Budgetopmaak 2021- steunen, zorgen, beleven en heropleven

14 December 2020

Budgetopmaak 2021- steunen, zorgen, beleven en heropleven

Traditioneel wordt in de gemeenteraad van december naar aanleiding van de budgetopmaak van het komende jaar de aanpassingen aan het meerjarenplan toegelicht, besproken en goedgekeurd. Dit jaar wordt de budgetopmaak vooral gekenmerkt door het inbouwen van een financieel stootkussen tegen de nog te verwachten impact van de huidige corona-crisis. Hierbij werden ook voor het eerst de lange termijn effecten van de crisis verrekend op basis van de inzichten van o.a. het Federaal Planbureau. 

Maar de rode draad doorheen deze budgetopmaak is duidelijk: we zetten door en maken de juiste keuzes om steun te blijven bieden aan zij die het ook in de volgende maanden en jaren gaan nodig hebben. Als we even door al de cijfertabellen heen kijken, komen volgende 4 sleutelwoorden naar boven: steunen, zorgen, beleven en heropleven. 

Geen vooruitblik zonder terugblik

Fourat Ben Chikha "Er is sinds maart geen Gemeenteraad meer gepasseerd of we moesten het erover hebben: coronamaatregelen, corona-relance-middelen, zelfs een speciale corona budgetwijziging. Heel veel beslissingen die we genomen hebben in het voorbije jaar stonden in het teken van: als stad het hoofd bieden aan deze mondiale crisis. En we hebben deze beslissingen telkens genomen met de nodige aandacht en zorg voor de meest kwetsbaren en met de blik vooruit op de meest duurzame toekomst. En dat is bij deze budgetopmaak voor 2021 niet anders."

We gaan hieronder verder met de woordelijke tussenkomst van Groen fractieleider Fourat Ben Chikha.

" In 2020 namen we al voor bijna 22 miljoen aan extra steunmaatregelen.

Voor kwetsbare huurders, voor dak- en thuislozen, voor Gentenaars die door de crisis de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt kregen.

"Wellicht één van de belangrijkste ingrepen voor 2021 is het budget dat wordt uitgetrokken bij het OCMW om een vangnet te bieden voor het stijgende aantal kwetsbare Gentenaars." - Fourat Ben Chikha, fractieleider Groen

Voor kinderen en jongeren, met opvang, onderwijs en een Beestige Zomer en Beestige Herfst.

Voor die economische sectoren die onze stad levendig houden, maar door corona op non-actief werden gezet. Onze handel en horeca, de culturele en de evenementensector.

Allemaal verdienden én kregen ze het voorbij jaar de morele én financiële steun van dit stadsbestuur. Het heeft inspanningen gekost. We hebben veel geneut. Maar we zijn niet gepleujd. Dat doen Gentenaars niet. En dat zullen we ook in 2021 niet doen, Want hoewel we het allemaal graag anders gezien hadden… we moeten onze inspanningen ook volgend jaar doortrekken. Volhouden.

Steunen en opvangen

Wellicht één van de belangrijkste ingrepen voor 2021 is het budget dat wordt uitgetrokken bij het OCMW om een vangnet te bieden voor het stijgende aantal kwetsbare Gentenaars. Meer dan één miljoen euro extra, oplopend tot twee miljoen euro extra, wordt in de volgende jaren uitgegeven aan leeflonen en aanvullende financiële steun. Vanaf nu trouwens ook voor studenten die recht hebben op een leefloon, zoals voorzien in het besluit dat we ook op deze gemeenteraad goedkeuren.

Vanaf 2021 worden extra maatschappelijk werkers ingeschakeld om ervoor te zorgen dat ook iedereen krijgt waar hij recht op heeft en extra eerstelijnspsychologen om al die Gentenaars op te vangen op wie de pandemie mentaal zo hard inhakt.

"Ook in 2021 laten we niemand in de kou staan. En dat mag je gerust letterlijk nemen, vermits er ook budget is voorzien om de uitgebreidere capaciteit van de nachtopvang en de inloopcentra aan te houden tot eind maart." - Fourat Ben Chika, fractieleider Groen

Ook voor zij die de huur op het einde van de maand niet meer betaald krijgen, trekt schepen Heyse de inspanning door. De huurpremie die we dit jaar hebben ingevoerd, wordt verlengd en ook in 2021 wordt de private huurmarkt verder verkend om meer woningen via HuurinGent en SVK Gent te kunnen aanbieden.

Schepen Watteeuw van zijn kant, voorziet vanaf volgend jaar dan weer extra budget bij het Mobiliteitsbedrijf om vervoersarmoede te bestrijden. En – dat nieuws kwam vorige week vrijdag – om een vervoeroplossing te voorzien voor de bewoners en bezoekers van Scheldeoord en het Lokaal Dienstencentrum De Horizon.

Laat het duidelijk zijn collega’s: ook in 2021 laten we niemand – ik herhaal: niemand! – in de kou staan. En dat mag je gerust letterlijk nemen, vermits er ook budget is voorzien om de uitgebreidere capaciteit van de nachtopvang en de inloopcentra aan te houden tot eind maart.

