INTEGRAAL: Amendement intrekking deelname VOKA-missie naar Israël

20 Januari 2020

INTEGRAAL: Amendement intrekking deelname VOKA-missie naar Israël

Op de gemeenteraad van 20 januari 2020 diende Groen en sp.a een amendement in dat ervoor moest zorgen dat het stadsbestuur afzag van de VOKA-missie naar Israël. Het verslag van de gemeenteraad vind je hier. Het integrale amendement kan je hieronder nalezen. 

Intagrale motie van Groen en sp.a betreffende de VOKA-missie naar Israël:

De Stad Gent neemt deel aan een VOKA-inspiratiereis naar Israël. Dat besliste het schepencollege op 10 januari 2020. Om tot dit besluit te komen, was het belangrijk dat de trip niet in strijd is met de eerder ingenomen standpunten zoals vastgelegd in het Geamendeerd voorstel van burgers van 19 november 2018. Na het besluit werd er meer informatie bekend over de activiteiten van enkele bedrijven die in het kader van de trip zouden worden bezocht, op basis waarvan de deelname als stadsbestuur aan de inspiratietrip als strijdig met het genoemde standpunt wordt beschouwd. Daarom vraagt de Gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen om het betreffende collegebesluit in te trekken en de deelname aan de missie te annuleren.

Motivering

Het schepencollege besliste op 10 januari 2020 om schepen Sofie Bracke te laten deelnemen aan de VOKA-inspiratietrip naar Israël in februari.

Die beslissing had geenszins als doel om de handelingen van de Israëlische overheid of het Israëlische leger die ingaan tegen het Internationaal of Humanitair Recht, te legitimeren. Het stadsbestuur beklemtoont dat het zich voluit blijft scharen achter de principes die zijn goedgekeurd in het Geamendeerd voorstel van burgers: Gent uitroepen tot "Stad, vrij van Israëlische apartheid". In dat besluit besliste de Gemeenteraad onder meer om de duurzame ontwikkelingsdoelen als leidraad  en de mensenrechten als rode draad te nemen voor het Gentse beleid. En het bestuur engageerde zich om hiervoor nauw samen te werken met de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking (STANZ).

Omdat na vergaring van bijkomende informatie over de VOKA-missie twijfels rezen of het voorziene programma niet op gespannen voet staat met de door de Stad gehanteerde principes, werd op 16 januari advies gevraagd aan de STANZ.

De STANZ herhaalt in haar advies de eis om geen handelsrelaties aan te gaan met bedrijven die betrokken zijn bij de schendingen van Internationaal of Humanitair recht; die gevestigd zijn op gronden die sinds 1967 bezet worden door lsraël of die producten uit de bezette gebieden verhandelen. De adviesraad verklaart die eis van toepassing op minstens 4 bedrijven die worden bezocht tijdens de geplande VOKA-missie en adviseert de deelname van het stadsbestuur daarom negatief. Het advies doet geenszins algemene uitspraken over dienstreizen naar Israël en/of relaties met bedrijven of organisaties die in Israël zijn gevestigd, maar beklemtoont wel dat gezien de link van bepaalde bedrijven binnen de missie met de militarisering, overdreven surveillance en kolonisatie van de Bezette Gebieden deze missie de belangen van de Palestijnse of Israëlische burgers niet dient, noch die van de Gentenaars.

Ondanks het feit dat met de deelname aan de VOKA-missie geen rechtstreekse handelsrelaties worden aangegaan en de schepen deze bedrijven niet persoonlijk bezoekt, is de Gemeenteraad van oordeel dat in afwachting van het uit te werken kader het negatief advies van de STANZ moet worden toegepast op alle soorten relaties met deze bedrijven, inclusief contacten tijdens deze geplande inspiratiereis.

Indien de VOKA-missie de in het advies van de STANZ gecontesteerde bedrijven zou schrappen uit haar programma, is de Gemeenteraad van oordeel dat het stadsbestuur wel zou kunnen deelnemen aan de geplande VOKA-trip zonder het risico te lopen om te worden gelinkt aan de praktijken van het Israëlische regime tegen de Palestijnse bevolking.

Gelet op:

  • het Geamendeerd voorstel van burgers: Gent uitroepen tot "Stad, vrij van Israëlische apartheid", goedgekeurd door de Gemeenteraad op dd. 19 november 2018;
  • het negatief advies van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking dd. 17 januari 2020;
  • het vastgelegde programma van de VOKA-trip dat voorziet in het aangaan van contacten met minstens 3 negatief geadviseerde bedrijven;

Besluit

Beslist de Gemeenteraad het volgende:

Artikel 1:

De Gemeenteraad draagt het College van Burgemeester en Schepenen op om het collegebesluit “2019_CVB_15222 - Dienstreis naar Jeruzalem en Tel Aviv (Israël) - VOKA missie - Vertegenwoordiging van het college/vast bureau door schepen Sofie Bracke – Goedkeuring” dd. 10 januari 2020 in te trekken en af te zien van de deelname van het stadsbestuur aan de genoemde VOKA-missie.