Tine's werven en realisaties

Hier ontdek je enkele van Tine’s inspanningen en realisaties in elk van haar bevoegdheidsdomeinen sinds 2019. Sommige werven werden op gang getrokken tijdens Tine haar eerste termijn als schepen, zoals bijvoorbeeld Gent en Garde (dit is de Gentse voedselstrategie waar je onder het luikje ‘voeding en landbouw’ meer over leest) en het dekoloniseringstraject dat vanuit internationale solidariteit wordt verder gezet door schepen Hafsa El-Bazioui.

👉 Wonen

“50% van de Gentenaars huurt een woning. De meest kwetsbare Gentenaars bevinden zich in deze groep. Daarom kiezen we er voor om voorrang te geven aan de ontwikkeling van de huurmarkt en de situatie van de groep met de laagste inkomens, daarbij werken we ook aan woonkwaliteit. Want iedereen heeft recht op een degelijk dak boven zijn hoofd.”

🟢 Sociaal wonen: een bouwversnelling en naar 20% sociale woningen in 2050
We ondersteunen de Gentse woonmaatschappijen met investeringssubsidies en investeringen in extra energiemaatregelen. Voor de woonmaatschappij Thuispunt Gent gaat het om 20,8 miljoen investeringssubsidies en voor woonmaatschappij Dimensa om 1,7 miljoen, daarnaast is er 4 miljoen voorzien voor energiemaatregelen. Het resultaat hiervan wordt zichtbaar, met projecten in Wondelgem, Bloemekeswijk, Nieuw Gent, … De immense vervangingsoperatie wordt zo steeds tastbaarder in onze stad én voor de vele sociale huurders. Op dit moment zijn er zo'n 15.000 sociale woningen in Gent. We willen naar een totaal van 17.500 sociale woningen evolueren tegen 2030. Tegen 2050 willen we in totaal over 25.000 sociale woningen beschikken. Het ‘programma sociaal wonen’ klikt dit concreet groeipad vast aan de hand van heldere principes. Want iedereen heeft recht op een plek om te wonen en zich thuis te voelen, ook personen met de laagste inkomens.

🟢 Omslag van budgetkoop naar budgethuur: bijkomende betaalbare huurwoningen
We zetten budgetkoop woningen om naar budgethuurwoningen in lopende stadsontwikkelingsprojecten. Zo creëren we een woonaanbod voor zij die niet terecht kunnen in een sociale woning, maar het financieel ook niet redden op de private huurmarkt. Met de oprichting van de investeringsmaatschappij Modest slagen we erin om een bijkomend aantal woningen aan te kopen en via Huuringent als budgethuurwoningen te verhuren. Zo werden in 2023 aan de Nieuwe dokken en op The loop woningen gekocht die worden ingezet voor budgethuur.

🟢 Het Verhuurderspunt: bijdragen aan een kwalitatief, duurzaam woningpatrimonium
Het Verhuurderspunt, opgericht in 2021, is dé plek voor Gentse verhuurders. Het biedt ondersteuning en renovatieadvies. In samenwerking met de Energiecentrale kan een renovatiecoach aan huis komen om kosteloos advies op maat te geven. Het Verhuurderspunt gaat ook na op welke subsidies aanspraak gemaakt kan worden. Uniek in Vlaanderen is de Gentse subsidie voor renovatie en verbouwing van een huurwoningen. Met deze subsidie motiveren we verhuurders om de woningkwaliteit, energiezuinigheid en toegankelijkheid van hun huurwoning te verbeteren.

🟢 Het verplicht conformiteitsattest: naar meer woningkwaliteit op private huurmarkt
Het conformiteitsattest is sinds 1 oktober 2023 verplicht voor woningen ouder dan 30 jaar bij de start van een nieuw huurcontract. We weten dat de helft van onze Gentenaars een woning huurt en dit hoofdzakelijk van een privé-eigenaar. Maar van die woningen is bijna 50% niet in orde: niet goed geïsoleerd, niet veilig, niet met het noodzakelijke comfort. Met deze verplichting zetten we eigenaars verder aan om hun woning te renoveren en in regel te stellen met de minimale kwaliteitsnormen. Vanuit het Verhuurderspunt zijn er maatregelen voor de eigenaars met advies, begeleiding en subsidies. 

➡️ En verder…
is het aanbod van de Woonwijzers verder uitgebreid, werd de Gentse woonstudie opgeleverd, werd het instrument van het sociaal beheersrecht ingevoerd, werd een jaarlijkse bevraging bij de Gentse (kot)studenten opgestart, …

👉 Voeding en landbouw

“We willen samen met onze landbouwers bouwen aan een duurzame en meer lokaal verankerde voedseleconomie die rendabel, sociaal en ecologisch is. Zo maken we mee werk van een toekomstgerichte landbouw en brengen we de korte keten nog dichter bij de Gentenaar.

