Zijn de aanmeldingsregels voor de winternachtopvang genoeg bekend?

Naar aanleiding van een recente aanleidingen vroeg OCMW-raadslid Evita Willaert aan OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) of de aanmeldingsregels voor de nachtopvang wel voldoende duidelijk zijn, in het bijzonder voor de vrijwilligers(organisaties) in Gent en voor de daklozen zelf. Uit het antwoord van OCMW-voorzitter Coddens blijkt dat er erg ingezet wordt op het kenbaar maken van de aanmeldingsregels.

“Er over waken dat iedereen die er nood aan heeft effectief de weg vindt naar een warm bed, zal echter altijd een zorg blijven die we voortdurend moeten monitoren,” besloot Evita.

Nachtopvang, winternachropvang en gezinsnachtopvang

Gent telt drie systemen van nachtopvang. Er is de nachtopvang het hele jaar door op 2 locaties: één uitgebaat door het CAW in Nieuwland en een tweede in Huize Triest in de Gezondheidsstraat. In de winter, van december tot midden maart, is er ook nog de winternachtopvang, met een extra locatie aan het Baudelopark. Dit jaar werden er bovenop het gewone aantal bedden nog eens 40 bedden extra voorzien en ging deze locatie ook 10 dagen vroeger open, omwille van de kou en de toen in de Kamer net gestemde anti-kraakwet. En sinds dit jaar wordt er in de locatie aan het Baudelopark ook een afgescheiden nachtopvang voorzien voor gezinnen met kinderen. Die bestond aanvankelijk uit twee units, maar werd recent uitgebreid met nog twee units.

De aanmeldingsprocedure

Om je aan te melden voor een eerste nacht, moet je bellen naar een gratis 0800-nummer. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven gebruik te maken van de nachtopvang zijn er 3 verschillende inbelmomenten. Tussen 11u en 15u kan iedereen een bed reserveren die nog geen 5 nachten in de afgelopen 14 dagen gebruik heeft gemaakt van de nachtopvang. Tussen 15u en 16u30 kan iedereen een bed reserveren, ook mensen die wél al 5 of meer nachten in de afgelopen 14 dagen gebruik hebben gemaakt van de nachtopvang. En om 22u15 kan iedereen een bed reserveren ongeacht het aantal nachten dat er reeds in de nachtopvang werd geslapen. Na de eerste nacht gebeurt de toeleiding via een officiële toeleider, om zo ook te kunnen inzetten op bredere hulpverlening. Die toeleiders zijn het CAW en het OCMW zelf, Straathoekwerk, de sociale dienst van Huize Triest, het MSOC en de Dienst Maatschappelijke Zorg van de politie.

De gezinsnachtopvang vormt een apart systeem. Een eerste nacht brengt een gezin altijd door in de gewone nachtopvang, via het 0800-nummer. Daarna gebeurt de toeleiding naar de specifieke gezinsnachtopvang, die per week werkt en waarvoor er dus niet elke dag opnieuw moet ingebeld worden, via de Dienst Onthaal van de Campus Prins Filip van het OCMW.

Worden de vrijwilligers(organisaties) mee op de hoogte gebracht?

OCMW-raadslid Evita Willaert vroeg deze week op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Algemene zaken aan OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) of die toeleidingsregels wel voldoende duidelijk zijn, in het bijzonder voor de vrijwilligers(organisaties) in Gent en voor de daklozen zelf. Aanleiding voor de vraag was onder andere een recent nieuwsbericht in De Morgen waarin een Gentse vrijwilligster geciteerd wordt:

“Ik heb hier een vrouw met twee kinderen en haar moeder. Ze hebben hun vijf nachten in de daklozenopvang opgebruikt. Kunnen we niet bellen naar een klooster in Gent?” (DeMorgen, 12/12/17)

Uit het citaat blijkt dat er toch wel misverstanden leven over de nachtopvang. Want ook al heb je je 5 nachten ‘opgebruikt’, zolang er plaats is, kan je altijd nog in de nachtopvang terecht. Sinds het openen van de nachtopvang dit jaar zijn er gemiddeld per nacht nog negen bedden vrij… En voor gezinnen met kinderen is het systeem helemaal anders, zoals hierboven beschreven.

Uit het antwoord van OCMW-voorzitter Coddens blijkt dat er erg ingezet wordt op het kenbaar maken van de aanmeldingsregels. Het informeren van toeleiders, gebruikers en het brede Gentse welzijnsnet maakt integraal deel uit van de convenant die het OCMW met het CAW en Huize Triest sloot.

De teambegeleider van het CAW trekt de Werkgroep Nachtopvang en verzorgt de contacten met het brede werkveld, en informeert zo de toeleiders en de vrijwilligersorganisaties in Gent. Er is overleg met psychiatrische ziekenhuizen, de KRAS-diensten, enz. Wat de gezinsnachtopvang betreft, wordt er nauw samengewerkt met de buurtstewards en ook met het Onderwijscentrum, waar de brugfiguren signalen uit scholen capteren. Voor algemene informatie is er een vrij te consulteren bundel op de website van het OCMW.   

Wat de gebruikers zelf betreft, bespreken de toeleiders met de daklozen de regels, die ook uithangen op de locaties. De dienst Vindplaatsgerichte Werking van het OCMW en het Brugteam van het CAW houden zitdagen in de nachtopvang zelf. Het nummer, de uren en de adressen van de opvanglocaties staan op een groen visitekaartje dat door de toeleiders wordt verdeeld.

“Het is duidelijk dat er veel inspanningen geleverd worden om de aanmeldingsregels van de nachtopvang kenbaar te maken in Gent, voor de toeleiders, maar ook voor de vrijwilligers(organisaties), het brede werkveld en niet in het minst voor de dakloze zelf. Er over waken dat iedereen die er nood aan heeft effectief de weg vindt naar een warm bed, zal echter altijd een zorg blijven die we voortdurend moeten monitoren,” aldus Evita. “Zeker ook voor gezinnen met kinderen, omdat we samen onze schouders zetten onder het motto ‘In Gent slaapt geen enkel kind op straat’.”

Tags: