Studentenhuisvesting in evenwicht met de woonnood van vele Gentenaars

26 Januari 2023

Studentenhuisvesting in evenwicht met de woonnood van vele Gentenaars

Het recht op onderwijs voor iedereen, los van financiële mogelijkheden, is voor ons zeer belangrijk. Wie buiten Gent woont en omwille van de afstand noodzakelijk op kot moet gaan, moet de mogelijkheid hebben om een kot te betalen.

Vorige zomer stelde schepen Heyse het actieplan studentenhuisvesting voor. Een heleboel acties zijn intussen opgestart of zelfs afgerond zoals de ‘matchmaking’ tussen projectontwikkelaars en mogelijke locaties voor studentenwoningen. In het najaar volgde de eerste themacommissie op verplaatsing in Gent die zich boog over de problematiek van studentenhuisvesting in onze Arteveldestad. De info en inzichten die de raadsleden doorheen de avond verwierven, werden vorige week in de commissie wonen besproken.

Raadslid Anita De Winter die voor de groenfractie dit onderwerp van nabij opvolgt, benadrukte in haar tussenkomst dat het zeer boeiend was om op de themacommissie te horen wat studenten, onderwijsinstellingen en bewoners verwachten en voorstellen.

Voor haar is het belangrijk om deze opmerkingen nu te toetsen aan het actieplan en te onderzoeken waarin de stad kan tegemoet komen aan de verzuchtingen van alle betrokkenen. Anita haalt daarbij zelf een aantal kernpunten aan.

Betaalbare koten

Het recht op onderwijs voor iedereen, los van financiële mogelijkheden, is voor ons zeer belangrijk. Wie buiten Gent woont en omwille van de afstand noodzakelijk op kot moet gaan, moet de mogelijkheid hebben om een kot te betalen.

De democratisering van het onderwijs mag niet in het gedrang komen door de steeds hogere studiekosten. De vraag naar goedkopere ‘basiskamers’ is groot. De stad zou het minimum van 20% basiskamers in nieuwe projecten (zoals opgenomen in het Algemeen Bouwreglement) kunnen optrekken.

De prijs van een kot gaat niet vanzelfsprekend naar beneden als er een groter aanbod is. Welke koten gebouwd worden is even belangrijk.

Energiekosten van koten wegen zwaar voor sommige studenten. De stad kan de verhuurders informeren en begeleiden, via verhuurderspunt en De Energiecentrale, om hun woningen energiezuiniger te maken en dan ook goedkoper te maken voor de student.

De onderwijsinstellingen moeten de huisvesting opnemen van studenten die de duurdere koten niet kunnen betalen. Wij hebben goed gehoord dat huisvesting niet hun kernopdracht is en zij hier onvoldoende voor gefinancierd worden.

Dus kunnen we enkel de eis ondersteunen dat de onderwijsinstellingen hier beter worden in gesubsidieerd en begeleid door Vlaanderen want enkel zij zijn in staat om sociale tarieven voor bijvoorbeeld beursstudenten te voorzien.

Meer en divers aanbod

Niet alle studenten zijn gelijk. Daarom is er liefst een divers aanbod van type studentenkoten. Een studentendorp kan onderdak geven aan een grote groep studenten. De aangewezen plek in Gent is The Loop. Er is ruimte en de plek is prima bereikbaar onder andere met de tram.

Ook hospitawonen moet zijn plaats blijven hebben en we denken dat de suggestie kan gevolgd worden om het aantal kamers bij ‘de kotmadam’ op te trekken naar 2 kamers. Nu schrijft het Algemeen Bouwreglement van de stad een 30/50 regeling voor: bij omvorming of verbouwing van een bestaand gebouw naar accommodatie voor studenten moeten minstens 30 units worden gerealiseerd, bij nieuwbouw zijn dit er minstens 50.

De mogelijkheid moet onderzocht worden om die drempels te verlagen. Ondersteuning van zogezegde ‘midschalige’ initiatieven geeft kleinere investeerders ook een kans en verruimt het aanbod. .

Sinds 1996 mogen gezinswoningen niet meer opgedeeld worden maar op dat moment waren er wel zo'n 16 000 studenten in kamerwoningen. Hoe kunnen die koten opgewaardeerd worden en energiezuiniger gemaakt worden is de vraag.

Grote uitbreiding van het aantal koten zal buiten de stadskern moeten, maar er moet ook een aanbod blijven meer in het centrum, mits goede afspraken met de buurt.

Dus ook op dat vlak is het belangrijk om een divers aanbod te blijven behouden. Voor koten buiten de stadskern is bereikbaarheid zeer belangrijk. Voor fietspaden zorgt de stad. Het openbaar vervoer is een gedeelde zorg.

Gentenaars én studenten

De realiteit is jammer genoeg dat ondanks het tekort aan koten de studenten er nog beter voor staan qua wonen dan een aanzienlijk deel van de Gentenaars. Er moeten oplossingen komen voor de studenten, maar het blijft wel belangrijk dat de aandacht en inzet niet verschuift van sociaal- en budgetwonen naar studentenhuisvesting. Ook de gezinswoningen moeten beschikbaar blijven voor de Gentse bewoners.

Daarnaast is het samenwonen in dezelfde straat van Gentenaars en studenten niet altijd evident. Initiatieven rond sociaal beheer van grotere projecten met duidelijke afspraken met de studenten en contact met de buurt zijn positief.

Er is nood aan het kunnen objectiveren van de druk van studenten in een buurt voor onder andere nieuwe projecten. Het overleg van de stad met studenten preventieadviseurs is hierin belangrijk. Ook het overleg met buurtbewoners is noodzakelijk, zeker bij de opstart van nieuwe projecten.

In de themacommissie waren er verschillende meningen over de noodzaak om faciliteiten te delen tussen studenten en buurtbewoners. Wij denken dat dit niet kan opgelegd worden, maar moet groeien vanuit bewoners en studenten zelf.

Verantwoordelijkheid onderwijsinstellingen en Vlaanderen

De onderwijsinstellingen moeten meer middelen krijgen en inzetten om hun studenten alle kansen op onderwijs te geven door ook huisvesting te voorzien voor minder kapitaalkrachtige studenten.

Wij begrijpen dat ze hiervoor middelen en mensen nodig hebben en die moeten van Vlaanderen komen. De onderwijsinstellingen kunnen de nood aan een kot helpen verminderen: lessen groeperen(geen springuren), doordachte locatie van lesgebouwen, online lessen … Dit steeds in dialoog mét de studenten.

Conclusie

Het werk rond studentenhuisvesting moet volgens Anita intensief verder gezet worden, maar in evenwicht met de woonnood van vele Gentenaars. Studenten met minder financiële mogelijkheden moeten blijven de mogelijkheid hebben om te studeren in onze stad.

We moeten durven kijken naar zaken zoals de ontwikkeling van een studentendorp op een geschikte locatie, zoals bijvoorbeeld The Loop, naar de regulering wat betreft aantal kamers bij een hospita en ook naar het mogelijk maken van ‘midschalige’ projecten.

Als slot bedankte Anita de deelnemers omwille van hun constructieve input op de themacommissie. Op deze manier komen we er wel benadrukte ze!

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden ? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.