Gent publiceert klimaatcijfers!

19 September 2019

Gent publiceert klimaatcijfers!

Gent is goed op weg om haar klimaatdoelstelling om 20% minder CO2 uit te stoten in 2020 te halen. Tussen 2007 en 2017 daalde de CO2-uitstoot alvast met 15,2%. Wanneer we de graaddagencorrectie meenemen is dit 18,5%. Dat blijkt uit  de meest recente cijfers die VITO ter beschikking stelt. Voor 2018 zijn er nog geen cijfers beschikbaar. De gepubliceerde cijfers vallen onder de rapportage voor de Burgemeestersconvenant. Dat is een initiatief van de Europese Commissie waarbij lokale besturen zich ertoe verbinden hun klimaatimpact te laten dalen.

Gentse huishoudens klimaatkampioenen

De grootste vooruitgang is te danken aan de Gentse huishoudens. Die gaan steeds klimaatvriendelijker leven. De uitstoot is met 22% gedaald ten opzichte van 2007. Met graaddagencorrectie is dit een daling van 27.6%. De graaddagencorrectie stelt ons in staat ons beleid te evalueren lost van temperatuurschommelingen. Zo schakelen we bijvoorbeeld het positieve effect uit dat een warme winter zou hebben op onze CO2-uitstoot. Het goede resultaat voor de Gentse huishoudens is opmerkelijk, aangezien de bevolking in Gent met 10% toenam sinds 2007.Verklaring voor de daling van de uitstoot? Veel Gentenaars hebben hun huis energiezuinig gerenoveerd: ze plaatsten dakisolatie, isolerende beglazing, zonneboilers ...

Ook in woningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen WoninGent, Volkshaard en Gentse Haard werd ingezet op energierenovaties, vooral isolatie en ventilatie, in totaal  gaf de Stad zo'n 2 miljoen euro subsidies. Niet alleen verbeterden hiermee de energieprestaties van die woningen, ook steeg het wooncomfort voor de bewoners.

Toch valt er nog veel winst te boeken. Onderzoek wijst uit dat iets meer dan 40% van de Gentse huizen op vandaag nog altijd zo goed als geen dakisolatie heeft. Daarom willen we als stad de komende jaren sterk blijven inzetten op begeleiding op maat bij renovaties, premies en energieleningen voor woningen en appartementen. Een sleutelrol daarvoor ligt bij de Energiecentrale, die gezinnen bijstaat van bij de eerste plannen, over de financiering tot realisatie door aannemers.

"Deze rapportering maakt duidelijk dat we voor onze 20% CO2-reductiedoelstelling vrij goed op schema zitten. Onze hernieuwbare energiedoelstelling van 15% hebben we al overschreden. We beseffen wel zeer goed dat om onze volgende  doelstelling van 40% CO2-reductie tegen 2030 te bereiken, we nog een serieuze tand zullen moeten bijsteken." - Tine Heyse

Hernieuwbare energieproductie op eigen bodem: 16,5%

In 2017 werd 16,5 procent van de groene stroom en warmte verbruikt door Gentse gezinnen opgewekt op eigen bodem. Dat is maar liefst vier keer meer ten opzichte van 2007. Die energie komt van windturbines, zonnepanelen en restwarmte. Door in te zetten op lokale productie, wordt Gent minder afhankelijk van de invoer van fossiele en nucleaire brandstoffen.

Ook het aantal zonnepanelen op Gentse daken blijft stijgen. In 2007 telde Gent 44 installaties op daken van particulieren. Momenteel hebben zo’n 7.500 Gentse gezinnen zonnepanelen op hun dak. Tegen 2024 willen we een verdubbeling van de energieproductie door zonnepanelen, zo staat het ook in ons bestuursakkoord.

Daling uitstoot Gentse bedrijven, onderwijs en kantoren

De Gentse bedrijven, de onderwijs- en onderzoeksinstellingen die niet onder de Europese Emissiehandel (ETS) vallen hebben de afgelopen jaren klimaatwinst geboekt. Daar daalde de uitstoot met 12,5% in de periode 2007-2017. Net zoals bij de gezinnen investeerden bedrijven en organisaties vooral in energievriendelijke gebouwen. Stad Gent zet in op energiecoaching bij bedrijven, waarbij de stad Gent externe adviseurs inhuurt om bedrijven bij te staan energie te besparen. Meer dan 300 ondernemingen hebben die coaching al doorlopen.

Snelwegtransport blijft toenemen

Transport blijft een grote uitdaging. Er is een kleine daling in totale uitstoot (3,5% ten opzichte van 2007). Opvallend is dat vooral het snelwegtransport (E17/E40) blijft toenemen.

Welke invloed het circulatieplan heeft op de Gentse uitstoot valt op dit ogenblik niet te zeggen. Door gebrekkige data over het wegverkeer zijn er geen nieuwe voertuigkilometers gemeten voor 2017. Daarom werd door VITO voor de uitstoot van het verkeer de berekening gemaakt op basis van de gereden kilometers van 2016 (van voor het circulatieplan), met een correctie voor de verbetering van het wagenpark. 

Zware industrie

De gepubliceerde cijfers vallen onder de rapportage voor de Burgemeestersconvenant. Dat is een initiatief van de Europese Commissie waarbij lokale besturen zich ertoe verbinden hun klimaatimpact te laten dalen. Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. Deelnemende gemeenten moeten hun uitstoot rapporteren en klimaatplannen indienen. De cijfers in dit rapport zijn berekend op basis van data aangeleverd door VITO, aangevuld met eigen gegevens (gebouwen, vloot, verlichting, warmtenetten…).

De cijfers van de zware industrie, de zogenaamde ETS-bedrijven, zijn niet opgenomen in dit rapport. Die sector valt onder de Europese emissiehandel, niet onder de Burgemeestersconvenant.

Productie en consumptie

Als stad richten we ons naast de sectoren uit de Burgemeestercovenant ook op consumptie en productie. Vito berekende dat deze indirecte CO2-uitstoot nog belangrijker is. Als stad grijpen we hierop in door onder andere de lokale voedselstrategie.