🟢 Gent en Garde: de Gentse voedselstrategie
Al 10 jaar zet Gent met haar voedselstrategie Gent Garde in op een lokaal, duurzaam én sociaal voedselsysteem. De Voedselraad is het participatieve beleidsorgaan van Gent en Garde en bestaat uit spelers uit de hele voedselketen. Sinds 2018 geeft de voedselraad steun aan duurzame voedselprojecten. In 2019 mocht Gent en Garde de Global Climate Action Award van de Verenigde Naties in ontvangst nemen.

🟢 Gentse landbouwvisie: duurzame visie op landbouw in en rond Gent
Na pionierswerk op het gebied van duurzame voeding en voedselbeleid, ontwikkelden we een visie rond duurzame, stadsgerichte landbouw. Met 14 acties bouwen we aan een rendabele, sociale, duurzame en ecologische voedselproductie. In 2017 waren we de eerste stad in Vlaanderen die publieke OCMW-gronden ter beschikking stelde voor innovatieve stadslandbouw. CSA De Goedinge in Afsnee startte toen als volledig nieuw groentebedrijf.

➡️ En verder…
installeerden we een moratorium op verkoop van publieke landbouwgronden tot aan het einde van de legislatuur, stelden we in 2024 vijf hectare OCMW-gronden in Mendonk ter beschikking aan melkveehouder Wim Van Hecke, …

👉 Klimaat en energie

“De klimaatuitdaging is groot, de noodzakelijk energietransitie een complexe opgave. Ons beleid is  gericht op een sociale transitie die renovatie voor iedere Gentenaar mogelijk maakt.” 

🟢 Energiecentrale: centraal adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren
De Energiecentrale, opgericht in 2014, is dé plek voor renovatieadvies. Het model van de Energiecentrale werkt inspirerend, zo werd dit opgenomen in de Europese richtlijn ‘energieprestatie gebouwen’ en werd de energielening overgenomen op Vlaams niveau in de Mijn Verbouwlening.

🟢 Hernieuwbare energie: Gent is Vlaamse zonne- én windkampioen
In geen enkele Vlaamse gemeente levert de zon meer energie dan in Gent. In 2021 leverden zo’n
16.000 installaties een vermogen van 126 MW. Dit aandeel groeit jaarlijks verder.
Met 51 windturbines die  samen 151 megawatt leveren, is Gent ook de Vlaamse windkampioen. De turbines staan in voor het jaarverbruik van 80.000 gezinnen. Stad Gent participeert ook zelf mee in windturbines in de haven. De opbrengst gaat naar investeringen in energiezuinige woningen en hernieuwbare energie voor Gentse burgers.

🟢 Klimaatadaptatie: (her)aanleg van (zwevende) parken
Gentenaars houden van parken. In het de Smet de Naeyerpark in het Miljoenenkwartier bijvoorbeeld zijn drie groene gebieden beter met elkaar verbonden door verharding weg te halen, maar liefst zo'n 1.500 vierkante meter. Het park is nu groter en groener en helpt zo de stad beter om te gaan met het opwarmend klimaat. Gentenaars houden ook van groendaken. Die zijn mooi, bufferen regenwater en koelen de stad bij hitte. Groendaken leveren voedsel voor insecten en vogels. Dankzij subsidies en bouwrichtlijnen kwam er 144.000 m² groendak bij in Gent, de oppervlakte van 4 keer het Zuidpark. Van grote dakparken tot klein parels – overal vind je groene oases, meters boven de grond.

➡️ En verder…
zijn er meer dan 5.000 geveltuinen aangelegd, kreeg de appartementswerking vorm, staat Gent op kop in de warmtetransitie (Wintercircus-De Krook, Ivago, …), keurden we de Gentse Warmtevisie goed, maakten we werk van ontharding samen met schepen Filip Watteeuw, ….

👉 Milieu

“Een gezond milieu is een basisvoorwaarde om goed en gezond te kunnen leven. Een goede luchtkwaliteit en de aanpak van geluidshinder zijn hierbij prioritair.”

