Stadsontwikkeling - Wonen - Mobiliteit

Hieronder vind je alles over Stadsontwikkeling, Wonen en Mobiliteit. Wil je onmiddellijk naar één van deze onderwerpen gaan? Klik dan op onderstaande linken!

Stadsontwikkeling

Wonen

Mobiliteit

Gent is een stad op mensenmaat en dat moet zo blijven. Bijkomende ruimtevragen worden opgevangen door verdichting en verweving in die wijken waar het kan, of door gedeeld en collectief ruimtegebruik. Een leefbare mix tussen wonen, werken en de noodzakelijke wijkvoorzieningen staat voorop, maar stadsontwikkeling en stadsvernieuwing moéten sociaal zijn. Dat betekent: meer woningen voor gezinnen met kinderen, slimme en nieuwe woonvormen, maar altijd aandacht voor (goedkope) huurwoningen en voor sociaal wonen.

In de 19de-eeuwse gordel pakken we nu ook de Bloemekenswijk en een tweede deel van de Brugespoort (hoek Bevrijdingslaan, Rooigemlaan, Zuidkaai) aan. Nieuwe projecten moeten ambitieus zijn inzake klimaatneutraliteit en –adaptatie, duurzame mobiliteit en voldoende (buurt)groen.

Overal moeten straten, parken en pleinen kindvriendelijk en toegankelijk zijn: altijd moeten bewoners van bij het begin van de visievorming en uitwerking van stadsontwikkelingsplannen betrokken worden.

 

Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema stadsontwikkeling.

 

Betaalbaar en degelijk wonen is zeker voor mensen met een laag inkomen geen evidentie. Daarom willen wij een krachtig ‘Masterplan Wonen’ zodat er een sociaal en divers aanbod aan woonmogelijkheden ontstaat. We moeten eerst zicht krijgen op het bestaande aanbod, door een woonstudie te laten uitvoeren en een woningregister op te maken. Daarna moeten we rekening houden met demografische en sociale evoluties: er zijn steeds meer alleenstaanden en hoogbejaarden; de stadsvlucht van middenklasse-gezinnen met kinderen moet verder teruggedrongen worden; en er is een groeiende groep van alleenstaanden/gezinnen in zeer precaire woonomstandigheden voor wie dakloosheid dreigt.

Daarom moeten er meer sociale woningen (20% van het totaal aantal woningen) en meer woningen voor gezinnen met kinderen komen, en moet het bestaande woningbestand verduurzamen (doordachte verdichting waar het kan, energiezuinig tot klimaatneutraal maken, meer ruimte in de 19de-eeuwse gordel).

Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema wonen.

  

mobiliteit.png

 

Zowel de binnenstad als de rand moeten nog veiliger en aangenamer worden. Meer alternatieven voor autoverkeer verbeteren de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid. Tegelijk moet elke wijk bereikbaar blijven.

Er moeten ingrijpende investeringen gebeuren om onze ambitie - 20% openbaar vervoergebruikers tegen 2030 - waar te maken. Wij dromen van een ‘MIVG 2.0’ (Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Gent) waarin het stadsbestuur een sterk sturende rol speelt, mét extra geld van De Lijn.

We moeten ons voorbereiden op de toenemende verkeersdruk door allerlei ontwikkelingen, een aantal daarvan op bovenlokaal niveau maar met een impact in Gent (Traktaatweg, Oosterweelverbinding, algemene toename gemotoriseerd verkeer, …), door verstandig om te gaan met bouwprogramma’s en met het mobiliteitsprofiel van de gewenste functies.

Via de oprichting van een mobiliteitscoördinatiecentrum wordt een kwalitatief aanbod aan duurzame vervoerswijzen in de zuidelijke mozaïek in de markt gezet. Dit zorgt ervoor dat fietsen, openbaar en deelauto’s wel degelijk een alternatief worden.

Enkele voorstellen voor mobiliteit:

  • De tijdelijke inrichting van de knippen wordt definitief, aangenaam en kwalitatief vormgegeven.
  • We weren doorgaand verkeer ook in de woonkernen van de deelgemeenten. 
  • We weren doorgaand vrachtverkeer door woongebieden door te werken met specifieke vrachtroutes.
  • We verlagen de parkeerdruk in de wijken door in te zetten op alternatieve mobiliteit, autodelen en aanleg buurtparkings.
  • Het mobiliteitsbeleid moet meer afgestemd worden op de kwetsbaren van onze samenleving. 
    • Samen met armoedeorganisaties en ervaringsdeskundigen werken we een actieprogramma uit op vlak van bestrijden van de vervoersarmoede. 
    • We ontwikkelen een toegankelijke tool (digitaal en analoog) voor minder mobiele inwoners waarbij ze wegwijs worden gemaakt in het diverse aanbod van aangepast vervoer en begeleiden hen naar de passende ondersteuningsmogelijkheden.

Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema mobiliteit.