Zorgen en verzorgen

Om te zorgen voor mensen, collega’s, heb je handen nodig. Handen om uit de mouwen te steken. Handen op de werkvloer.

De crisis in onze woonzorgcentra was helaas de voorbije weken brandend actueel en ook daarvoor trekt het stadsbestuur in 2021 de registers verder open. Er worden 5 extra woonbegeleiders aangeworven. Er kwam én komt extra tijdelijke ondersteuning van 12 zorgkundigen en jobstudenten tot juni 21. En in het sociaal akkoord dat schepen Van Braeckevelt recent afsloot met de vakbonden, werden verschillende maatregelen afgesproken in het bijzonder voor de medewerkers in de woonzorgcentra. 

Ondanks het inkomstenverlies door corona, gaan we dat niet verhalen op het personeelsbestand. Het zijn tenslotte onze medewerkers die dag in dag uit het verschil mee maken. Integendeel: we investeren extra. Bijvoorbeeld voor digitaal werken, vorming en welzijn. In het bijzonder onze zorgmedewerkers krijgen extra, een opschaling van de laagste loonschalen én hoger vakantiegeld omdat hun bijzondere prestaties ook in rekening worden gebracht.

Maar ook onze scholen en onze helden van het onderwijs, kunnen alle hulp gebruiken. Kinderen en jongeren hebben het bijzonder zwaar tijdens deze crisis en dreigen achterop te hinken. Er wordt daarom dit schooljaar niet minder dan 1 miljoen euro ingezet voor extra handen en voeten op de klasvloer. Voor co-teaching, voor begeleiding op maat en remediëring, voor extra leerbegeleiding. En dat in alle onderwijsnetten. De subsidieovereenkomst daarvoor met alle onderwijsnetten, collega’s, staat trouwens ook op de agenda van deze raad en verdient onze unanieme steun.

Beleven

Als er in de voorbije dagen en maanden – ondanks corona – nog iets in onze stad te beleven viel, hebben we dat te danken aan onze culturele sector. Alternatieve Gentse Feesten, online voorstellingen of muzikale interventies aan de deur in alle wijken… Een beetje soul food in moeilijke tijden.

Maar de sector bloedt en zal ook in 2021 en de volgende jaren onze steun meer dan nodig hebben. De middelen uit het Vlaamse noodfonds werden en worden ingezet om het hoofd boven water te houden én om coronaproof cultuur tot bij de Gentenaars te brengen. Bijvoorbeeld op school, via het initiatief “School zoekt Artiest”.

Ook in onze eigen musea en cultuurhuizen houden we er in ons budget voor 2021 rekening mee dat de crisis nog niet voorbij is en deze sector van onze Gentse economie ook het komende half jaar financieel ondersteund zal moeten worden. Net als het toerisme trouwens, waarvoor we de voorziene relancemiddelen grotendeels doorschuiven naar 2021 wanneer de sector ze het hardst gaat nodig hebben.

Heropleven

2021 wordt het jaar van het heropleven. Niet in het minst het heropleven van onze handel en horeca.

Met ook in 2021 uitgebreidere terrassen, met hogere subsidies voor handelspanden en handelsinitiatieven en met doorzetterscontracten in 2021 en 2022 voor die ondernemers die het moeilijk gekregen hebben door de coronacrisis.

Al dit steunen, zorgen, beleven en heropleven kost geld. Veel geld. En dus moesten keuzes gemaakt worden in ons meerjarenplan. Maar onze fractie is blij om vast te stellen dat de rekening niet werd doorgeschoven naar die Gentenaars die nu al moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

De verbonden rechtspersonen van de Groep Gent én het Mobiliteitsbedrijf leveren een extra financiële bijdrage, de werkingsbudgetten van de Stad worden wat scherper gezet én er worden extra inkomsten voorzien.

Een extra bijdrage van de sterke schouders met een tweede verblijf én meer boetes voor zij die de snelheidsregels aan hun laars lappen in de binnenstad en de woonwijken en zo een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Dat zij sneller tegen de lamp zullen lopen, kunnen we vanuit onze fractie alleen maar toejuichen.

En ja, ook onze investeringsplannen moeten we bijstellen. Een aantal projecten schuift op in de tijd en dat geeft wat financiële ademruimte. Maar dat doet niets af aan de ambities van dit stadsbestuur. Want ook in 2021 en de volgende jaren blijven we inzetten op meer groen in de buurt, op propere lucht, op meer en energiezuinige woningen.

2020 was een jaar om snel te vergeten en een jaar dat van ons als Stad uitzonderlijke inspanningen heeft gevraagd. Maar ook in 2021 mogen we niet pleujen. We steken nog een tandje bij – ook financieel – om te blijven steunen, te blijven zorgen, terug te kunnen beleven en terug herop te leven.

En we doen dat met de juiste focus en keuzes: deze stad blijvend op de kaart zetten als de solidaire, ecologische en levendige stad zoals we ze kennen."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.