🟢 Luchtkwaliteit: een betere luchtkwaliteit dankzij LEZ
Niet zo heel lang geleden, zagen de gebouwen in de binnenstad pekzwart als gevolg van de vervuiling. Gelukkig gaat de Gentse luchtkwaliteit er inmiddels sterk op vooruit, dubbel zo snel als in de rest van Vlaanderen, dit mede dankzij de invoering van de Lage Emissie Zone (LEZ). Dit is goed nieuws voor alle Gentenaren, en voor kinderen en mensen met achterliggende aandoeningen in het bijzonder. We ondersteunen onze burgers bij de omschakeling naar milieuvriendelijke mobiliteit, met bijzondere aandacht voor zij die het minder breed hebben. Zo verhoogden we de slooppremie voor oude dieselwagens voor de Gentenaren met recht op een verhoogde tegemoetkoming.

🟢 Preventieve aanpak geluidshinder bij evenementen: een levendige én leefbare stad
Gent is een bruisende stad waar steeds iets te beleven valt. Om te zorgen dat het voor iedereen aangenaam is voorzien we o.a. in een specifieke aanpak voor evenementen en horeca. Daarbij wordt er samen met de organisator gekeken naar de haalbaarheid, randvoorwaarden en mogelijke aanpassingen in het geluidsplan. Zo zetten we in op ontzorging, de beleving van de bezoeker, maar ook op de leefbaarheid van de ruimere omgeving. Want geluidshinder heeft ook een aanzienlijke impact op onze gezondheid en leefkwaliteit.

🟢 Herbruikbare bekers: klant- én milieuvriendelijk
In Gent pionieren we al jaren met herbruikbare bekers. Zo werd tijdens de Gentse Feesten van 2018 de overstap van wegwerp- naar herbruikbare bekers gemaakt. In 2024 komt er na overleg met de pleinorganisatoren één uniforme herbruikbare beker. Vanuit de stad ondersteunen we dit met een subsidie van 160.000 euro.

➡️ En verder, …
maakten we werk van een beleidsnota ‘lucht en geluid’, dragen we ons steentje bij aan het burgeronderzoek naar geluid De Oorzaak, , bannen we zoveel mogelijk oude en vervuilende dieselgeneratoren op eigen bouwwerven, evenementen en festivals, …


👉 Dierenwelzijn

“De mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren. Een humane stad kan dan ook niet zonder een doortastend dierenwelzijnsbeleid.”

🟢 Het nieuwe dierenasiel: de kroon op een jarenlange samenwerking
De Stad Gent werkt al decennia goed samen met het Gentse Dierenasiel. In 2019 verhuisde het Asiel uit zijn verouderde locatie aan het Citadelpark naar een nieuw gebouw aan de Watersportbaan. De Stad investeerde een miljoen euro in de nieuwbouw en stelt de grond voor het nieuwe asiel ter beschikking voor een periode van 50 jaar.

🟢 Erkenning Gentse dierenorganisaties: verankering van structurele samenwerking
Dierenverenigingen die een nauwe band hebben met Gent kunnen een erkenning aanvragen. Deze erkende organisaties genieten van een aantal voordelen, zoals het gebruik van lokalen van de stad, ze kunnen sinds 2022 een jaarlijkse subsidie aanvragen en worden 2 keer per jaar uitgenodigd voor het ‘structureel dierenoverleg’. Met dit overleg zetten we in op het uitvoeren van gezamenlijke actiepunten en houden we de vinger aan de pols wat er leeft op het vlak van dierenwelzijn en bij de organisaties.  

➡️ En verder…
maakten we werk van hondenlosloopweides, o.a. aan de Gentbrugse Meersen waar een puppyweide met een avontuurlijke zone werd aangelegd, kreeg het zwerfkattenbeleid een update, …


👇 Internationale solidariteit

“In Gent maken we keuzes die bijdragen aan internationale solidariteit en sociale en ecologische rechtvaardigheid. We kiezen voor eerlijke handel, respecteren mensenrechten en maken werk van dekoloniseren.”

🟢 Dekoloniseringstraject: ‘dekoloniseer mijn stad’
In 2019 besloten we binnen de stad een participatief traject op te zetten rond het thema dekolonisering. Met een diverse groep Gentenaars werd stilgestaan bij de vraag wat dekolonisatie juist inhoudt voor hen. Dit resulteerde in het rapport “dekoloniseer mijn stad” waarin 30 aanbevelingen zijn opgenomen. Hieruit blijkt dat dekoloniseren raakt aan heel veel elementen in ons leven. Van praktijktesten, over kunst in de publieke ruimte tot straatnamen. Ook na het aantreden van Hafsa El-Bazioui als schepen van Internationale Solidariteit in 2022 wordt het werk verdergezet. Intussen werden al heel wat van de initiële aanbevelingen uitgevoerd. Zo werd het borstbeeld van Leopold II weggehaald uit het Zuidpark. Het zal later elders tentoongesteld worden mét extra duiding.