Bestuursakkoord

2019 – 2024

Open VLD – Groen – sp.a – CD&V


Ambitie, omdat we als stad absoluut willen vooroplopen, de bakens uitzetten, pionieren.
Durf, omdat we moedige keuzes willen maken voor de uitdagingen die elke dag op ons afkomen. Uitdagingen op vlak van onder meer wonen, armoede, klimaat, stadsontwikkeling, arbeidsmarktbeleid, onderwijs en diversiteit. Uitdagingen die we durven benoemen en die we aanpakken. We maken onze stad klaar voor de toekomst. Een stad waar Gentenaars graag wonen, waar mensen graag werken en op bezoek komen.

We willen een stad zijn die vooroploopt, maar ten allen tijde ook achterom kijkt om te zien of iedereen mee is. Een stad waar iedereen de nodige kansen krijgt om volwaardig deel uit te maken van onze Gentse samenleving. Onze stad wordt zo meer dan ooit een echte kansenfabriek.

Gent is een superdiverse stad. Die diversiteit omarmen we en zien we als een troef. We zijn allemaal anders, we zijn allemaal Gentenaar.

Download hier het volledige bestuursakkoord

Vooruit met Gent


Gent is een ambitieuze en toekomstgerichte stad. We kiezen resoluut voor een positieve, gedreven en open bestuursstijl. We creëren een vruchtbare omgeving voor een stevige economie, kiezen voluit voor duurzame transitie en binden de strijd aan met armoede. We zorgen voor een leefbare, kwaliteitsvolle omgeving met jobs nabij. We durven moedige politieke keuzes maken en baseren ons op feiten en samenspraak. We zoeken de dialoog en ontmoeting met burgers, ondernemingen, organisaties, en geven wijken zelf tools in handen.

Bij de instroom van nieuwe medewerkers houden we rekening met het aandeel mensen van niet-Belgische origine in de beroepsbevolking van onze stad. We streven ernaar binnen Stad Gent hetzelfde aandeel te halen. Momenteel is dat 30 procent, maar dit cijfer wordt blijvend aangepast aan de veranderende realiteit.

Alles over werf 1: Vooruit met Gent!

Besturen in samenwerking en dialoog


Gent is een open en vooruitstrevende stad die haar inwoners actief wil betrekken bij het beleid, een participatieve democratie waardig. We kiezen principieel voor opbouw van onderuit, zowel bij het opmaken als bij het uitvoeren van het beleid.

Gentenaars krijgen meer zeggenschap over grote thema’s die hen bezighouden. Rond brede maatschappelijke thema’s organiseren we stadsdebatten. Voor plannen met een grote impact kunnen we ook een burgerkabinet installeren, representatief samengesteld, waarbij we rekening houden met parameters relevant voor het betreffende thema.

We kiezen voor een divers en breed spectrum van mogelijkheden tot participatie op wijkniveau. We houden bestaande instrumenten tegen het licht en zetten nieuwe instrumenten op, met als doel een brede en diverse groep Gentenaars meer te betrekken bij hun buurt, wijk en stad.

Lees werf 2: Besturen in samenwerking en dialoog

Woonbeleid op maat


 • We stellen ambitieuze doelen en maken van wonen een prioriteit.
 • We investeren 90 miljoen euro in het woonbeleid. We zoeken hiervoor ook externe middelen.
 • We maken de omschakeling van budgetkoopwoningen naar budgethuurwoningen.
 • We gaan door met praktijktesten, in overleg met de sector en binnen een duidelijk en wetenschappelijk kader.
 • We maken het gemakkelijker om nieuwe woonvormen te ontwikkelen.
 • Dankzij gerichte premies, advies en begeleiding verbeteren we de basiswoonkwaliteit.
 • We zetten versterkt in op het verminderen van het energieverbruik.
 • De winter- en gezinsopvang voor daklozen wordt uitgebreid volgens het principe Bed, Bad, Brood en Begeleiding (BBB+).
 • We monitoren en reglementeren het toenemende aanbod aan vakantieverblijven zodat daardoor geen verdringing op de woonmarkt ontstaat.

Alles over Werf 3: Woonbeleid op maat

De stad groeit


Er is nood aan bijkomende ruimte. We vangen dat in de eerste plaats op door verdichting en verweving in wijken en buurten waar dit kan en aangewezen is. We hanteren het principe van de ruimteneutraliteit zoals geformuleerd binnen Ruimte voor Gent: de verhouding tussen harde bestemmingen voor onder meer wonen, economie en infrastructuur, en zachte bestemmingen zoals natuur, parken en landbouw, blijft gelijk.

