Cultuur, sport en Vrijetijdsparticipatie

Hieronder vind je alles over Vrijetijdsparticipatie, Cultuur en Sport. Wil je onmiddellijk naar één van deze onderwerpen gaan? Klik dan op onderstaande linken!

Vrijetijdsparticipatie

Cultuur

Sport

Het bevorderen van participatie is een uitdaging die we voor alle beleidsdomeinen aanpakken en in het bijzonder in ons jeugd-, cultuur-,sport- en evenementenbeleid. Iedereen moet de kans krijgen om deel te nemen en deel te hebben. Vrijetijdsparticipatie kan ook gemeenschapsvormend werken. Daarom werken we drempels weg - niet alleen financiële drempels, maar ook op het vlak van capaciteit, informatie, doorstroming, nabijheid, herkenbaarheid. We hebben bijzondere aandacht voor participeren in groep: samen met anderen sporten, spelen, beleven en creëren in de vrijetijd draagt sterk bij tot samenleven.

 

We bouwen de UIT-pas verder uit, organiseren een vrijetijdsloket en maken via lokale bruggenbouwers en meertalige communicatie mensen beter wegwijs in het aanbod.

 

Een kind- en jeugdvriendelijke stad geeft elk kind het recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding. We bouwen onze rol als lokale regisseur voor de organisatie van opvang en vrije tijd van kinderen en jongeren verder uit. We streven naar een divers, toegankelijk (capaciteit en betaalbaarheid) en kwaliteitsvol aanbod door het particulier aanbod te ondersteunen en te faciliteren en een aanvullend stedelijk aanbod te voorzien.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema vrijetijdsparticipatie.

 

De ‘artistieke ruggengraat’ van onze stad is een performante kunstensector die artistieke en maatschappelijke dynamiek combineert. Door ruimte te geven aan cultuur brengen we cultuur naar buiten en geven we creatief talent de kans zich te ontplooien. De diverse cultuurgemeenschappen bieden een rijkdom die we nog meer willen koesteren en uitdragen, niet alleen in de zalen maar ook op onze podia.

 

We rusten onze bibliotheken nog beter uit: een aangepaste infrastructuur, voldoende openingsuren en een spreiding over het hele grondgebied. Kunst in de publieke ruimte (centrum én deelgemeenten) - beeldende kunst, podiumkunsten, nieuwe kunstvormen zoals mediakunst, lichtkunst of ‘streetart’ - biedt veel mogelijkheden: meer talenten komen tot bloei. De cultuursector kan bovendien deeleconomie bevorderen, van sociale economie tot ‘open source data en software’.

 

Omgaan met erfgoed kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit erfgoed moet onderzocht kunnen worden (documentatie), vertaald kunnen worden voor de huidige samenleving (integratie) en beleefd kunnen worden (participatie). We willen mensen in alle wijken betrekken - vrijwilligers zijn van groot belang, om rondleidingen te organiseren, verhalen door te geven, erfgoed te documenteren. Ook studie en bewaring zijn essentieel. Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor historische gebouwen, archeologie en monumentenzorg is cruciaal. Stadsarcheologen en monumentenzorgers krijgen ruimte voor onderzoek, inventarisatie en documentatie. Door tentoonstellingen, open sleuf-dagen, … betrekken we de mensen bij de inhoud van huizenonderzoek en opgravingen.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema cultuur

 

Het sportbeleid focust op competitiesport maar ook op recreatief sporten, op individueel sporten en op de maatschappelijke positieve effecten. Sporten is een belangrijke verbindende activiteit, zeker voor jongeren. De kansen om samen te sporten, liefst onder deskundige leiding, zullen we daarom vergroten. Participatiedrempels worden maximaal weggewerkt door de nadruk te leggen op capaciteitsuitbreiding, betere begeleiding, betere omkadering en het uitbouwen van meer infrastructuren door ‘nieuwe’ sporten en urban sports, zoals skaten, parcours, hip-hop, boksen. We willen dat zeker ook meisjes volop kunnen sporten. Gent wil bovendien dé G-Sport-stad* van Vlaanderen worden, mensen met een beperking moeten net als alle andere Gentenaars aan sport kunnen doen.

De ‘community’-werking** zoals in het Gentse voetbal willen we ook in andere sporttakken, in eerste instantie in volleybal en basketbal. Bestuurs- en adviesorganen moeten diverser.

*G-Sport is sport voor mensen met een beperking waarbij de focus ligt op de mogelijkheden van de sporter, zodat kinderen en volwassenen hun sportieve talenten maximaal kunnen ontplooien, ongeacht hun handicap.

**Bij een ‘community werking’ wordt de verbindende kracht van de club gebruikt als hefboom én als werkterrein om via sociale projecten, acties en activiteiten maatschappelijke meerwaarde te creëren voor de Gentenaars. Een sterk voorbeeld hiervan is de KAA Gent Foundation. Dit is een samenwerkingsverband van KAA Gent, de Stad Gent, het OCMW Gent, Gent Stad in Werking en de Supportersfederatie KAA Gent.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema sport.