Welzijn en Armoedebeleid

Hieronder vind je alles over de thema's Welzijn en Armoedebeleid. Wil je onmiddellijk naar één van deze onderwerpen gaan? Klik dan op onderstaande linken!

Welzijn

Armoedebeleid

In ons lokaal welzijnsbeleid vertrekken we vanuit sociale grondrechten voor iedereen in onze stad. Om een inclusief en versterkend welzijnsbeleid te realiseren voert de Stad een doorgedreven regierol in samenwerking met het OCMW en Welzijnsoverleg Regio Gent. We voeren dit beleid uit in samenwerking met verschillende partners en investeren in meer basiswerkers.

Vermaatschappelijking van de zorg om mensen in kwetsbare situaties (psychiatrische patiënten, personen met een beperking, (ex)verslaafden…) een volwaardige plek te geven binnen de samenleving is belangrijk. Als lokale overheid ondersteunen we daarom initiatieven die van onderuit opgezet worden. Kwaliteit is de maatstaf: de vaak complexe opdrachten louter afschuiven op vrijwilligers is geen ernstig beleid, vermaatschappelijking om te besparen is geen optie. We hebben hierbij ook oog voor vlot toegankelijke basisgezondheidszorg voor iedereen via een wijkgerichte aanpak. AZ Jan Palfijn blijft als openbaar ziekenhuis voor iedereen toegankelijk voor de tweedelijns gezondheidszorg.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema welzijn.

 

Mensen in een precaire leef- en woonsituatie zijn dé prioriteit: het sociaal beleid moet de sociale grondrechten waarborgen. We maken een ambitieus plan voor ‘sociale mobiliteit’ op, gericht op de sociale emancipatie: voor de meest kwetsbare buurten brengen we in kaart op welke manier we emancipatie kunnen versterken.

Ons beleid strekt zich uit over alle beleidsdomeinen en alle maatschappelijke sectoren. Mensen in armoede geven we extra kansen door hen sterker te maken, zowel individueel als collectief en door extra in te zetten op wie zijn weg niet vindt naar of dreigt af te haken van de dienst- en hulpverlening. We verhogen de financiële draagkracht van mensen in armoede.

Kinderen krijgen een bijzondere plek in ons armoedebeleidsplan: onze acties richten zich op alle levensdomeinen, vanaf de eerste levensjaren.

Het Gentse OCMW is behalve regisseur natuurlijk ook een sterke actor om dit emancipatorisch welzijnsbeleid voor alle Gentenaren mogelijk te maken. We blijven investeren in de nabijheid van eerstelijnsvoorzieningen en van centrale informatiepunten. Stad en OCMW kiezen voor outreachend* en aanklampend werken om samen met partners een vangnet te voorzien voor wie zijn weg niet vindt en/of dreigt af te haken. Basis- en veldwerkers zijn cruciaal: het evenwicht tussen regie en mensen die op het terrein werken moete in balans zijn. De inzet op basiswerk wordt verhoogd.

 

*Outreachend: de hulpverlener gaat zelf op zoek naar de mensen die hulp nodig hebben, in plaats van te verwachten dat zij de weg naar de bestaande hulpverlening zelf vinden.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema armoedebeleid.