Verzet tegen armoede: wat doen wij?

15 Oktober 2020

Verzet tegen armoede: wat doen wij?

Zaterdag 17 oktober is de Dag van het Verzet tegen Armoede. Mahatma Gandhi noemde armoede de ergste vorm van misdaad. Wat doen we in Gent om dit onrecht de wereld uit te helpen? Onze schepenen zetten enkele minder gekende maatregelen in de kijker.

Werk, netheid en… toerisme

Als schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme heeft Bram Van Braeckevelt enkele stevige hefbomen in handen. Werk is een belangrijke hefboom om te ontkomen aan armoede. In de beleidsnota werk en sociale economie gaat daarom veel aandacht naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij de relancemaatregelen zijn er ook specifieke acties om verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Kortgeschoolden worden soms weggedrumd en dat willen we tegengaan.

“We willen dat iedereen op een correcte manier afval kan aanbieden. Armoede mag geen reden zijn om te sluikstorten." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare netheid

We staan mensen bij in de zoektocht naar werk, tot en met het voorzien van een laptop of tablet voor wie er geen heeft. Mét begeleiding. Schepen Van Braeckevelt: “Recent onderzoek aan de UGent toont aan dat slecht de helft van inkomensarme gezinnen zo'n toestel hebben. Het is dus maar normaal dat we met dat inzicht aan de slag gaan.”

SodiGent, de personeelsvereniging van het Gentse stadspersoneel, biedt sociale kredieten en leningen en uitzonderlijk zelfs giften aan (oud-)personeelsleden in financiële problemen. 

Ook het Gentse afvalbeleid is sociaal. Schepen Van Braeckevelt: “We willen dat iedereen op een correcte manier afval kan aanbieden. Armoede mag geen reden zijn om te sluikstorten. Daarom krijgen mensen in armoede een tegemoetkoming in de afvalkosten.”

Die tegemoetkoming bestaat uit gratis huisvuilzakken of huisvuilkrediet. Maar liefst twintig procent van de Gentse huishoudens maakt gebruik van een tegemoetkoming in de kosten voor afvalaanbieding.

Een minder voor de hand liggend thema: toerisme. Maar ook hier binden we de strijd aan met armoede. Binnenkort opent een tweede rap op stap-kantoor, dat vakanties in eigen land regelt voor mensen met weinig middelen. 

Wonen

Schepen van Wonen Tine Heyse heeft haar beleidsnota klaar over wonen. Schepen Heyse: De ambities zijn duidelijk: we kiezen voor meer woningen, vooral op de sociale huurmarkt én voor de laagste inkomens. Ook de kwaliteit van de Gentse woningen moet beter. De mismatch tussen vraag en aanbod op de woonmarkt moet worden weggewerkt en er gaat extra aandacht naar woonoplossingen voor dak- en thuislozen.”

Lees er hier meer over.

Mobiliteit

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw: "Weinig geld hebben mag geen hindernis zijn om je te verplaatsen. Daarom steunen we op verschillende manieren de strijd tegen vervoersarmoede."

Zo zijn er de buzzypassen voor alle Gentse jongeren tot en met 14 jaar. Geen toegang tot vervoer mag geen reden zijn om niet naar school te kunnen gaan.

"Weinig geld hebben mag geen hindernis zijn om je te verplaatsen." - Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Met taxicheques kan je aan een goedkoper tarief gebruik maken van een Gentse taxi. Mensen met beperkt inkomen die niet alleen het openbaar vervoer of de wagen kunnen gebruiken bieden we op die manier een alternatief.

Schepen Watteeuw: "Er komt binnenkort een vervoersarmoedeplan om de verschillende maatregelen op elkaar af te stemmen. Zo pakken we armoede efficiënter en krachtiger aan, ook op het vlak van mobiliteit."

Automatische toekenning van rechten

Wist je dat veel mensen niet de korting krijgen waarop ze recht hebben? Dat komt doordat ze er niet van afweten of doordat de administratie errond een te hoge drempel vormt.

Het bestuursakkoord vermeldde het al: deze beleidsploeg wil investeren in administratieve vereenvoudiging en de papiermolen voor de burger verminderen. Dat gebeurt door waar men recht op heeft automatisch toe te kennen en burgers actief te wijzen op mogelijkheden, zoals premies of kortingen waarvoor ze in aanmerking komen. 

“Wie kent het Mattheuseffect niet? Wie bepaalde maatregelen het meest nodig heeft, grijpt er toch vaak naast. Door met automatische rechtentoekenning te werken, doorbreken we dat." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

De eerste realisaties met een half-automatische toekenning waren de verdeling van gratis huisvuilzakken, een UITPAS aan kansentarief en een buzzypas voor kinderen tot en met 14 jaar.

Voor kortingen in de stedelijke opvang en onderwijs verloopt dat vanaf nu zelfs volledig automatisch.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs: “Wie kent het Mattheuseffect niet? Wie bepaalde maatregelen het meest nodig heeft, grijpt er toch vaak naast. Door met automatische rechtentoekenning te werken, doorbreken we dat. Zo nemen we een heel belangrijke maatregel in onze strijd tegen armoede. Ik ben trots dat het stedelijke basisonderwijs en onze dienst kinderopvang zich hier zo hard voor inzetten. We willen hier blijvend een voortrekkersrol in opnemen en dit uitbreiden naar het stedelijk secundair onderwijs.”


Volg het online event om de Dag van het Verzet tegen Armoede in de kijker te zetten!