Werk maken van transparant bestuur

Na berichten over Publipart, de link met bestuurders van de stad en het ontslag van Tom Balthazar als schepen, vroeg de oppositie een spoedgemeenteraadszitting. Daar ging burgemeester Daniël Termont (sp.a) op in.  De hoge presentievergoedingen, de ontransparante beslissingsstructuur en het weinig ethisch karakter van de beleggingspolitiek van deze financiële vennootschap riepen vele vragen op, in het bijzonder omdat Publipart een dochterorganisatie is van Publilec. In deze Waalse intercommunale waar de Stad om historische redenen samen met andere lokale elektriciteitsproducenten in vertegenwoordigd is, hebben alle democratische partijen een vertegenwoordiging. Deze worden aangeduid door de gemeenteraad.

De samenstelling, het beheer en de controle van Publipart gebeurt echter door de drie traditionele partijen en N-VA op weinig transparante wijze. Achterkamerpolitiek, hoge vergoedingen, onethische beleggingen, … het zijn zaken waar Groen ver van af staat en waar de burger begrijpelijk heel verontwaardigd op reageert. Groen sprak dan ook met kartelpartner sp.a af om voortaan duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie over alle mandaten aan de dag te leggen.

In de gemeenteraad van dinsdag deed fractieleider Bram Van Braeckevelt een oproep het moddergooien te stoppen en het debat op basis van feiten te voeren. Als niet langer onze overtuigingen, maar wel de politiek zelf onderwerp van discussie wordt, zijn er geen winnaars, stelde hij.

Raadslid Dirk Holemans, die sinds ’13 in de Raad van bestuur van Publilec zetelt, gaf tekst en uitleg bij dit concrete dossier. Publilec is een intercommunale waar leden van meerderheid en oppositie uit Gent in zetelen. De zitpenning bedraagt er 50 euro bruto. Publipart is daarentegen een vennootschap waarvan de leden niet door de Gentse gemeenteraad worden aangeduid maar op een hoger niveau. Groen zetelt hier niet in. Holemans herhaalde de eerder genomen beslissing van het college om uit Publilec te stappen. Maar dit niet overhaast, want dan dreigt de Gentenaar op te draaien voor de onbetaalde pensioenen van het personeel. Dirk was wel tevreden dat de oproep om ethisch te beleggen, die hij vorig jaar raad al voorlegde op de Raad van Bestuur, ondertussen door iedereen wordt gedeeld.

Bram sloot zich hierbij aan en riep op tot bijkomende engagementen. De terechte publieke kwaadheid die de voorbije dagen ontstaan is, verplicht ons, politici, in Gent  maar ook elders onze bestuursverantwoordelijkheid integer op te nemen. Concreet willen we dit in Gent doen door transparant te communiceren over mandaten en vergoedingen. De neergelegde motie door de meerderheidsfracties, Groen, sp.a en VLD werd dan ook goedgekeurd. Ook het aftoppen van de vergoedingen van leden van het college tot 30% werd formeel toegezegd op de gemeenteraad. En het ethisch beleggingskader dat in Gent reeds gehanteerd wordt zal ook geagendeerd worden in andere samenwerkingsverbanden. Naast de transparantie, riep Bram ook op tot eerlijkheid. Mensen verwachten dat raadsleden hun werk doen, binnen en buiten het stadhuis, met een eerlijke compensatie. Maar ook op een integere manier. Daarom is het vernieuwen van de deontologische commissie en code voor raadsleden zo cruciaal.

De Groen-fractie gaf al het goede voorbeeld door de inkomsten van de Groene schepenen, en de presentievergoedingen van de raadsleden online te zetten.


Je kan de tussenkomst van Bram en Dirk hier lezen of het boeiende debat beluisteren via deze link.