Alles over Werf 4: De stad groeit!

Gent aan het werk


Ook voor werk zijn er vele plannen, hier alvast enkele belangrijke punten: 

 • Er komt een stadsbrede strategie voor sociale stijging. Werk, onderwijs en wonen zijn daarvoor krachtige hefbomen.
 • We sluiten met alle partners een Gents Arbeidspact af. Als antwoord op de arbeidsmarktparadox: tal van openstaande vacatures én werkzoekenden.
 • We streven naar een arbeidsmarkt die toegankelijk is voor jongeren, kortgeschoolden, kansarmen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking of ouderen. Racisme, sociale dumping en discriminatie zijn altijd onaanvaardbaar. We versterken de praktijktesten in overleg met de sectoren en binnen een wetenschappelijke omkadering.
 • We streven naar een veerkrachtige sociale economie en hanteren de stedelijke beleidsimpulsen om de economische en circulaire innovatie te bevorderen. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de tewerkstelling in de sociale economie, maar rekenen ook op de Vlaamse overheid.

Lees hier alles over Werf 5: Gent aan het werk

Innovatief ondernemen


De belangrijkste voorstellen uit Werf 6: innovatief ondernemen!

 • We zetten de sociaal-ecologische transitie naar een veerkrachtige economie en arbeidsmarkt verder. Duurzaamheid (CO2-neutraal, circulair, energie) staat hierbij centraal.
 • We onderzoeken hoe we een Gentse stadsmunt ter ondersteuning van de lokale handelaars kunnen invoeren.
 • De bedrijventerreinen krijgen een duidelijke profilering.
 • We willen in Vlaanderen een voortrekker zijn in sociaal-innovatieve vormen van ondernemerschap.
 • We voorzien ruimtes voor kleinschalige, duurzame en/of cocreatieve maakactiviteiten waaruit economisch en maatschappelijk vernieuwende ideeën ontstaan.
 • We willen dat North Sea Port blijft kiezen voor jobs en toegevoegde waarde, eerder dan tonnenmaximalisatie. We geven het havengebied een status als experimenteerregio waarin arbeid, mobiliteit en duurzaamheid grensoverschrijdend worden aangepakt.
 • Winkelstraten buiten het centrum worden opgewaardeerd in samenspraak met de handelsverenigingen, de handelaars en de bewoners.

Lees hier het volledige hoofdstuk over innovatief ondernemen!

Vlot en veilig door Gent


Het verbeteren van de duurzame mobiliteitsmogelijkheden in combinatie met het verbeteren van de leefkwaliteit maakt van Gent een levendige, aangename en bereikbare stad. We richten het nieuwe autovrij gebied en de ruimte die vrijkwam door het circulatieplan kwalitatief in en er komen verkeersplannen in de deelgemeenten. We bouwen versneld voort aan comfortabele invalroutes en fietsverbindingen, meer fietsparkeerplaatsen en fietsonderdoorgangen. Taxi’s worden volledig elektrisch tegen 2025. We verlagen de parkeerdruk in de wijken en deelgemeenten door onder meer in te zetten op duurzame mobiliteit en een ruimer netwerk van autodelen. We werken ook verder aan de P&R-gordel rond Gent. We houden de verkeersdruk van evenementen in het centrum beperkt.

Het stadsbestuur maakt in overleg met de politie de komende zes jaar van de verkeersveiligheid een topprioriteit. We zetten in op handhaving en campagnes en alle woonkernen krijgen een zone 30. De Minder Hinder-aanpak bij (wegen)werken stelt het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers centraal. Stad Gent herneemt het ISA-project (Intelligent Speed Adaptation) voor voertuigen van de Stad, deelauto’s en taxi’s.

Lees hier alles over werf 7: Vlot en veilig door Gent

Natuur en water in de stad


 • Onze stad heeft meer natuur, groen en water nodig. Onder meer om klimaatrobuuster te worden en te luchtkwaliteit te verbeteren.
 • We vergroenen en ontharden de Gentse straten en pleinen met extra straatbomen, groenzones, groene gevels, bijkomende geveltuintjes en groenslingers.
 • We investeren in bijkomende wijkparken, versterken de grotere parken en pleinen, en bouwen de groenpolen verder uit.
 • Bij aanleg, beheer en gebruik van groen en natuur worden waar mogelijk burgers betrokken.
 • We zetten in op het behoud en het versterken van de biodiversiteit.
 • Groen en water zijn meer dan ooit cruciaal tegen de klimaatopwarming en het stedelijk hitte-eilandeffect.
 • De toegang tot drinkwater moet voor iedereen een basisrecht blijven.
 • We verhogen verder het dierenwelzijn in de stad.

