Voorontwerp RUP Groen goedgekeurd

13 Juli 2018

Voorontwerp RUP Groen goedgekeurd

Het Gentse stadsbestuur keurde het voorontwerp van het thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan Groen (RUP Groen) goed. Een hele mond vol voor een plan waarmee we de bestaande groengebieden in Gent planologisch willen beschermen én nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk willen maken. Goed voor mogelijks 150 hectare extra groen en een betere bescherming voor zo’n 224 hectare bestaand groen.

Het RUP Groen past ook in de doelstelling om van Gent een klimaatrobuuste stad te maken.

Tine: "Het klimaatrobuust maken van onze stad moet gezien worden als een belangrijk onderdeel van planning voor de toekomst. Vergroening is daarbij een belangrijke maatregel. Een maatregel waarmee we niet alleen aan de toekomst werken, maar ook vandaag een aangename, leefbare, gezonde en veilige stad creëren voor de Gentenaren."

Eind augustus vorig jaar keurde het Gentse stadsbestuur de zogenaamde start- en procesnota goed voor het thematisch RUP Groen. In het najaar volgden een raadpleging en infomomenten. Tijdens die raadpleging kwamen heel wat opmerkingen en suggesties binnen die de basis vormden voor aanpassingen. Zo zijn een aantal gebieden geschrapt zoals bijvoorbeeld de Plantentuin van de UGent. Maar er kwamen ook nieuwe gebieden bij zoals het Reigerspark op de Ganzendries en het Sleutelbloempark in de Sint-Bernadettewijk. In andere gebieden gebeurden soms kleine wijzigingen o.a. ten behoeve van landbouwgebruik zoals in Keuze-Noord.

Specifiek voor landbouw is er ook een Landbouw Effecten Rapport opgemaakt (LER) om de potentiële impact zo goed mogelijk te kunnen inschatten. In overleg met o.a. landbouwers zal er gezocht worden naar oplossingen op maat en dit o.b.v. verschillende pistes, waaronder het inzetten van OCMW-gronden die pachtvrij zijn of komen.

Het voorontwerp RUP Groen wordt nu voor advies voorgelegd aan verschillende administratieve diensten. Hierna volgt een aangepaste versie dat in openbaar onderzoek zal gaan, volgt er een advies van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening en maken de stadsdiensten een eindontwerp op dat definitief zal vastgesteld worden door de Gemeenteraad. Als alles volgens planning verloopt, is het RUP Groen van kracht eind 2019-begin 2020.

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/uitvoering-van-het-beleid/ruimtelijke-ordening/gemeentelijke-rups-en-bpas/plannen-procedure/rup-169-groen