Budgetopmaak 2022: oog op belangrijke prioriteiten

23 December 2021

Budgetopmaak 2022: oog op belangrijke prioriteiten

Deze week werd ook het budget voor het komende jaar en verder (2022-2025) goedgekeurd. De budgetopmaak was geen eenvoudige opgave, want onder meer door corona verkeren de stadsfinanciën in zwaar weer. Onze groene schepenen bewaakten bij deze oefening de belangrijkste prioriteiten voor Gent – en met resultaat.  

Hieronder vind je de woordelijke tussenkomst van Groen fractieleider Fourat Ben Chikha op de gemeenteraad van maandag 20 december:

Collega’s,

Het is een open deur intrappen als ik zeg dat corona ons nog steeds verschrikkelijk uitdaagt.

Een nieuwe variant, met een nog veel hogere besmettingsratio dan de deltavariant, bestookt ons momenteel en dat net op het moment dat we dachten dat we met alle vaccinatie-inspanningen we weer volop zouden kunnen genieten van het leven. 

En dit laat zich voelen in het bijzonder mentaal,  bij onze zorgverleners, bij de Gentenaars, bij de evenementen- en nightlife sector, de jongeren in onze stad,

We moeten ook blijvend alert zijn voor een verhoogd risico op vereenzaming bij een deel van onze bewoners. Meer dan ooit kan de stad als lokaal bestuur, als meest nabije overheid, haar nut bewijzen in deze complexe en uitdagende tijden.

Schakelen waar en wanneer nodig

We zijn er als stad in geslaagd om de voorbije maanden te schakelen waar en wanneer nodig, laat ons dat blijven doen.

Schakelen, dat is ook wat opnieuw gebeurde in deze budgetronde. Een pak minder inkomsten en enkele onverwachte financiële uitdagingen hebben het budget sterk mee beïnvloed. Met andere woorden, ook de sanitaire situatie weerspiegelt zich in de budgetopmaak 2022.

Het stadsbestuur besliste eerder al om een aantal belastingen en huurgelden kwijt te schelden tot 15 april 2022. Uiteraard wordt er ook voor 2022 opnieuw budget vrijgemaakt om de corona-impact te milderen.

1 miljoen voor onderwijs

Jammer genoeg is het onderwijs één van de sectoren waarin de corona-impact zich opnieuw heel sterk laat voelen. De 4de golf treft het onderwijs ontzettend hard en de Gentse scholen, ongeacht welk onderwijsnet, verdienen dan ook onze maximale steun in deze moeilijke periode.

Het stadsbestuur besliste hiervoor bijkomend bijna 1 miljoen euro vrij te maken in 2022. De stad ondersteunt de scholen inhoudelijk met extra middelen voor remediëring van leerachterstand en aandacht voor het welbevinden van de leerlingen. Maar ook praktisch en logistiek zullen de scholen op dit stadsbestuur kunnen rekenen:

Ook in 2022 sturen we extra handen naar de scholen; om bij te springen in noodopvang, in vervangingen van leerkrachten die afwezig zijn door quarantaine of corona.

Deze sanitaire crisis heeft zonder twijfel een impact op het mentaal welzijn van onze Gentenaars. Daarom is goed dat ervoor gekozen wordt om de drempels naar de geestelijke gezondheidszorg te verlagen want het is ok om je soms niet ok te voelen.

We hebben dit jaar kregen we de resultaten van de daklozentelling die we reeds uitvoerig hebben besproken. We zijn het allemaal eens,  er moeten extra inspanningen geleverd worden in de opvang van daklozen. Daarom is mijn fractie blij dat de extra opvangplaatsen voor daklozen nu ook regulier voorzien worden

Diverse speerpunten

De uitdagingen rond wonen zijn gekend, en corona verscherpt de kwetsbaarheid van sommige huurders. Naast de zoektocht naar een woning is het van cruciaal belang dat huidige en toekomstige huurders de financiële ondersteuning krijgen waarop ze recht hebben. Begeleiden van huurders die in aanmerking komen voor de Vlaamse huursubsidie  en andere premies is daarom een goeie stap in de juiste richting om drempelverlagend te werken. 