Alles over werf 8: Natuur en water in de stad!

Gent, duurzaam en klimaatneutraal


Onze plannen voor een duurzaam en klimaatneutraal Gent:

 • We voeren een lage-emissiezone (LEZ) in vanaf 2020 en weren de meest vervuilende (diesel)auto’s
 • Tegen 2050 maken we Gent klimaatneutraal.
 • We werken aan duurzame landbouw, waarbij we ons in de eerste plaats richten op de korte keten en stadsgerichte landbouw.
 • We maken van Gent een afvalarme stad. Zo reduceren we de Gentse voetafdruk en behouden materialen en producten langer hun waarde.
 • We zamelen meer afval selectief in door bijvoorbeeld mobiele recyclageparken op wijkniveau.  
 • De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten blijft een prioriteit en dat in álle wijken.
 • Ons afvalbeleid is ecologisch, sociaal, integraal en efficiënt. Zo is het ‘vervuiler betaalt’-principe de leidraad voor de afvaltarieven. Wie heeft financieel moeilijk heeft, krijgt een tegemoetkoming.  
 • We maken de omslag van lineair naar circulair materialenbeleid met aandacht voor reguliere en sociale werkgelegenheid, zoals wijkgerichte deelpunten.

Werf 9: Gent, duurzaam en klimaatneutraal

Schoolgaan, studeren en kinderopvang in Gent


Onderwijs en kinderopvang zijn kerntaken van de overheid en vormen de sleutel tot emancipatie. Wat betreft het stedelijk onderwijs focussen we op kwaliteit in de uitwerking van het pedagogisch project, goede infrastructuur en uitrusting. Vanuit het flankerend onderwijsbeleid bieden we ondersteuning en samenwerking in de uitvoering van de maatschappelijke opdrachten in alle onderwijsinstellingen.  De Stad steunt de leerkrachten voluit zodat zij zich kunnen richten op hun kernopdracht: lesgeven. We verhogen  kleuterparticipatie, pakken spijbelen aan en vermijden vroegtijdig schoolverlaten. We geven ouders maximale vrije schoolkeuze door capaciteitsuitbreiding en verfijning van het online aanmelden, met aandacht voor de sociale mix. De werking met brugfiguren wordt uitgebreid op basis van de demografische evolutie. Via Brede school zorgen we voor een breed naschools activiteitenaanbod. Diversiteit moet de norm worden in de leraarskamer. We promoten warme scholen, waar een actief anti-pestbeleid gevoerd wordt.  We bouwen preventieve gezinsondersteuning uit. Ook de kinderopvang wordt verder uitgebreid op basis van de demografische groei van onze stad, met een voortrekkersrol op het vlak van inclusie en kwaliteit.

Alles over werf 10: Schoolgaan, studeren en kinderopvang in Gent

Gent vecht tegen armoede

Onze plannen rond armoede en welzijn zijn ambitieus, hieronder vind je enkele voorstellen, veel meer vind je in het hoofdstuk rond armoede.

 • We maken van Gent een echte kansenfabriek en betrekken alle partners en alle beleidsniveaus.
 • Het sociaal beleid waarborgt de sociale grondrechten en zorgt ervoor dat die voor iedereen vervuld worden.
 • We gaan aanklampend te werk en leveren extra inspanningen voor mensen die afhaken of die hun weg naar de hulpverlening niet vinden.
 • Het is cruciaal dat we voldoende basis- en veldwerkers hebben.
 • Het project ‘Kinderen Eerst’, dat armoede op school opspoort en aanpakt, wordt verder uitgerold.
 • We verfijnen we het huidige systeem van aanvullende financiële steun, met prioriteit voor gezinnen met kinderen.
 • Werk en (sociale) activering zijn belangrijke hefbomen voor een menswaardig leven.
 • We blijven energiearmoede aanpakken.
 • We zetten sterk in op huisvestingsgerichte benaderingen zoals Housing First en aanvaarden niet dat kinderen de nacht op straat moeten doorbrengen.

