Goedkeuring aanpassing meerjarenplan

21 Juni 2021

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van juni keurden we de aanpassing van het het meerjarenplan goed. Dit houdt in dat we onder andere extra middelen inzetten voor mobiele recyclage parken in de wijken, opvoedingswinkel en jeugdhulp, Gentse huurpremie ... Hieronder vind je de volledige tussenkomst terug van onze fractieleider Fourat Ben Chikha.

Beste collega’s,

Een jaar en drie maanden nadat ons land in lockdown ging, houdt corona ons nog steeds in de ban. Gelukkig gaan de cijfers de goede kant uit en zit de Gentse vaccinatiecampagne momenteel op kruissnelheid en dit mede dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers. Dit alles, laat ons toe om voorzichtig positief de toekomst tegemoet te kijken.

Corona laat sporen na

Maar uiteraard laat corona zijn sporen na. Financieel, maar ook mentaal. Kinderen en jongeren, kwetsbare huurders, dak- en thuislozen, onze handel en horeca, onze culturele en evenementensector … Het was én is voor niemand van hen een evidente periode.

"De ambitie om niemand achter te laten zijn geen loze beloftes. Deze ambitie vertaalt zich in de extra maatregelen die het stadsbestuur heeft genomen om de Gentenaars door deze crisis te loodsen." - Fourat Ben Chikha, fractieleider

De ambitie om niemand achter te laten zijn geen loze beloftes. Deze ambitie vertaalt zich in de extra maatregelen die het stadsbestuur heeft genomen om de Gentenaars door deze crisis te loodsen.

Een aantal beslissingen die reeds genomen werden bij de budgetopmaak in december vorig jaar werden doorgetrokken tot eind 2021.

En dit om kwetsbare Gentenaars, verenigingen, handelaars en ondernemers te ondersteunen.

50% huurt

De coronacrisis treft in hogere mate kwetsbare mensen die moeten rondkomen met een beperkt inkomen. Wisten jullie dat 50 % van de Gentenaars een woning huurt? Kwetsbare private huurders die in Gent al een tijdje op een wachtlijst voor een sociale woning staan, maar intussen een (te) hoge huurprijs betalen, komen ook in 2021 nog steeds voor een eenmalige premie in aanmerking.

"Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Hun mentale welzijn is een bezorgdheid die ons, als beleidsmakers, allen aangaat." - Fourat Ben Chikha, fractieleider

Ook voor kinderen en jongeren had deze corona-crisis een immens zware impact. Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Hun mentale welzijn is een bezorgdheid die ons, als beleidsmakers, allen aangaat.

De ondersteuning die schepen Decruynaere voorziet voor het bruggenbouwerproject van Overkop moet toelaten dat er een bredere brug gecreëerd wordt tussen jeugd(welzijns)werk en jeugdhulp. Door daarnaast de coördinator-uren bij Tejo vzw te verdubbelen wordt dan weer meer ruimte gecreëerd voor de therapeuten.

Jongeren, die eigenlijk andere hulp nodig hebben, kunnen sneller worden doorverwezen waardoor plaats kan worden gemaakt voor nieuwe instromers.

Opvoedingswinkel

Corona gaf ook de noden van de gezinnen een nog meer acuut karakter. De opvoedingswinkel werd door de crisis geconfronteerd met meer individuele vragen, terwijl de opvoedingsspanning in de gezinnen en de intensiteit van de begeleiding toenam. De extra personeelsinzet die bij budgetwijziging werd voorzien is dus meer dan noodzakelijk.

En ook nu nog steeds, bijna anderhalf jaar na het losbarsten van deze crisis, blijven onze eigen medewerkers zich 200% geven, in het vaccinatiecentrum, de woonzorgcentra én uiteraard ook daarbuiten.

Een verhoogde capaciteit voor de interne en externe preventiedienst moet toelaten dat er meer ruimte komt om ook het psychosociaal welzijn van onze eigen medewerkers in de toekomst nog beter te ondersteunen.

Toekomst voorzichtig positief

Terwijl we blijvend zorg dragen voor wie dat nodig heeft, durven we ook voorzichtig onze blik richting toekomst te wenden. We kunnen weer genieten van een terras, een eerste theatervoorstelling, een muziekoptreden… Het doet deugd onze vrienden te kunnen trakteren, applaus te horen weergalmen, kortom… onze stad opnieuw tot leven te zien komen.

"De realisatie van investeringen op vlak van betaalbaar wonen komt op kruissnelheid." - Fourat Ben Chikha, fractieleider

We verliezen onze energie en goesting niet en blijven plannen maken om verder te bouwen aan onze stad.

Concreet worden middelen voorzien om 3 nieuwe inpandige fietsparkings te realiseren in het stadscentrum, wordt extra personeel voorzien bij de dienst Stedenbouw zodat een snellere, correctere en transparante dienstverlening verleend kan worden en worden ook middelen vrijgemaakt om IVAGO toe te laten jaarlijks 20 mobiele recyclageparken te organiseren in de wijken.

Tot slot, zoals de agenda van deze gemeenteraad duidelijk aantoont, komt de realisatie van investeringen op vlak van betaalbaar wonen op kruissnelheid: Getuige hiervan de besluiten die straks op deze gemeenteraad voorliggen zoals de belangrijke subsidieovereenkomsten met sociale huisvestigingsmaatschappijen.

Tijdens deze budgetronde wordt ook nog een bijkomende personeelsinzet van 3,5 vte voorzien voor een kwaliteitsvolle opvolging van de verhoogde inzet van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Ik besluit, ik zie door de cijfers heen, een bestuur dat de Gentenaars, jong en oud, en de Gentse economische, sociale en culturele actoren niet loslaat, tijdens de coronacrisis ondersteunt heeft, dit nog doortrekt en ons allen begeleidt richting de relance.

En hierbij de bredere en langere termijnvisie van de beleidsplannen niet uit het oog verliest. Onze fractie zal dan ook met veel overtuiging deze budgetwijziging goedkeuren.