Participatie & Politieke vernieuwing

We zoeken actief inspraak (ook in de beleidsdoelstellingen en het investeringsbeleid) van nog meer Gentenaars, ook van mensen uit kwetsbare groepen, onder meer door interactie op wijkniveau, met digitale inspraakmogelijkheden, met de hulp van ervaren spelers in het middenveld en met diverse onafhankelijke advies- en overlegorganen.

We moedigen Gentenaars aan om samen de stad te maken, in co-creatie tussen de lokale overheid en burgers, verenigingen, middenveld, ondernemers, ... of in samenwerkingsverbanden tussen Gentenaars onderling. We verduurzamen het ‘samenbeheer’ om van Gent een echte ‘stad van commons'* te maken: in alle lagen van de samenleving moeten commonsprojecten kunnen groeien.

We willen de trekkers zijn van een stadsbestuur dat transparantie en deugdelijk bestuur voorstaat. Actieve en passieve openbaarheid van bestuur moeten in vele organen veel beter.

Over brede thema’s die spanningen opleveren in de stad organiseren we een stadsbreed debat. Zo streven we naar een cultuur van actief luisteren en wederzijds begrip.

*Wat zijn commons? Het zijn goederen of diensten gecreëerd, gedragen of beschermd door een gemeenschap, die daar bewust voor kiest. Het is een autonome beheers-/eigendomsvorm. Commons zijn noch de eigendom van publieke autoriteiten (zoals de stad of de staat), noch privé-eigendom van afzonderlijke individuen of bedrijven.

Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema 'Participatie en politieke vernieuwing'.