Wel een toekomst voor bewoners van camping ’t Stropke

27 September 2019

Wel een toekomst voor bewoners van camping ’t Stropke

De laatste weken kwam camping Stropke een aantal keren in het nieuws. Camping Stropke heeft nu nog een vergunning tot 2023. Het beperkt aantal mensen die daar nu nog permanent verblijven,  worden geholpen in hun zoektocht naar andere degelijke huisvesting.

In het kader van het op te maken thematisch RUP Groen werd de site in 2017 opgenomen met het oog op de realisatie van de Groenpool rond de Sneppemeersen. Hierbij wordt de zone voor verblijfsrecreatie omgezet naar natuurgebied. Het RUP Groen beschermt enerzijds een heel aantal gebieden waar nu reeds waardevol groen is, en anderzijds ook een aantal gebieden die de potentie hebben om waardevol groen te realiseren, zoals de huidige site van camping Stropke.

Camping Stropke is een camping voor stacaravans. Volgens voorlopige gegevens zou het gaan over een 30-tal caravans, waarvan de meerderheid gebruikt wordt als tweede verblijf, en dit vooral gedurende de zomermaanden. Een beperkt aantal mensen verblijft ook permanent op de camping. Dit is gezien de planologische bestemming juridisch niet toegestaan en ook niet wenselijk. Voor deze mensen wordt een begeleidingstraject opgestart, om hen naar degelijke huisvesting toe te leiden vóór het aflopen van de vergunning. Onze doelstelling is  het aanbod aan volwaardige degelijke huisvesting uitbreiden. Mensen opvangen in caravans is geen duurzame oplossing.

De uitbater heeft in 2016 een overeenkomst getekend tot 2023. Van bij het begin was het duidelijk dat de camping ophoudt te bestaan in 2023. Voor een aantal kampeerders valt dit uiteraard moeilijk. Sommigen onder hen wonen in een appartementje en gebruiken de camping als hun zomerverblijf. Ook voor hen is er tot 2023 om een oplossing te vinden.

Ruimtelijke processen, waarbij gezocht wordt naar het creëren van meer open ruimte en natuur, botsen in een dicht bevolkte en sterk versnipperde regio onvermijdelijk met andere ruimteclaims. In die zin moeten gelijkaardige processen ook veel aandacht hebben voor sociale aspecten zoals het begeleidingsproces dat hier wordt aangeboden voor de permanente verblijvers, of de flankerende maatregelen die worden uitgewerkt voor landbouwers. Alleen op die manier kunnen we werk maken van meer natuur voor meer Gentenaars. In dit geval gecombineerd met een structurele oplossing voor mensen die momenteel in een precaire woonsituatie verkeren.