De budgetopmaak 2022 gaat uiteraard niet alleen over corona, collega’s. En gelukkig maar.

Ik licht hier graag enkele maatregelen uit die aantonen dat dit stadsbestuur inzet op die zaken waar we voor de Gentenaars het verschil kunnen maken:

 • Het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit is waar dit stadsbestuur resoluut voor kiest. Via het Luchtkwaliteitsfonds wordt in de periode 2022-2024  4,5 miljoen euro geïnvesteerd in het verbeteren van de Gentse luchtkwaliteit én het verduurzamen van de mobiliteit.
  Dit substantieel budget laat toe om onder meer 5 Zuurstofwijken uit te bouwen.

  Maar er woord gekozen voor  een veralgemeende slooppremie voor kwetsbare doelgroepen in te voeren en op die manier voor een snellere vergroening van de eigen vloot te gaan.
 • Mede dankzij de Vlaamse regering zorgt het lokaal energie- en klimaatpact voor een bijkomende financiering van 2 miljoen euro voor Stad Gent waarmee we ons ambitieus klimaatbeleid verder kunnen versterken. In totaal zal de stad hiermee een tiental projecten opstarten, zoals bijkomende energiebesparing in de gebouwen van de stad,
  nieuwe deelwagens
  en experimenten met warmtepompen en zonnepanelen op kerkgebouwen.

 • Maar ook ontharden en vergroenen blijft terecht een topprioriteit.

  Naast de extra inzet bij de wegendienst om verharding op het openbaar domein te reduceren, zal het probleem van overmatige verharding op privaat domein worden aangepakt via een uit te werken belastingsreglement.

 • Corona heeft ons geleerd dat de Gentenaar de stad en vooral haar parken weet te waarderen. Het intensieve gebruik van onze parken vertaalde zich  ook in een extra aanpak rond de netheid ervan. Voor 2022 worden er opnieuw extra middelen voorzien voor de netheid van de parken.

  En om in hetzelfde thema te blijven: het optrekken van het aantal mobiele recyclageparken van 20 naar 24 per jaar is echt goed nieuws! IVAGO trekt de wijken in en dat wordt door de Gentenaars duidelijk gesmaakt!
 • Als sluitstuk in de aanpak rond netheid is er uiteraard het handhavingsluik. Via het verhogen van de pakkans van sluikstorters maken we ook de komende jaren verder werk van een proper Gent.

 • Dat Gent ook internationaal de toon blijft zetten, werd recent opnieuw duidelijk.

  Niet alleen worden we Europese Jongerenhoofdstad in 2024 maar ook op vlak van woonbeleid zetten we de toon. Onze frontrunnerrol werd op het Europese niveau erkend via de Regiostars Award voor het ICCARUS/Gent knapt op project.

  Ondertussen werd dit project omgezet in de reguliere werking van de Stad en kregen de voorziene middelen in deze budgetronde ook een geactualiseerde spreiding in de tijd.

 • De voorbije maanden werden we in Gent spijtig genoeg ook opgeschrikt door de vele getuigenissen over seksueel geweld en intimidatie. Door het voorzien van extra personeelsmiddelen kan deze problematiek, via het aanstellen van een coördinator, op een structurele, systematische en gedragen wijze worden aangepakt.

 

Kortom, ook in deze budgetronde werden inhoudelijke keuzes gemaakt en lijnen uitgezet.

Een klimaatrobuuste stad,

een levendige stad,

een stad waar het goed wonen,

studeren en leven is,

een stad met een aantrekkelijk openbaar domein waar mensen graag vertoeven…  

Daar kiest dit bestuur keer op keer voor.

 

Tot slot collega’s,

in deze uitdagende financiële tijden is de autofinancieringsmarge van het meerjarenplan nog steeds positief in 2025. Er wacht de organisatie nog een moeilijke oefening met het concretiseren van een zogenaamde focusopdracht.

Maar desondanks werden ook deze budgetronde duidelijke inhoudelijke klemtonen gelegd.  We bedanken, vanuit onze fractie, schepen Coddens en het voltallige college maar ook – en in het bijzonder –  alle diensten die hieraan meegewerkt hebben.