Economie en werk

Hieronder vind je alles over de thema's Economie en Werk. Wil je onmiddellijk naar één van deze onderwerpen gaan? Klik dan op onderstaande linken!

Economie

Werk

De ‘economie van morgen’ vraagt vandaag al een nieuwe aanpak. Er zijn in Gent verschillende sterk uitgebouwde sectoren met een schat aan talenten, expertise, netwerken, … Tegelijkertijd zijn er nieuwe, beloftevolle sectoren die onze stad rijk en divers maken. Samen willen we op een doordachte manier de krachten mobiliseren om nieuwe economische activiteiten uit te bouwen.

 

We reiken de hand naar de ondernemers, de bedrijven, de onderzoeks- en onderwijsinstellingen, het middenveld én de burgers van Gent. Als lokale overheid willen we een ondersteunende en faciliterende partner zijn in de sociaal-ecologische transitie naar een veerkrachtige economie en arbeidsmarkt. Naast innovatie en co-creatie zijn een sterk (sociaal) overleg, een levendig middenveld en een adequaat vormings- en opleidingsaanbod bepalende factoren.

 

We versterken en verduurzamen de maakindustrie, bieden ruimte, faciliteren samenwerking met kennisinstellingen, en maken haar circulair - want de circulaire economie biedt kansen voor de maakindustrie maar evenzeer voor de handel en de tewerkstelling. We starten op korte termijn in een aantal beloftevolle sectoren met een hoge toegevoegde waarde en met duurzame tewerkstelling. Handel en horeca zijn daar sluitstenen van.

 

Een belangrijke pijler is de versterking van de economische centrumfunctie van de stad. Maar ook de Gentse haven moet haar bepalende economische rol blijven vervullen. We gebruiken de nieuwe kansen die de havenfusie, de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen en de mogelijke realisatie van het project Seine-Schelde-Noord bieden, zowel voor de versnelde verduurzaming als voor de tewerkstelling. Het is daarom belangrijk dat Gent haar rol als belangrijke ‘stakeholder’ blijft vervullen.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema economie.

Ons werkgelegenheidsbeleid heeft zowel het perspectief van de werkzoekenden als dat van de werkgevers op het oog.

 

Digitalisering en robotisering vormen grote uitdagingen: wie kwetsbaar is dreigt de aansluiting met de nog versnellende economie te verliezen. We erkennen de belangrijke rol van de vakbonden en werkgevers en blijven investeren in het partnerschap ‘Gent Stad in Werking’. We zetten in op het ontwikkelen van de jobs van morgen en hanteren de stedelijke beleidskeuzes die we als hefbomen zien voor nieuwe tewerkstelling, ook voor kortgeschoolden*. Tegelijk zetten we in op de verwerving van de nodige vaardigheden. De sociale economie is niet meer weg te denken uit ons tewerkstellingsbeleid. Ze vergt sterk en creatief ondernemerschap dat goed verankerd is en schokken kan opvangen voor kwetsbare werknemers.

 

We hebben ook aandacht voor innovatieve projecten voor werkenden. We promoten levenslang leren en het diversifiëren van loopbanen. We moedigen projecten aan die de autonomie en het initiatief van werknemers bevorderen en die bijdragen tot een beter evenwicht tussen werk en vrije tijd. We ondersteunen oudere werknemers, met het oog op een kwalitatieve eindeloopbaan.

 

Sp.a-Groen gaat tot slot voor een arbeidsmarkt die toegankelijk is voor iedereen. Uitbuiting en discriminatie zijn onaanvaardbaar. We bestrijden sociale dumping en ondersteunen slachtoffers ervan zoveel mogelijk.

*Kortgeschoolden zijn mensen met een getuigschrift tot en met de tweede graad van het secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de middenstandsopleiding.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema werk.