak gezondheidszorg opnieuw toegankelijk en betaalbaar voor iedereen

We vragen aan de volgende Vlaamse regering om:

  • Een jaarlijkse groeinorm voor het welzijnsbudget te bepalen, zoals die federaal voor de gezondheidszorg bestaat. Als meer mensen zorg nodig hebben, moeten er meer middelen zijn.
  • De eerstelijnshulpverlening te versterken.
  • De geestelijke gezondheidszorg de middelen toe te kennen die nodig zijn om de wachtlijsten weg te werken.
  • Te investeren in voldoende plaatsen in de jeugdhulp, in de ondersteuning voor kinderen met een beperking, de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en gezondheidszorg in het algemeen.

We vragen aan de volgende federale regering:

  • Het mantelzorgverlof uit te breiden en te hervormen, zodat je zo lang als nodig kan zorgen voor iemand.

We vragen aan de volgende Vlaamse en Federale Regering om:

  • Voldoende bescherming en intensieve hulp te voorzien voor mensen in acute psychische nood.
  • Eén aanspreekpunt te organiseren voor het hele traject in de geestelijke gezondheidszorg.
  • Dubbel zoveel te investeren in preventie. Het preventiebudget wordt onder andere gebruikt voor vaccinatie, preventie van verslaving en preventieve gezondheidsscreenings
  • Meer in te zetten op wijkgezondheidscentra en medische huizen, waar je artsen en andere zorgverleners kan raadplegen zonder te moeten betalen

 

Hoe pakken we dit aan in Gent?

 De stad financiert de centra voor geestelijke gezondheidszorg, het centrum algemeen welzijnswerk, Overkop , TeJo en ook  de mobiele werkers GGZ in een aantal wijken. Daarnaast zet de Stad psychologen in die tussenkomen vanuit de lokale dienstencentra en vanuit de welzijnsbureaus. We ondersteunen ook preventieve acties, zoals Veerkracht, en acties in kader van Zorgzame buurten.

Maar dit aanbod is onvoldoende. Door de extra inzet van betaalbare eerstelijnspsychologen (met federale Riziv-middelen) is dit aanbod nu veel beter uitgebouwd. Maar deze uitbouw botst op onder financiering van de tweedelijnshulp voor Gentenaars die meer specifieke ondersteuning nodig hebben. Ook de mogelijkheden tot meer preventie en vroege interventie vanuit de gezondheidszorg zijn ontoereikend.

 

Ons toekomstidee voor Gent

 

De zorg- en hulpverlening moet dichter naar de Gentenaar komen. We willen één plek per wijk waar mensen met al hun vragen over welzijn en gezondheid terecht kunnen.

We gaan volop voor buurtgerichte zorg die zo laagdrempelig mogelijk moet zijn. Daarom heeft elke wijk een echte toegangspoort voor het zorgsysteem nodig. In de wijken waar dit nodig is zetten we actief sociale werkers en vrijwilligers in om mensen naar deze hulpverlening te begeleiden, zodat alle Gentenaars de zorg krijgen waar ze recht op hebben.  We beginnen onze zoektocht naar deze toegangspoorten met de  bestaande en laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken, waar we zorg en ontmoeting dan verder kunnen koppelen.

Recent responses