Stedelijke dienstverlening en veiligheid

Hieronder vind je alles over Stedelijke dienstverlening, Preventie en veiligheid. Wil je onmiddellijk naar één van deze onderwerpen gaan? Klik dan op onderstaande linken!

Stedelijke dienstverlening

Preventie en veiligheid

 

De stedelijke dienstverlening moet vlot bereikbaar en toegankelijk zijn. We centraliseren diensten maar investeren ook in loketten in de wijken en onderzoeken de mogelijkheden om zelf naar de mensen toe te gaan. Wanneer er toch iets fout loopt heeft de Gentenaar recht op een behoorlijk antwoord op korte termijn. We blijven ook de signaalfunctie van de ombudsdienst naar waarde schatten.

We blijven investeren in administratieve vereenvoudiging. We zetten nog meer in op digitalisering (e-loket, apps, enzovoort) en stimuleren het gebruik ervan. We houden maximaal rekening met de groeiende meertaligheid in onze superdiverse samenleving. Daarnaast stellen we gegevens publiek beschikbaar (open data) zowel voor de stadsdiensten als voor creatieve en ondernemende Gentenaars. We dichten de ‘digitale kloof’ zodat álle Gentenaars deel zijn van onze ‘slimme’ stad.

De Stad Gent voert een modern human resources-beleid waarbij leiderschap gepaard gaat met het coachen en stimuleren van medewerkers. We zetten in op talent management, op vorming en een aantrekkelijke verloning. We voeren bovendien een actief diversiteitsbeleid opdat het personeelsbestand beter onze samenleving zou weerspiegelen. We stimuleren werknemers om een goed evenwicht te bewaren tussen hun professioneel en hun privéleven, en bouwen verder aan de verduurzaming van hun verplaatsingen. De vakbonden blijven een partner in het uitstippelen van het beleid.

Financiële stabiliteit geeft de zekerheid dat er investeringsbudgetten zijn en vermijdt besparingen. Daarom is een correcte financiële ondersteuning door de hogere overheden (Vlaams, federaal) nodig. De stedelijke dienstverlening moet bovendien kostenefficiënt zijn, de fiscaliteit sociaal rechtvaardig. We garanderen transparantie over alle financiën en beleggingen. De Stad Gent belegt enkel in fondsen die investeren in bedrijven met een ethisch label en niet langer in fossiele brandstoffen. We zoeken vernieuwende vormen van publiek-private samenwerking waarbij co-creatie met initiatieven van onderuit voorop staat.

De toewijzing van overheidsopdrachten gebeurt onder andere op basis van duurzaamheidscriteria inzake milieubescherming en sociale bescherming. De Stad laat zo veel als mogelijk opdrachten uitvoeren door bedrijven uit de sociale economie. Inschrijvers die zich schuldig gemaakt hebben aan discriminatie, sociale of fiscale fraude, schending van arbeidswetgeving of mensenrechten, worden geweerd.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema 'stedelijke dienstverlening'.

 

Veiligheid is een basisrecht. We blijven resoluut kiezen voor een driesporenbeleid van preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven en sanctioneren). Wij kiezen niet voor een algemeen model van ‘gewapend bestuur’, in Gent geen militairen op straat. Alles start met preventie en sensibilisering maar wie toch de wet overtreedt en/of het samenlevingsklimaat verzuurt wordt gestraft. Verkeersveiligheid is essentieel in het leefbaar houden van onze wijken. We helpen mee aan het bestrijden van economische misdrijven. En we blijven inzetten op de bestrijding van discriminatie.

Wij stellen een integraal veiligheidsplan op met de wijk als uitvalsbasis. Het samenspel tussen basiswerk, sociale regie, overlastregie en politie is bepalend. Waar mogelijk betrekken we de burgers bij het veiligheidsbeleid maar we zijn tegen de oprichting van ‘buurtwachten’ van bewoners.

Het stadsbestuur heeft goede contacten met de diverse gemeenschappen uitgebouwd. We willen dat de Gentse diversiteit weerspiegeld wordt in het politiekorps en breiden het aantal initiatieven en maatregelen verder uit. De campagne 100 % (fl)ik wordt verder gezet. Polarisering en radicalisering zijn uitzonderlijk, signalen of uitingen ervan worden meteen aangepakt.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema 'preventie en veiligheid'.