Het volledige hoofdstuk van werf 11: Gent vecht tegen armoede

Iedereen anders, allemaal Gentenaar


 • We pakken vereenzaming aan en stimuleren sociaal contact. In het bijzonder bij senioren, jongeren, nieuwkomers en mensen in armoede.
 • We omarmen buurtontmoetingscentra die fungeren als levendige vrijplaatsen in de buurt.
 • Om discriminatie op te sporen en aan te pakken voeren we in samenwerking met academische partners praktijktesten en mystery shopping uit.
 • We werken verder aan een breed en geïntegreerd jeugdbeleid met kinderrechten als kapstok, en het betrekken van Gentenaars en het middenveld als rode draad.
 • We breiden het vrijetijds- en naschools aanbod uit en versterken het jeugdwelzijnswerk
 • We houden bij de (her)inrichting van de publieke ruimte rekening met de noden van haar oudere en minder mobiele inwoners.
 • We blijven werken aan betaalbare en toegankelijke dienst- en zorgverlening. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor cultuursensitieve zorg.
 • Via veldwerkers en welzijnsorganisaties houden we contact met mensen zonder wettig verblijf en met rondtrekkende woonwagenbewoners.
 • We zorgen ervoor dat de diversiteit van de Gentse samenleving weerspiegeld wordt binnen de Groep Gent en bij de politie.

Alles over werf 12: Iedereen anders, allemaal Gentenaar

Blauw meer op straat


Blauw meer op straat, voor een gemeenschapsgerichte politiezorg, de belangrijkste voorstellen:

 • We kiezen voluit voor een integraal veiligheidsbeleid met een stadsbrede coördinatie. Zo kunnen we veiligheid en leefbaarheid in een zo breed mogelijke context benaderen en de kwaliteit van de basispolitiezorg garanderen.
 • De Gentse Flikken hebben namelijk een lange traditie van gemeenschapsgerichte politiezorg en nabijheid, waarvan de wijkagent de spilfiguur is. We versterken de werking van de Buurtstewards en van het team Straathoekwerk.
 • Omdat veiligheid begint met preventie, blijven de politie én stadsdiensten zoals gemeenschapswachten of buurtstewards inzetten op socio-preventieve initiatieven.
 • Nazorg zoals slachtofferbejegening vormt het sluitstuk van de keten en de integrale visie over veiligheid.
 • We willen dat ons korps de diversiteit van de Gentse samenleving weerspiegelt.

Alles over werf 13: Blauw meer op straat

Gent ontdekken en beleven


We maken van capaciteitsuitbreiding in het vrijetijdsaanbod een prioriteit waarbij naast een vrijetijdsloket op de Zuidsite mensen ook in de wijken hun weg in het vrijetijdsaanbod vinden. We stimuleren diversiteit in het culturele aanbod en publiek. Wat sport betreft investeren we in gekwalificeerde trainers, diversiteit, laagdrempeligheid en structurele coördinatie van het jeugdbeleid tussen top- en amateurclubs. We moedigen clubs aan om te investeren in G-sport. We maken werk van een kindvriendelijke make-over van het openbaar domein en bouwen een ‘Huis van de Jeugd. Wat het jeugdwerk betreft focussen we in de ondersteuning op voldoende en veilige infrastructuur en diversiteit. We hebben de ambitie om de Europese Jeugdhoofdstad 2024 te worden. We updaten het ondersteuningskader voor jeugdwerkinitiatieven. In het evenementenbeleid kiezen we voor kwaliteit boven kwantiteit en afvalarme, duurzame evenementen.  We streven naar een slimme en duurzame groei van toerisme, oa voor gezinnen en met respect voor de leefbaarheid.

Alles over Gent ontdekken en beleven!

Onze schepenen

Op 30 november is al aangekondigd dat Groen Gent 4 schepenen zal hebben vanaf de start van de legislatuur en één schepen die de fakkel over neemt vanaf 1 januari 2022. Dit zijn de 5 Groene schepenen en hun bevoegdheden!


 • Filip Watteeuw: Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Architectuur en Stedenbouw.
 • Evita Willaert: Schepen van Onderwijs, Opvoeding,  Jeugd, Gezinsbeleid en Outreachend Werk
 • Tine Heyse: Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid (2019-2021) - Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen (2022 - 2024)
 • Bram Van Braeckevelt: Schepen van Personeelsbeleid, Toerisme, Openbare Netheid en Werk (2019-2021) - Schepen van Werk, Feesten, Toerisme en Openbare Netheid (2022 - 2024).
 • Hafsa El Bazioui: Schepen van Personeel, Noord-Zuid en Facility Management (2022 - 2024). Na 3 jaar als gemeenteraadslid wordt Hafsa de 5de schepen.

Na meer dan 12 jaar ervaring als raadslid begon Zeneb Bensafia bij de start van deze legislatuur als voorzitter van de Gentse gemeenteraad. Een mandaat dat ze op 1 januari 2022, conform de gemaakte politieke afspraken bij de start van de legislatuur, doorgaf aan een gemeenteraadslid van Open VLD. Voor de 2de helft van deze legislatuur is Zeneb ondervoorzitter van de Gentse gemeenteraad.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren